Våre vilkår og betingelser

 

Merk! For kunder med egne kontrakter, går deres kontraktuelle betingelser foran undernevnte generelle betingelser.

 

GENERELT FOR ALLE BRUKERE

1. Generelt

Før bruker begynner å benytte Mercell sine tjenester, skal bruker ha lest nøye gjennom reglene. Bruker godkjenner og aksepterer disse reglene i forbindelse med registering, bruk eller inngåelse av avtale med Mercell.  Hver gang bruker benytter Mercell sine tjenester, bekrefter bruker at han har forstått og akseptert innholdet.

 

2. Registrering av bruker

  • Brukertilgang

For å kunne benytte Mercell sine tjenester må man registrere seg som personlig bruker. Bruker forplikter seg til å sørge for at personlig brukerID og passord hemmeligholdes slik at tilgang ikke kan benyttes av uvedkommende.  Dette gjelder også eventuelle lenker til intranett etc. Personlig brukertilgang kan ikke overdras til andre brukere uten forhåndsgodkjennelse fra Mercell.

Når bruker registrerer seg hos Mercell, må bruker oppgi riktige opplysninger som firmanavn, navn, adresse, telefonnummer og andre opplysninger som kreves. Kontoer som inneholder uriktige opplysninger blir stengt uten varsel. Ingen av opplysningene bruker oppgir vil bli brukt utenfor Mercell sine tjenester. Opplysningene blir heller ikke solgt eller gitt videre til andre parter. Mercell forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om registrerte medlemmer til offentlige myndigheter som f.eks. politiet eller andre myndigheter når dette kreves.

  • Sletting av bruker

Ved avslutting av arbeidsfold kan bruker på anmodning, be om sletting av personlig bruker informasjon.

Dog kan ikke brukerinformasjonen oppført i tidligere publiserte dokumenter bes slettes da dette allerede er dokumentasjon offentlig tilgjengeliggjort.

Bruker kan heller ikke kreve å få sin informasjon slettet dersom informasjonen var en del av en leverandører kontrakt. I slike tilfeller er informasjonen juridisk bundet til den andre part.

 Det samme gjelder dersom leverandørinformasjonen er en del av historiske transaksjoner for innkjøper, bundet gjennom elektronisk prosesser mellom de to partene. Dette defineres som en historisk transaksjon basert på elektronisk samhandling, som ikke kan slettes på grunn av juridiske forhold.

 

3. Bruk av tilgjengelig informasjon 

Som bruker av Mercell sine tjenester, har bruker ikke tillatelse til å bruke informasjonen bruker eventuelt får om andre brukere til annet enn det som er nødvendig for å gjennomføre kjøp og salg via tjenesten.

4. Ansvar 

Mercell har ikke kontrollert riktigheten eller fullstendigheten av innhentet offentlig informasjon eller publisert informasjon om våre brukere og ansvar for den registrerte informasjon påhviler den enkelte.

Det er forbudt å kjøpe eller selge tyvgods, pornografiske objekter, piratkopierte varer, alkohol og tobakksvarer eller gjenstander som ellers bryter med norsk lov. Slike forespørsler eller tilbud vil bli fjernet uten varsel og bruker risikerer både utestenging og politianmeldelse. Mercell forbeholder seg retten til å slette enhver forespørsel eller tilbud lagt ut på Mercell sine sider. Mercell forbeholder seg også retten til å stenge ute brukere som opptrer useriøst eller bryter en eller flere av vilkår og betingelser for bruk, eller normal 'skikk og bruk'. Er bruker i tvil om det bruker skal registrere er tillatt, kan bruker kontakte support på support@mercell.com

Mercell har ingen form for erstatningsansvar for tap som direkte eller indirekte påføres Innkjøpere eller leverandører som benytter Mercells tjenester eller deres kunder som tredjepart.

Mercell har heller ikke erstatningsansvar for tap som påføres våre kunder som følge av feil i oppsett, brukerfeil, feil fra informasjonsleverandørene, feil fra innkjøperne eller andre feil som medfører at leverandører går glipp av eller blir feilinformert via publiserte forespørsler.

Brukere som legger ut dokumenter eller filer hvor det oppdages datavirus, eller foretar handlinger som fører til uforutsett ressursbruk på serveren, vil bli kontaktet, og Mercell forbeholder seg retten til å foreta de inngrep som anses nødvendig for å begrense eventuelle problemer i forbindelse med dette. Bruker er ansvarlig for de data bruker legger ut via Mercell sine tjenester. Dette gjelder så vel innhold som formater på datafiler og lignende.

5. Binding for innkjøp og bud / tilbud 

Forespørsler kan kanselleres av Innkjøper.  Begrunnelse for kanselering er opp til oppdragsgiver.  Leverandørers bud / tilbud er bindende straks budet / tilbudet er avgitt.  Vanlig prosedyre er at innkjøper vil kvalifisere leverandører og tildele til den/de leverandørene som etter evaluerings-prosessen vurdert som det beste tilbudet. Offentlige oppdragsgivere er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, forskriftene FOA, FOR og FOS.

6. Forpliktelser og ansvar 

Mercell er ikke involvert i frakt og betaling av varer og tjenester. Dette avtales direkte mellom Innkjøper og Leverandør. Mercell formidler kun kontakt mellom Innkjøper og Leverandør, og deltar ikke i handelen, og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom Innkjøper og Leverandør som følge av uenighet om priser, produkter eller andre momenter som ellers vedrører handelen. Blir det oppdaget feil eller mangler på gjenstander, må Innkjøper ta kontakt med Leverandøren direkte for å avtale videre prosess.

7. Endringer av regler 

Mercell forbeholder seg retten til å kunne endre ovennevnte regler uten forvarsel. Ved vesentlige endringer i vilkår vil dette bli varslet ved innlogging og må godkjennes av bruker. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hva som er vesentlige endringer. Det finnes til enhver tid, link til gjeldende vilkår på våre nettsider. 

8. Personvern 

Nettstedet www.mercell.no benytter informasjonskapsler (cookies) for følgende formål:

  • Sesjonshåndtering for innloggede brukere: Informasjonen består av en unik identifikator som skrives ved innlogging og som gjør at man slipper gjentagende pålogging innenfor en fastsatt tidsintervall, samt loggføring av aktiviteter. Identifikatoren kan ikke knyttes til personnummer, og informasjonen deles ikke med andre nettsteder.
  • For å analysere hvordan brukere benytter nettstedet: Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, lagres på Mercell sine servere i Danmark. Denne informasjonen benyttes kun i supportsituasjoner, og overføres ikke til tredjeparter.

9. Personopplysninger 

Ingen personsensitive opplysninger blir delt med tredjeparter eller aktivt benyttet av Mercell i portalen. Ved signering av tilbud eller kontrakter overføres et SDO objekt fra sertifikatutsteder. SDO objektet blir kun benyttet til eventuell validering av sertifikatet i tvistesaker. SDO objektet inneholder ikke personnummer i klartekst fra sertifikatutsteder.

10. Nettlesere 

Mercell skal støtte de mest utbredte nettleserne. Per nå er dette definert som:
Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome og Safari. Mercell støtter nåværende og forrige versjon av disse. Brukere er selv ansvarlig for å holde sin nettleser oppdatert.

Mercell tar ikke ansvar for treghet og prosesser i verktøyet som eventuelt vanskeliggjøres basert på ikke oppdatert nettleser i tråd med det ovenstående.

FOR INNKJØPERE OG LEVERANDØRER 

11. Fiktive bud eller tilbud 

Fiktive innkjøp, bud eller tilbud, samt oppgi uriktige opplysninger er ulovlig. Mercell kan, og vil anmelde denne type handlinger. All form for pris- / tilbudssamarbeid, eller bud / tilbud på egne innkjøp, fører til utestengning fra tjenesten uten varsel og uten kompensasjon for innbetalt abonnementsavgift. Mercell kan og vil i slike tilfeller vurdere politianmeldelse av den, eller de involverte.

12. Opphavsrett 

Med unntak av offentlig tilgjengelig informasjon, har Mercell og den enkelte Innkjøper full eiendoms -og opphavsrett til egen publisert informasjon på Mercell portalen.  All tilgjengelig informasjon må på ingen måte distribueres eller selges videre.

13. Online auksjon - Vilkår og betingelser 

Brukervilkårene for online omvendte auksjoner kommer i tillegg til eventuelle generelle vilkår og betingelser. Bruker er innforstått med at vilkårene er oppført i denne brukeravtalen skal styre enhver omvendt auksjon.

Alle online omvendte auksjoner vil bli gjennomført innenfor rammen av reglene som er oppført i denne brukeravtalen i tillegg til eventuelle andre bestemmelser som kan være lagt til via e-post eller lagt til i Mercell portalen.

All registreringsinformasjon Leverandør gir til Innkjøper skal være oppdatert, fullstendig og nøyaktig.

