Leje af sort fiber.

Information

2017-04-27 09:21 (GMT+02:00)

Inköpare

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Danmark
26696348

Tilldelningsinformation

Bornholms Regionskommune 26696348 Ullasvej 23 Rønne 3700 Mette Rasch Pedersen +45 56921041 Mette.Rasch.Pedersen@brk.dk http://www.brk.dk/erhverv/udbud Leje af sort fiber. 83.00.00G01 Levering og vedligehold af sort fiber mellem alle Bornholms Regionskommunes administrationer og institutioner fordelt over hele Bornholm. Sort fiber er afsluttet i en ODF i A- og B-end, leverandøren har ingen indflydelse på valg af udstyr i hver ende forbindelsen. Leverandøren leverer alene den passive fiberforbindelse mellem lokationerne. Fiberen er således til Bornholms Regionskommunes fulde disposition, uanset farve, frekvens og andet. Det er vigtigt, at fiberforbindelsen er en sikker forbindelse. da der foregår datakommunikation hele døgnet alle ugens dage. 9000000.00 Bornholms Regionskommunes administrationer og institutioner over hele Bornholm. Levering og vedligehold af sort fiber mellem alle Bornholms Regionskommunes administrationer og institutioner fordelt over hele Bornholm. Sort fiber er afsluttet i en ODF i A- og B-end, leverandøren har ingen indflydelse på valg af udstyr i hver ende forbindelsen. Leverandøren leverer alene den passive fiberforbindelse mellem lokationerne. Fiberen er således til Bornholms Regionskommunes fulde disposition, uanset farve, frekvens og andet. Det er vigtigt, at fiberbackbonet er en sikker forbindelse. da der foregår datakommunikation hele døgnet alle ugens dage. Kontraktværdien er opgjort over en 5-årig periode, uopsigelig lejeperiode på 4 år, samt en opsigelsesperiode på 12 måneder. Lejekontrakten er tidsubegrænset med mulighed for opsigelse med 12 måneders varsel, dog tidligst efter 4 år. Bornholms Regionskommune anser det for udelukket, at andre leverandører end BornFiber Service Provider ApS vil kunne levere den passive fiberforbindelse til Bornholms Regionskommune på baggrund af de nuværende infrastrukturelle forhold. Bornfiber Service Provider ApS er således som ejer af det nuværende netværk den eneste leverandør, der har mulighed for umiddelbart at kunne tilbyde Bornholms Regionskommune en lejeaftale, mens andre potentielle nye leverandører vil have betragtelige anlægsudgifter til nyanlæg for at kunne tilbyde en lignende lejeaftale til de 90 lokationer som Bornholms Regionskommune i dag får leveret sort fiber til. Henset til det begrænsede kundegrundlag, er det urealistisk at forestille sig, at nye potentielle leverandører vil have interesse i — for egen regning — at etablere sådanne nyanlæg, idet det særligt skal fremhæves, at lejekontrakten som udgangspunkt vil have en varighed på 4 år + 12 måneders opsigelse, hvilket ikke vil kunne forrente den store anlægsinvestering, der skal foretages af en evt. ny leverandør. Bornholm giver endvidere den udfordring at være en klippeø, hvilket giver yderligere udfordringer i forhold til anlægsinvesteringerne. Dette menes også at ligge til grund for, at opgaven ikke har tiltrukket andre leverandører til Bornholm. Det netværk kommunen i dag lejer af BornFiber Service Provider ApS er ikke under regulering. Der er ingen forpligtelser omkring reguleret åben adgang på dette netværk. BornFiber har fuld ejendomsret over det fulde netværk og der er ikke hel/delstrækninger der lejes af tredjemand ifm. den levering der ydes til kommunen. På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at betingelserne for at kunne indgå kontrakt med BornFiber Service Provider ApS uden gennemførelse af en sædvanlig offentlig udbudsprocedure er opfyldt. Det bemærkes i den forbindelse, at der i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, er hjemmel til at indgå kontrakt på baggrund af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, når en vare eller ydelse kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Det er vurderingen, at der konkret foreligger en sådan situation, der gør det muligt at indgå kontrakt på baggrund af forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. 2017-04-24 BornFiber Service Provider ApS 36534273 Svalhøjvej 13 Hasle 3790 +45 70890000 kundeservice@bornfiber.dk www.Bornfiber.dk 9000000.00 9000000.00 Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 +45 35291095 klfu@erst.dk www.klfu.dk Bornholms Regionskommune indgår tidligst kontrakt med BornFiber Service Provider ApS efter udløb af 10-kalenderdagsperioden fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk. 1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 +45 41715000 kfst@kfst.dk www.kfst.dk 2017-04-24

See tender at TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158496-2017:TEXT:DA:HTML

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige