Våre vilkår og betingelser

GENERELT FOR ALLE BRUKERE

 

1. Generelt
Før bruker begynner å benytte Mercell sine tjenester, skal denne ha lest nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene. Enhver bruker godkjenner og aksepterer disse vilkårene og betingelsene i forbindelse med registering, bruk eller inngåelse av avtale med Mercell.  Hver bruker som benytter Mercell sine tjenester, må bekrefte at denne har forstått og akseptert innholdet.

2. Registrering av bruker
For å kunne benytte Mercell sine tjenester må man registrere seg som personlig bruker. Bruker forplikter seg til å sørge for at personlig brukerID og passord hemmeligholdes slik at tilgang ikke kan benyttes av uvedkommende. Dette gjelder også eventuelle lenker til intranett etc. Personlig brukertilgang kan ikke overdras til andre brukere uten forhåndsgodkjennelse fra Mercell.

Når bruker registrerer seg hos Mercell, må bruker oppgi riktige opplysninger som organisasjonsnummer, firmanavn, navn, adresse, telefonnummer og andre opplysninger som kreves. Kontoer som inneholder uriktige opplysninger blir stengt uten varsel. Ingen av opplysningene bruker oppgir vil bli brukt utenfor Mercell sine tjenester. Opplysningene blir heller ikke solgt eller gitt videre til andre parter. Mercell forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om registrerte medlemmer til offentlige myndigheter som f.eks. politiet eller andre myndigheter når dette kreves.

Hva slags informasjon registreres om virksomheten?
Registrering av virksomhetens navn og foretaksnummer er obligatorisk. Det anbefales at dette er likt med hva som er registrert i Brønnnøysundregistrene.

I tillegg er det også mulig å registrere:

  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse (dette kan også være en delt firma e-postadresse slik som post@firma.no. Vær oppmerksom på at dette ikke kan benyttes for tilgang til portalen – se under.)
  • Nettsted

 

Hva slags personlig brukerinformasjon registreres?
Det er bare obligatorisk å registrere «vanlig brukerinformasjon», ved opprettelse av brukerprofil, inkludert:

  • Navn på person
  • E-post: Dersom virksomheten allerede har et offisielt internett domenenavn, så aksepteres ikke bruk av personlig e-postadresse lignende ukjent@gmail.com eller ukjent@hotmail.com. E-postnavnet må av sikkerhetsårsaker reflektere den offisielle virksomheten.
  • Dertil aksepteres heller ikke bruk av delte e-post for virksomheten, brukt av individuelle brukere. Av sikkerhetsårsaker må e-postnavnet reflektere den individuelle personens navn, som opptrer på vegne av virksomheten denne personen representerer. Vi krever også personlig bruker for å kunne benytte SSO-løsninger (Single Sign-On), samt to-faktor autentisering (for ekstra sikkerhet).
  • Personlig brukernavn for innlogging: På samme måte som e-post, skal innloggingsnavnet identifisere den faktiske brukeren. Derfor krever vi at man også bruker e-postnavnet for innlogging i Mercell-portalen.
  • Mobilnummer: For å muliggjøre to-faktor autentisering (for ekstra sikkerhet).

Registrering av øvrige opplysninger som blant annet telefonnummer og påmelding til nyhetsbrev og nyheter fra Mercell er frivillig.

 

3. Bruk av tilgjengelig informasjon 
Som bruker av Mercell sine tjenester, har bruker ikke tillatelse til å bruke informasjonen bruker eventuelt får om andre brukere til annet enn det som er nødvendig for å gjennomføre kjøp og salg via tjenesten.

 

4. Ansvar 
Mercell har ikke kontrollert riktigheten eller fullstendigheten av innhentet offentlig informasjon eller publisert informasjon om våre brukere, og ansvar for den registrerte informasjon påhviler den enkelte.

Det er forbudt å kjøpe eller selge tyvgods, pornografiske objekter, piratkopierte varer, alkohol og tobakksvarer eller gjenstander som ellers bryter med norsk lov. Slike forespørsler eller tilbud vil bli fjernet uten varsel og bruker risikerer både utestenging og politianmeldelse. Mercell forbeholder seg retten til å slette enhver forespørsel eller tilbud lagt ut på Mercell sine sider. Mercell forbeholder seg også retten til å stenge ute brukere som opptrer useriøst eller bryter én eller flere av vilkår og betingelser for bruk, eller normal 'skikk og bruk'. Er bruker i tvil om det bruker skal registrere er tillatt, kan bruker kontakte support på support@mercell.com.

Mercell fraskriver seg, i den grad loven tillater det, enhver form for erstatningsansvar for tap som direkte eller indirekte påføres innkjøpere eller leverandører som benytter Mercells tjenester eller deres kunder som tredjepart. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som påføres våre kunder som følge av feil i oppsett, brukerfeil, feil fra informasjonsleverandørene, feil fra innkjøperne eller andre feil som medfører at leverandører går glipp av eller blir feilinformert via publiserte forespørsler. Mercells ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av én lisensperiode for avtalen med den kunden et tap knytter seg til.

