Anbudsarkiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Overskrift Tilbudsfrist
Erosjonssikring og legging spillvann Hasselvika 16.03.2020 12.00
Rammeavtale for skadedyrbekjempelse - Kongsberg kommunale eiendom KF 02.03.2020 12.00
Invitasjon til leverandørdialog for Vanvikan barnehage 19.02.2020 23.00
EL-20-01 VA-anlegg 28.02.2020 12.00
OMLEGGING VA ANLEGG  FLORVÅGBAKKEN  DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN SAKSNR: 19/6102 06.03.2020 12.00
Heiveien 3 - VVA-anlegg 09.03.2020 13.00
Anskaffelse av medieovervåkingstjenester 12.03.2020 12.00
Anskaffing av dagsturhytter 24.02.2020 12.00
Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland, K621 - Heis 13.03.2020 12.00
Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland, K 301 Luftbehandling 13.03.2020 12.00
Rammeavtale for infrastruktur leveranser 24.01.2020 12.00
Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland, K 301 Luftbehandling 13.03.2020 12.00
Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland, K302 Røranlegg 13.03.2020 12.00
Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland, K401 - Elektrotekniske arbeider inkl. generator og automatisering 13.03.2020 12.00
Skifte av brannvarslingsanlegg Råholt bosenter 09.03.2020 12.00
Kantinedrift til Statens Hus i Steinkjer 09.03.2020 12.00
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset - Fet/Garen 28.02.2020 09.00
Rådgiveroppdrag - opparbeidelse av gate og utomhusanlegg over Gryta parkeringskjeller og omkringliggende områder 10.03.2020 12.00
Innleie av inntil 2 DAK-operatører 09.03.2020 12.00
Gjenkjøp/gjenbruk/avhending av brukt IT-utstyr
20/00111 Nedsenkbart system for bildeanalyse og dataoverføring i sanntid
Anskaffelse av renholdstjenester til Jørpeland tannklinikk 19.02.2020 12.00
Rammeavtale for veterinærmedisinske forbruksvarer
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved uønsket hendelse 09.03.2020 12.00
K-189203 - Video analytics of aircraft turnaround activities 06.03.2020 12.00
Leie av Brakkerigg på Haukeli 09.03.2020 12.00
Rammeavtale for produksjon, lagring og levering av saltslikkestein tilsatt giesesalt (berlinerblått) og giesesalt for tilsetning til kraftfôr.
Ny konkurranse IKT-konsulenttjenester, parallell rammeavtale
CNG - Kran Krokbil IR IKS 16.03.2020 12.00
Underveisevaluering av digitalt kompetanseløft – klyngene som omstillingsmotor (Omstillingsmotor-programmet) 26.02.2020 12.00
NOR 010-2020. Konkurranse Laksevåg snarveger. Anleggsentreprise. 28.02.2020 12.00
NOR 009-2020. Konkurranse Ulsmåg snarveger. Anleggsentreprise. 28.02.2020 12.00
NII - RA - Kataloghåndteringsverktøy og Aksesspunkt Ehandel 02.03.2020 13.00
Mottak og sluttbehandling av impregnert trevirke
EN-19-13 Vannverk Engerdal Østfjell 12.02.2020 12.00
Rammeavtale for PR og kommunikasjonstjenester for Innovasjon Norge 05.03.2020 12.00
Avinor AS - K-189245 - Instant Feedback 05.03.2020 12.00
ANSK-0249-19 Rammeavtale reklamebyrå
Rammeavtale: kjøp av operative innkjøp- og anskaffelsestjenester 10.03.2020 12.00
ANSK-0002-20 Rammeavtale Grafitti fjerning og andre beslektede tjenester 10.03.2020 12.00
ANSK-0009-20 Utprøving av 3D-printede implantat for behandling av beindefekter 06.03.2020 13.00
NOR 004-2020 Parallelloppdrag transformasjon og utforming av ny bydel på Dokken 12.02.2020 12.00
Ny driftsplattform for digitale tjenester 06.03.2020 10.00
FMA IKT 2019 K-037 / K-038 Rammeavtale og vedlikeholdsavtale for lavgradert mobiltelefoni 10.03.2020 12.00
Rammeavtale om rekrutteringstjenester
2 mannskapsbiler (brannbiler)
Avvanningsbil Slam - IR IKS 2020
Konsesjonsgrunnlag - Midlertidig bolig for bostedsløse 09.03.2020 12.00
Forespørsel om levering av konsulenttjenester For support- og konsulentarbeid i Ukraina 29.01.2020 12.00
Endoskopiundersøkelser til Akershus universitetssykehus HF 25.11.2019 12.00
Rammeavtaler tømrer-og snekkertjenester 25.02.2020 12.00
Rammeavtaler for kjøp av verktøy, rekvisita og kjemikalier 28.02.2020 12.00
RF Vektor signal generator
RFI - Kunnskapskanal 28.02.2020 13.00