Leverandør må være 18 år eller eldre og inneha fullmakt til å forplikte foretaket som den representerer i anbudsprosessen. Leverandør aksepterer å ikke benytte programvare, enhet eller på annen måte forstyrre eller forsøke å forstyrre driften eller på måte hindre at den omvendte auksjonen blir gjennomført.

 

 

14. Tilgang og bruk 

Tilgang til og bruk av Mercell portalen for omvendte auksjoner er underlagt noen spesielle og alle generelle vilkår og betingelsene som er fremsatt på den enkelte side på Mercell portalen og vilkårene og betingelsene i denne Brukeravtalen og alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett og varemerke.

15. Regulering 

Ved å gå inn på Mercell portalen, samtykker bruker i å akseptere, uten begrensninger eller forbehold, alle vilkårene og betingelsene som reguleres av Brukervilkårene og å overholde alle gjeldende lover, vedtekter, forordninger og forskrifter som gjelder din bruk av Mercell portalen.

Søksmål vil bli vurdert mot ethvert brudd på vilkårene og betingelsene for Mercell portalen. Brukervilkår eller annen gjeldende lovgivning. Mercell forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre vilkårene og betingelsene i Brukervilkårene, og det er brukers ansvar å gjennomgå eventuelle endringer som gjøres i disse vilkårene før bruk av Mercell portalen. Ved å bruke Mercell portalen, samtykker bruker på forhånd til å godta slike endringer.

16. Informasjon 

Bruker vil bli suspendert eller permanent utestengt fra Mercell portalen hvis det oppgis feil informasjon under registrering, for eksempel et falskt navn eller uredelig kontaktinformasjon.

Brukeren vil bli permanent utestengt fra Mercell portalen hvis brukeren har vinnende bud og ikke gir oppgjør i henhold til auksjonsbudet.

Mercells bruk av e-postadresser begrenset til å kontakte bruker. Dog blir e-postadresser til brukere av innkjøpsverktøy, publisert på lik linje med annen kontaktinformasjon.

17. Oppgjør for betaling for kjøp 

Oppgjør for kjøp må avtales mellom Innkjøper og Leverandør. Mercell har ingen del i, eller ansvar for handlinger mellom Innkjøper eller Leverandør. Mercell har ingen del av eventuelle pengetransaksjoner mellom Innkjøper og Leverandør. Bruker slutter seg til at det ikke vil gi grunnlag for krav, justering, refusjon, oppsigelse av kontrakten for salg / kjøp, basert på eventuelle feil eller feil ved gjennomføring av omvendt auksjon eller ved bruk av Mercell portalen. Bruker vil ikke kunne holde Mercell ansvarlig for slike krav.

18. Regler for deltagelse 

Auksjonsregler for deltagelse i de enkelte auksjoner, fastsettes og publiseres av Innkjøper ved utsendelse av innbydelse.

19. Taushetsplikt 

Innkjøper og Leverandør forplikter seg til gjensidig taushetsplikt og skal forhindre at andre får adgang eller kjennskap til denne brukeravtalen og gjennomføringen av den. Dette gjelder også opplysninger i forbindelse med

  • tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser eller beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når de er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin næringsvirksomhet eller personlige forhold.

Partene skal sørge for at Underleverandører eller andre som de er ansvarlige for, overholder taushetsplikten. Hver part skal sørge for at personer som på grunn av sitt arbeid eller på annen måte får kunnskap som er regulert i brukeravtalen, undertegner en taushetserklæring.

Mercell sine ansatte har underskrevet erklæringer hvor de lover å behandle all informasjon konfidensielt overfor andre. Mercells ansatte har instruks om å behandle våre brukere likt, kommersielt og servicemessig og i henhold til de inngåtte avtaler. Dette for å sikre en rettferdig og lik behandling av alle Mercells brukere. Firmainformasjon som registreres hos Mercell kan benyttes av Mercell, men blir under ingen omstendigheter videresolgt eller benyttet til andre kommersielle formål.

FOR VÅRE BETALENDE KUNDER 

20. Varighet og oppsigelse 

Så fremt ikke annet er avtalt, vil lisensperiodens varighet være fra oppstartstidspunkt og ett år frem i tid, og deretter fornyes den automatisk for ett år av gangen. Eventuell oppsigelse/reduksjon av avtale fra Kunden eller Mercell skal skje skriftlig senest 3 måneder før abonnementsavtalens utløp.

Kunder kan benytte Mercell sin kundeservice alle hverdager mellom 08.00 og 16.00.

Mercell forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne si opp avtaler ved mislighold. Ved brudd på ovennevnte betingelser blir det ikke tilbakebetalt refusjon for ubenyttet periode.