Brukere som legger ut dokumenter eller filer hvor det oppdages datavirus, eller foretar handlinger som fører til uforutsett ressursbruk på serveren, vil bli kontaktet, og Mercell forbeholder seg retten til å foreta de inngrep som anses nødvendig for å begrense eventuelle problemer i forbindelse med dette. Bruker er ansvarlig for de data bruker legger ut via Mercell sine tjenester. Dette gjelder så vel innhold som formater på datafiler og lignende.

 

5. Binding for innkjøp og bud/tilbud 
Forespørsler kan kanselleres av Innkjøper. Begrunnelse for kanselering er opp til oppdragsgiver.  Leverandørers bud/tilbud er bindende straks budet/tilbudet er avgitt. Vanlig prosedyre er at innkjøper vil kvalifisere leverandører og tildele til den/de leverandørene som etter evaluerings-prosessen vurdert som det beste tilbudet. Offentlige oppdragsgivere er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, forskriftene FOA, FOR, FOS, og EU-direktiver.

 

6. Forpliktelser og ansvar 
Mercell er ikke involvert i frakt og betaling av varer og tjenester. Dette avtales direkte mellom Innkjøper og Leverandør. Mercell formidler kun kontakt mellom Innkjøper og Leverandør, og deltar ikke i handelen, og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom Innkjøper og Leverandør som følge av uenighet om priser, produkter eller andre momenter som ellers vedrører handelen. Blir det oppdaget feil eller mangler på gjenstander, må Innkjøper ta kontakt med Leverandøren direkte for å avtale videre prosess.

 

7. Endringer av regler 
Mercell forbeholder seg retten til å kunne endre ovennevnte regler uten forvarsel. Ved vesentlige endringer i vilkår vil dette bli varslet ved innlogging og må godkjennes av bruker. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hva som er vesentlige endringer. Det finnes til enhver tid, link til gjeldende vilkår på våre nettsider. 

 

8. Nettlesere 
Mercell skal støtte de mest utbredte nettleserne. Per nå er dette definert som:
Google Chrome, Microsoft Edge og Mozilla. Mercell støtter nåværende og forrige versjon av disse. Brukere er selv ansvarlig for å holde sin nettleser oppdatert.

Mercell tar ikke ansvar for treghet og prosesser i verktøyet som eventuelt vanskeliggjøres basert på ikke oppdatert nettleser i tråd med det ovenstående.

 

 

FOR INNKJØPERE OG LEVERANDØRER 

9. Fiktive bud eller tilbud 
Fiktive innkjøp, bud eller tilbud, samt å oppgi uriktige opplysninger, er ulovlig. Mercell kan og vil anmelde denne type handlinger. All form for pris-/tilbudssamarbeid, eller bud/tilbud på egne innkjøp, fører til utestengning fra tjenesten uten varsel og uten kompensasjon for innbetalt abonnementsavgift. Mercell kan og vil i slike tilfeller vurdere politianmeldelse av den eller de involverte.

 

10. Opphavsrett 
Med unntak av offentlig tilgjengelig informasjon, har Mercell og den enkelte Innkjøper full eiendoms -og opphavsrett til egen publisert informasjon på Mercell portalen. All tilgjengelig informasjon må på ingen måte distribueres eller selges videre.

 

11. Taushetsplikt 
Innkjøper og Leverandør forplikter seg til gjensidig taushetsplikt og skal forhindre at andre får adgang eller kjennskap til denne brukeravtalen og gjennomføringen av den. Dette gjelder også opplysninger i forbindelse med tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser eller beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet eller personlige forhold.

Partene skal sørge for at Underleverandører eller andre som de er ansvarlige for, overholder taushetsplikten. Hver part skal sørge for at personer som på grunn av sitt arbeid eller på annen måte får kunnskap som er regulert i brukeravtalen, undertegner en taushetserklæring.

Mercell sine ansatte har underskrevet erklæringer hvor de lover å behandle all informasjon konfidensielt overfor andre. Mercells ansatte har instruks om å behandle våre brukere likt, kommersielt og servicemessig og i henhold til de inngåtte avtaler. Dette for å sikre en rettferdig og lik behandling av alle Mercells brukere. Firmainformasjon som registreres hos Mercell kan benyttes av Mercell, men blir under ingen omstendigheter videresolgt eller benyttet til andre kommersielle formål.

 

FOR VÅRE BETALENDE KUNDER 

12. Varighet og oppsigelse 
Så fremt ikke annet er avtalt, vil lisensperiodens varighet være fra oppstartstidspunkt og ett år frem i tid, og deretter fornyes den automatisk for ett år av gangen. Eventuell oppsigelse/reduksjon av avtale fra Kunden eller Mercell skal skje i gjeldende skjema for oppsigelse senest 3 måneder før abonnementsavtalens utløp.

Kunder kan benytte Mercell sin kundeservice alle hverdager mellom 08.00 og 16.00.