Ombygging Strøm-auditoriet - Veksel-Strøm 03.03.2020 08.30
Jessheim nord - Hauerseter VA 06.03.2020 12.00
606060-18 - Ola Dahls gate, del 2 06.03.2020 12.00
Veiledende kunngjøring RFI for fornying av kildekode i software BOEI
Tjeneste for dataintegrasjoner mellom studieadministrativt system
Kommuneverkstad, ombygging 2020 16.03.2020 12.00
Åpen tilbudskonkurranse - leie av lokaler til Kundeforum 2021 i Trondeheim 24.02.2020 12.00
Midlertidig HR-ledelse 20.02.2020 12.00
Entreprise - 320454/420787 Nytrøringen vann og avløp 13.03.2020 12.00
Phd-kompetanse til forsknings- og utviklingsprosjektet "Dialogmodellen for skole" 26.02.2020 12.00
Kantinedrift Ås 27.02.2020 10.00
Administration and Management of a Temporary Spare parts pool
Hire of up to 2 CAD Operators 09.03.2020 12.00
Avinor AS - K-189245 — Instant Feedback 05.03.2020 12.00
K-189203 — Video Analytics of Aircraft Turnaround Activities 06.03.2020 12.00
E8 Forberedende arbeider 16.03.2020 10.00
Housing with Health and Care Services for 2 Users 10.02.2020 14.00
New Contest, ICT Consultancy Services, Parallel Framework Agreement
A framework Agreement for Production, Storage and Delivery of Salt Lick Rocks Added Giese Salt (Prussian Blue) and Giese Salt for Addition to the Feed Concentrates
ANSK-0249-19 Framework Agreement, Advertising Agency Services
Reception and Final Treatment of Impregnated Wood
Framework Agreement for Recruitment Services
Canteen Services — State House in Steinkjer 09.03.2020 12.00
Framework Agreement: Operative Purchasing and Contracting Services 10.03.2020 12.00
The Hire of Workmen's Huts at Haukeli 09.03.2020 12.00
Procurement of Backup and Recovery after Unwanted Events 09.03.2020 12.00
ANSK-0002-20 Framework Agreement Graffiti Removal and Other Related Services 10.03.2020 12.00
ANSK-0009-20 Testing of 3D Printed Implants for Treatment of Bone Defects 06.03.2020 13.00
New Operating Platform for Digital Services 06.03.2020 10.00
Re-purchase/Re-use/Disposal of Used IT Equipment
Framework Agreement for Medicinal Products for Veterinary Purposes
2 Crew Vehicles (Fire Engines)
Dewatering Vehicle for Sludge — IR IKS 2020
CNG — Crane/Hook Lift Vehicle IR IKS 16.03.2020 12.00
Framework Agreement for Leasing Cars 05.03.2020 00.00
Asphalt Works and Milling Agder 2020-01 09.03.2020 12.00
Foto til bruk på direktoratets ulike arbeidsområder 26.02.2020 12.00
Utredning av Enovas betydning for kapitaltilgang 28.02.2020 12.00
2. gangs utlysning- Utvikling av applikasjon for kartleggings og editeringsverktøy for tilgjengelighetsdata 28.02.2020 12.00
Avtale løpende tjenestekjøp - Løpende nyhetsoppdateringer og nyhetskalender
Rådgivende ingeniør - rammeavtale - Kontraktstildeling
Rammeavtale med en leverandør for drift og vedlikehold av heisanlegg i Stavanger omegn 12.03.2020 12.00
Containertransport Fosen
74892-3 US KLM avd for medisinsk biokjemi ICP-MS
U2581 EFU-10166 Eidsvåg skole,rekkefølgekrav, generalentreprise
Oppfølgingstiltak i Senter for jobbmestring Trøndelag 28.02.2020 12.00
Avtale om WAN (wide-area network) 12.03.2020 10.00
75618 2123 RAD KIT-KRE Robot
Prosjekteringstjenester (ARK og RI) for sykehusprosjektene Aker og Gaustad - Tilbudskonkurranse 20.04.2020 12.00
Prosjekteringstjenester (ARK og RI) for sykehusprosjektene Aker og Gaustad - Prekvalifisering 09.03.2020 12.00
Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell
19/3741 Anskaffelse av mobile enheter med tilleggsutstyr 09.03.2020 12.00
Totalentreprisekonkurransen - Konkurransegrunnlag - Kleiverud skole 29.05.2020 12.00
20/1123 Kleiverud skole - anskaffelse av Entreprenør - to trinns konkurranse 10.03.2020 12.00
Anskaffelse av felles biblioteksystem
24 timers blodtrykksmåling og Holter EKG til foretakene i Helse Nord 09.03.2020 12.00
Kjøp av kraft
Nasjonal anskaffelse av Hostemaskin 20.02.2020 12.00
Trusseletterretningsabonnement /Treat Intelligence Subscription 05.03.2020 12.00
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning
75309 US KLM Avdeling for Mikrobiologi Serologiinstrument

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00