Ved oppsigelse, vil verdi av eventuell gjenstående lisensperiode ikke bli refundert.

Kunden vil ha adgang til å hente ut data for egen regning. Dette må utføres innen 12 måneder etter opphør av avtalen.

 

21. Meddelelser 

Utover det som for øvrig er bestemt i abonnementsavtalens, skal alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til abonnementsavtalens, gis skriftlig til vedkommende parts representant angitt i abonnementsavtalens og til den adresse som der er oppgitt. Alle meddelelser skal gis innen rimelig tid.

22. Håndtering av klager og tvister 

a) Formål 

Mercell har klare retningslinjer for håndtering av klager og tvister med sine kunder, og alle ansatte i Mercell skal være kjent med hvordan en klage eller tvist med kunde skal håndteres av organisasjonen.

b) Håndtering av mottatte klager 

Den som mottar en klage fra kunde skal registrere denne i Mercell sitt support- og klagehåndteringssystem.

Klageansvarlig i Mercell vil kontakte Kunden og be om nødvendig dokumentasjon som trengs for å behandle klagen. Klageansvarlig skal også innkreve tilsvarende dokumentasjon fra den ansatte i Mercell som er klagers kundeansvarlig. Kundeansvarlige skal innen 3 virkedager ha gitt økonomiansvarlige relevant dokumentasjon. Mercell skal i løpet av 10 dager gi innklager en skriftlig besvarelse via post eller e-post. Besvarelsen skal inneholde vurdering av klage, forklaring på at klageårsak har oppstått samt forslag til løsning på klagen. Kunden skal ha 10 dagers svarfrist, for å akseptere eller avslå forslag til løsning.

c) Grunnlag for klage 

Klage til Mercell kan skje når: 

1)    Kunden mener å ha blitt vesentlig feilinformert av sin kundekontakt i Mercell

2)    Det er avvik mellom ordrebekreftelse og faktura

3)    Klagen skal skje senest 30 dager etter fakturadato. 

d) Formelle krav til klagen 

Klagen skal inneholde klagers navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-post. Klagen skal være skriftlig og tydelig beskrive klageårsaken. Relevante dokumentbevis må vedlegges.

e) Resultat av klage 

Mercell vil i den enkelte sak avgjøre om en klage kan tas til behandling, og kan avvise klage som er ubegrunnet i henhold til betingelser som gjelder ved kjøp av Mercells tjenester. Uansett hva som ligger til grunn for en klage, kan ikke erstatningsbeløpet overstige verdien av en ettårig brukerlisens.

f) Tvister 

Dersom partene ikke enes under klagebehandlingen, anses saken som en tvistesak som man vil søke å få løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved vanlig domstolsbehandling i det land og by hvor Mercell sitt kontor har inngått abonnementsavtalen, og etter det enkelte lands rettssystem og lovverk.

23. Fakturering og betalingsbetingelser 

Mercell tar forbehold om prisendringer for senere avtaleperioder. Så fremt ikke annet er skriftlig avtalt, er priser i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen (KPI) siste 12 måneder. Eventuelle endringer i produktsammensetning kan medføre ytterligere prisjusteringer.

Fakturering skjer i løpet av 10 dager etter kontrakt / bestilling er mottatt fra Kunden. Kunden plikter å betale innen 14 kalenderdager etter faktura dato, hvis ikke annet er avtalt.  Ved utfakturering vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 45,- eksklusiv merverdiavgift.

Alle betalinger skal skje i lokal valuta såfremt annet ikke er spesifisert.

Dersom faktura eller bilag til faktura mangler opplysninger eller inneholder feil opplysninger, plikter kunde/abonnent å melde fra om dette innen rimelig tid. Mercell vil da korrigere opplysningene.

Dersom Mercell skal viderefakturere kostnader til Kunden må kostnadene kunne dokumenteres.

24. Forsinkelsesrente 

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Mercell krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling. Rentesats følger lovverket i det land Mercell har utstedt fakturaen.

25. Betalingsmislighold 

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Mercells forhold, eller forhold som anses som force majeure. Mercell skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 14 dager fra forfall på utsendt inkasso/stengingsvarsel, kan Mercell samtidig med oversendelse av fordring til inkassobyrå, stenge kundens tilgang til tjenesten.  Tjenesten gjenåpnes ved mottak av vederlag for skyldig beløp.

26. Varslingsplikt 

Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Kunden så raskt som mulig gi Mercell skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt plikt.  

27. Force majeure 

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter abonnementsavtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motpartene uten ugrunnet opphold varsles om dette. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve abonnementsavtalens med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norge