Användarvillkor

1. Introduktion
Före användning och inloggning på Mercells portal måste samtliga användare läsa igenom följande användarvillkor. Ditt samtycke och godkännande omfattar också en bekräftelse på att du har förstått villkoren.

2. Registrering av företag/organisation och användare
Registrering
För att kunna använda Mercells portal måste både företag/organisationer och dess användare vara registrerade. Samtliga användare skapas med en anslutning till ett företag/organisation och både företaget/organisationen och användare registreras i en profil. Registrering av en användare omfattar också en bekräftelse på att användaren har en verklig anslutning till företaget där användaren är registrerad. Det är möjligt att registrera företaget/organisationen och användare samtidigt.
En användares tillgång till portalen är personlig och användaren ansvarar för att hålla användarnamn och lösenord konfidentiellt så att användartillgång inte kan missbrukas av icke auktoriserade personer. Detta gäller också för användartillgång via länkar, exempelvis från intranät, hemsidor, nyhetsbrev etc. En personlig användartillgång till portalen är inte överförbar till andra. Om en eller flera användare på ditt företag har tillgång till Mercells portal kommer samtliga användare att registreras i en egen personlig profil.

Vilken information registreras om företaget/organisationen?
Registrering av företagets/organisationens namn och företagsregistreringsnummer är obligatoriskt.
Utöver namn och organsiationsnummer är det också möjligt att registrera:
· Adress
· Telefonnummer
· E-post (detta kan också vara en delad e-postadress för företag som post@company.com. Observera att den inte kan användas för användartillgång, se nedan).
· Hemsida

 

Vilken typ av personlig användarinformation registreras?

Det är bara obligatoriskt att registrera “allmän användarinformation” när man skapar en användarprofil. Detta omfattar:

  • Personens namn
  • E-post: Om företaget redan har ett officiellt domännamn är det inte tillåtet att använda en personlig e-postadress, som gmail- eller hotmail-adresser. På grund av säkerhetsskäl måste e-postnamnet innehålla det officiella företagsdomänen.
  • · Utöver detta är det inte tillåtet att använda en delad e-postadress för företaget som används av individuella användare. På grund av säkerhetsskäl måste e-postadressen vara knuten till den individuella användaren som agerar på uppdrag av företaget. Vi kräver också användning av personliga e-postadresser för single sign-on (SSO)-lösningar och tvåfaktorsautentisering (för ökad säkerhet).
  • Personligt användarnamn för login: På samma sätt som e-postadressen måste användarnamnet identifiera den verkliga användaren. Därför ska registrerad e-postadress användas som användarnamn för inloggning på Mercells portal.
  • Mobilnummer: För tvåfaktorsautentisering (för ökad säkerhet).

Övriga registreringar är frivilliga, som telefonnummer och prenumeration på nyhetsbrev och nyheter från Mercell.

3. Användning av portalen för hantering av anbud/upphandlingar och inlämnandet av förfrågningar/offerter

3.1 Användning av tillgänglig information och sekretess
Både Mercell och användaren måste förhindra att tredje part får tillgång till eller kunskap om konfidentiella uppgifter och data i samband med användning av portalen. Detta gäller också information inom ramen av teknisk design och planer, produktionsmetoder, kommersiella analyser, beräkningar och övriga affärsmässiga hemligheter som andra kan dra nytta av i kommersiella eller personliga sammanhang.
Användare får inte använda information om andra användare som de kan få vetskap om eller för andra syften än de som föreskrivs av Mercell. Mercells anställda har undertecknat ett sekretessavtal och har också blivit instruerade i att bemöta samtliga användare på ett likvärdigt sätt, både kommersiellt och vad gäller tjänster. Företagsinformation som registreras hos Mercell kan användas av Mercell men kommer under inga omständigheter att säljas vidare eller användas för andra kommersiella syften.