Mercell forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne si opp avtaler ved mislighold. Ved brudd på ovennevnte betingelser blir det ikke tilbakebetalt refusjon for ubenyttet periode.

Ved oppsigelse, vil verdi av eventuell gjenstående lisensperiode ikke bli refundert.

Kunden vil ha adgang til å hente ut data for egen regning. Dette må utføres innen 180 dager etter opphør av avtalen.

I løpet av lisensens varighet vil du motta nyhetsbrev fra Mercell som er tilpasset ditt kundeforhold og som skal forbedre din kundeopplevelse. Nyhetsbrevene kan inneholde informasjon om oppdateringer i portalen, nyttige saker, invitasjonen til seminarer og kurs. Dette er i henhold til GDPR, og du kan når som helst velge å melde deg av.

 

13. Meddelelser 
Utover det som for øvrig er bestemt i abonnementsavtalens, skal alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til abonnementsavtalens, gis skriftlig til vedkommende parts representant angitt i abonnementsavtalens og til den adresse som der er oppgitt. Alle meddelelser skal gis innen rimelig tid.

 

14. Håndtering av klager og tvister 

a) Formål 
Mercell har klare retningslinjer for håndtering av klager og tvister med sine kunder, og alle ansatte i Mercell skal være kjent med hvordan en klage eller tvist med kunde skal håndteres av organisasjonen.

b) Håndtering av mottatte klager 
Den som mottar en klage fra kunde skal registrere denne i Mercell sitt support- og klagehåndteringssystem.

Klageansvarlig i Mercell vil kontakte Kunden og be om nødvendig dokumentasjon som trengs for å behandle klagen. Mercell skal i løpet av 10 dager gi innklager en skriftlig besvarelse via post eller e-post. Besvarelsen skal inneholde vurdering av klage, forklaring på at klageårsak har oppstått samt forslag til løsning på klagen. Kunden skal ha 10 dagers svarfrist, for å akseptere eller avslå forslag til løsning.

c) Grunnlag for klage 
Klage til Mercell kan skje når: 

1)    Kunden mener å ha blitt vesentlig feilinformert av sin kundekontakt i Mercell

2)    Det er avvik mellom ordrebekreftelse og faktura Klagen skal skje senest 30 dager etter fakturadato. 

d) Formelle krav til klagen 
Klagen skal inneholde klagers navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-post. Klagen skal være skriftlig og tydelig beskrive klageårsaken. Relevante dokumentbevis må vedlegges.

e) Resultat av klage 
Mercell vil i den enkelte sak avgjøre om en klage kan tas til behandling, og kan avvise klage som er ubegrunnet i henhold til betingelser som gjelder ved kjøp av Mercells tjenester. Uansett hva som ligger til grunn for en klage, kan ikke erstatningsbeløpet overstige verdien av en ettårig brukerlisens.

f) Tvister 
Dersom partene ikke enes under klagebehandlingen, anses saken som en tvistesak som man vil søke å få løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved vanlig domstolsbehandling i det land og by hvor Mercell sitt kontor har inngått abonnementsavtalen, og etter det enkelte lands rettssystem og lovverk.

 

15. Fakturering og betalingsbetingelser 
Så fremt ikke annet er skriftlig avtalt, er priser i henhold til den til enhver tid gjeldende produkt- og prisliste. Mercell tar forbehold om prisendringer, men slik at eventuelle prisendringer først vil være gjeldende for en kunde for senere avtaleperioder. Fornyelse av eksisterende lisensperiode, for eksempel i henhold til punkt 12, vil innebære en ny avtaleperiode for dette formål.

Fakturering skjer i løpet av 10 dager etter kontrakt/bestilling er mottatt fra Kunden. Kunden plikter å betale innen 14 kalenderdager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Ved utfakturering vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 56,- eksklusiv merverdiavgift.

Alle betalinger skal skje i lokal valuta såfremt annet ikke er spesifisert.

Dersom faktura eller bilag til faktura mangler opplysninger eller inneholder feil opplysninger, plikter kunde/abonnent å melde fra om dette innen rimelig tid. Mercell vil da korrigere opplysningene.

 

16. Forsinkelsesrente 
Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Mercell krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling. Rentesats følger lovverket i det land Mercell har utstedt fakturaen.

 

17. Betalingsmislighold 
Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Mercells forhold, eller forhold som anses som force majeure. Mercell skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 14 dager fra forfall på utsendt inkasso/stengingsvarsel, kan Mercell samtidig med oversendelse av fordring til inkassobyrå, stenge kundens tilgang til tjenesten. Tjenesten gjenåpnes ved mottak av vederlag for skyldig beløp.

 

18. Varslingsplikt 
Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Kunden så raskt som mulig gi Mercell skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt plikt.

 

19. Force majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter abonnementsavtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motpartene uten ugrunnet opphold varsles om dette. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve abonnementsavtalens med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

 

20. Kundeservice og kontaktinformasjon til Mercell
Hvis du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

Åpningstider er mandag til fredag fra 08.00 til 16.00. Vi holder stengt på helligdager og offentlige fridager.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00