3.2 Skyldigheter och ansvar
Mercell är enbart en förmedlare av kontakt mellan upphandlare/beställare och anbudsgivare/leverantörer. Mercell har ingen annan roll i transaktionen och ansvarar därför inte för eventuella konflikter som kan uppstå mellan upphandlaren och leverantören på grund av oenighet om priser, produkter eller andra villkor relaterade till transaktionen. Om felaktigheter eller brister upptäcks måste upphandlaren ta direktkontakt med anbudsgivaren angående problemet som uppstått.
Mercell verifierar inte korrekthet eller fullständighet av samlad offentlig information eller information som publicerats om registrerade användare.
Mercell reserverar sig för rätten att stänga av användare som inte följer nuvarande villkor eller normal användning. I fall av tvivel ska användaren kontakta Mercell. Vänligen hänvisa till kontaktinformationen vid slutet av dessa villkor.
Mercell ska på inget sätt hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust eller skada orsakad av användare eller användares kunder som tredje part, oavsett felaktighet och ansvar för anledningen till förlusten eller skadan.
Mercell ska på inget sätt hållas ansvarigt för någon förlust eller skada orsakad av användare på grund av konfigureringsfel, användarfel, informationsfel eller andra felaktigheter som kan leda till att användare missar information eller får information som är inkorrekt.
Användare som laddar upp/ner dokument eller filer med virus, eller vars aktiviteter leder till en oförutsedd resurskonsumtion på Mercells server, kommer att kontaktas. Mercell reserverar sig för rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa problem i detta avseende. Användare ansvarar för data som laddas upp/ner via Mercells portal. Detta gäller både innehåll, filformat och liknande.

3.3 Fiktiva (bedrägliga) anbud/upphandlingar och förfrågningar/offerter
I särskilda fall reserverar sig Mercell för rätten att avlägsna anbud/upphandlingar och stänga av användare från portalen utan förvarning och utan kompensation för betald licens. I sådana fall kommer Mercell även att överväga möjligheten att rapportera parten/parterna till polisen för kriminell aktivitet. Detta gäller för registrering av:
· Fiktiva (bedrägliga) anbud, upphandlingar, erbjudanden och offerter eller medvetet falsk information
· Samtliga former av samarbete för fixering av priser/erbjudanden eller anbud/offerter på egna anbud eller upphandlingar
· Anbud/upphandlingar och offerter gällande produkter, tjänster eller övrigt som bryter mot nuvarande lagstiftning.
3.4 Begränsningar i anslutning till anbud/upphandlingar och förfrågningar/offerter
Anbud/upphandlingar kan upphävas av upphandlaren. Det är upphandlarens ansvar att uppge ett skäl för upphävningen. Leverantörens bud är bindande omedelbart efter inlämning. En normal process är att upphandlaren utvärderar leverantörerna via kvalifikationer och tilldelar kontraktet till den leverantör som har lämnat in det högst utvärderade anbudet. Inom ramen av anbud/upphandlingar måste upphandlare i offentlig sektor följa EU-direktiv, lagen om offentlig upphandling och lagen om budgivning för vissa kontrakt i offentlig sektor och statligt understödda kontrakt.

3.5 Copyright
Med undantag för information som krävs för att vara tillgänglig offentligt behåller upphandlaren alla rättigheter och copyright till information som publiceras på portalen. All typ av information (som finns tillgänglig på portalen) får under inga omständigheter distribueras eller säljas vidare.

3.6 Webbläsare
Mercell stödjer de flesta populära webbläsare. För närvarande är dessa: Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox. Mercell stödjer de senaste samt föregående versioner av dessa webbläsare. Det är användarens eget ansvar att hålla sin webbläsare uppdaterad.
Mercell ansvarar inte för tröghetseffekter och processer i portalen som kan bli betungande på grund av att en webbläsare används som inte har uppdaterats, med hänvisning till stycket ovan.

3.7 Ändring av villkor
Mercell reserverar sig för rätten att ändra ovan nämnda regler utan förvarning.
När viktiga förändringar sker gällande villkor kommer de att notifieras vid inloggning och måste accepteras av användaren. Mercell reserverar sig för rätten att besluta om vad som är viktiga förändringar.


4. Särskild information till kunder/användare som har ingått ett licensavtal för portalen
4.1 Varaktighet och uppsägning
Om inget annat har överenskommits är licensperioden ett år från tiden då licensavtalet ingicks (datum för namnteckning). Följaktligen ska avtalet förnyas automatiskt. Uppsägning av licensen av användare eller av Mercell måste göras skriftligt, via gällande uppsägningsblankett, och inte senare än 90 dagar före licensens utgång.
Mercell reserverar sig för rätten att avsluta avtal som är inaktiva eller på grund av att regler inte följs. I fall av brott mot dessa villkor kommer ingen ersättning att betalas för outnyttjad licensperiod. I fall av uppsägning kommer inte värdet av kvarvarande licensperiod att återbetalas.

Kunden kommer ha tillgång till hämtning av egna uppgifter under en period av 180 dagar efter avslutat avtal.

Oavsett vad som har överenskommits separat ska alla notifieringar, krav eller andra meddelanden relaterade till licensavtalet göras skriftligt till Mercell och samtliga meddelanden måste inkomma inom rimlig tid.

Under licensperioden kommer du att få nyhetsbrev som är skräddarsydda för din kundrelation och för en bättre kundupplevelse. Dessa kan innehålla information om uppdateringar och nya funktioner på portalen, inbjudningar till seminarier och kurser etc. Du kan när som helst säga upp nyhetsbreven.

4.2 Fakturering och betalningsvillkor
Mercell reserverar sig för rätten att anpassa priser i framtida licensperioder. Om inget annat har överenskommits är våra priser och avgifter baserade på vår nuvarande prislista. Priser kan justeras årligen.
En faktura kan utfärdas inom 5 dagar efter mottagandet av licensens godkännande eller ingått avtal/kontrakt.
Betalningsvillkor är netto 30 dagar efter fakturadatum om inget annat har överenskommits.
Samtliga betalningar ska göras i samma valuta som anges på fakturan om inget annat har överenskommits.
Om fakturan eller dokumentationen för fakturan som har skickats är otillräcklig eller innehåller felaktigheter som är relevanta för fakturerade tjänster, ska Mercell på egen bekostnad omedelbart säkerställa korrigering av bristen eller den felaktiga informationen och se till att korrekt information fås och levereras. Kunden är skyldig att kommunicera sådana felaktigheter eller brist på information inom en rimlig tidsperiod.
Om kunden inte betalar den överenskomna ersättningen inom överenskommen tid har Mercell rätt att kräva ränta på beloppet som ska betalas. Räntan ska beräknas enligt tillämplig lagstiftning.

4.3 Icke-betalning
Om kunden inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtal anses kunden ha brutit kontraktet.
Om skyldigheter inte kan uppfyllas på grund av Mercell, eller på grund av omständigheter som kan ses som force majeure, ska detta inte anses vara kontraktsbrott. Mercell ska adressera kunden skriftligt utan försening så snart som kontraktsbrott upptäcks.
Om den fordrade ersättningen med påförd ränta inte har betalats inom 15 kalenderdagar från sista datum kan Mercell skicka en skriftlig notis till kunden att avtalet kommer att annulleras om det fordrade beloppet inte betalats inom 15 kalenderdagar från mottagandet av notisen.
Om kunden betalar det fordrade beloppet plus påförd standardränta innan deadline kan inte avtalet annulleras på denna basis.

Om kunden inte kan fullfölja sina skyldigheter enligt ingått avtal, inkluderat deadlines, måste kunden ge skriftligt besked till Mercell om detta så snart som möjligt. Beskedet ska innehålla anledningen till problemet och, så långt det är möjligt, datum när kunden kommer att kunna fullfölja sina överenskomna skyldigheter.

Mercell kan inte undanhålla tjänster på grund av kundens kontraktsbrott såvida brottet inte är omfattande och kunden har erkänt överträdelsen skriftligt, eller om överträdelsen hanteras som det beskrivs under stycket “Hantering av klagomål och tvister”.

4.3 Klagomål och tvister
a) Mercell har tydliga riktlinjer för hantering av klagomål och tvister med sina kunder och samtliga anställda på organisationen är bekanta med hanteringen av dylika frågor.
b) Hantering av klagomål
Personen som får ett klagomål från en kund kommer att registrera det i Mercells system för support och klagomål.
Mercells ansvarige för klagomål kommer att kontakta kunden och be om nödvändig dokumentation etc. för hantering av klagomålet. Inom 5 arbetsdagar efter mottagande av dokumentation kommer Mercell att skicka ett skriftligt svar via post eller e-post. Svaret kommer att innehålla en utvärdering av klagomålet, en förklaring till skälet varför klagomålet har uppstått och förslag på en lösning. Kunden har en deadline på 5 arbetsdagar för att godkänna eller vägra föreslagen lösning.
c) Skäl till klagomål
Kunden kan skicka ett klagomål när:
· Kunden anser att Mercell har gett information som är avsevärt inkorrekt.
· Kunden anser att orderbekräftelsen och fakturan är motsägelsefulla. Ett klagomål i detta avseende ska inkomma inom 10 dagar från fakturadatum.
d) Formell kravspecifikation för klagomål
Klagomålet måste innehålla namn på den part som anför klagomålet, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Klagomål måste göras skriftligt och ska tydligt beskriva skälen till det. Relevant dokumentation ska bifogas.
e) Resultat av klagomål
I samtliga fall kommer Mercell att avgöra om ett klagomål ska godtas för hantering eller om det ska avslås som obefogat enligt användarvillkoren som är tillämpliga eller har överenskommits vid ingått licensavtal. Oavsett anledningen till klagomålet ska beloppet som ska betalas som kompensation inte vara högre än värdet av licensen.
f) Tvister
Om parterna inte kan nå en överenskommelse under hanteringen av klagomålet ska fallet anses vara en tvist som bör lösas genom förhandling. Om en sådan förhandling inte leder till en lösning inom två veckor från tvistens början kan båda parter begära att tvisten ska lösas med definitiv verkan av rätten i det land eller stad där Mercell har ingått avtalet.

4.5 Force majeure
I fall av exceptionella situationer som är bortom Mercells och kundens kontroll och som omöjliggör fullföljande av skyldigheter i avtalet, och vilka enligt svensk lag kan beskrivas som force majeure, ska parterna ge besked om detta utan obefogad försening. Den berörda partens skyldigheter upphävs så länge som den extraordinära situationen kvarstår. Motsvarande skyldigheter hos den andra parten upphävs under samma period.

I situationer av force majeure kan motparten avsluta avtalet med den berörda partens godkännande, eller om situationen kvarstår samt om det finns skäl att anta att situationen kommer att kvarstå längre än 20 kalenderdagar från datum av situationens början, med besked inom 10 kalenderdagar i förväg.

I samband med situationer av force majeure har parterna ett ömsesidigt informationsansvar gentemot varandra i samtliga frågor som är av betydelse för den andra parten. Sådan information måste kommuniceras så snart som möjligt.

5. Mercell kundtjänst och kontakt
Vi är alltid redo att hjälpa dig. Vårt kontor är öppet ordinarie arbetsdagar mellan kl. 08.00–17.00 (CET).
Försäljning: + 46 31 360 60 00 / salj@mercell.com
Support och allmänna frågor: + 46 31 360 60 00 / sverige@mercell.com
Fakturor: + 46 31 360 60 00 / ekavd@mercell.com

 

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige