Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė N

N

Nepatikimų tiekėjų sąrašas - netinkamai pirkimo sutartį įvykdžiusių (ar jos neįvykdžiusių) tiekėjų sąrašas, kai toks neįvykdymas yra esminis sutarties pažeidimas (jeigu jis įvyko po 2016-01-01).

 

Neperkančioji organizacija (NPO) - tai juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179) 4 straipsnyje ir kuriai netaikomos šio įstatymo nuostatos, tačiau kuri įgyvendina arba numato įgyvendinti bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungo lėšų projektus pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas.

 

Nepriekaištinga reputacija - Nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi: asmenys, teisti už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;

 

Neskelbiama apklausa - kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus pirkimams, kurių vertė neviršija 10 000 EUR. Vyksta apklausa žodžiu arba apklausa raštu.

 

Neskelbiamos derybos - kai tarptautinis pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti pradedamas tik gavus viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

 

Nešališkumo deklaracija - tai viešųjų pirkimų komisijos nario ar eksperto pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams. Komisijos pirmininkas, kiekvienas narys ir ekspertas prieš pradėdami darbą komisijoje turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

Netinkama paraiška - tai paraiška, kurią pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas atitinka suteikiančiosios institucijos koncesijos dokumentuose nustatytą ekonominės veiklos vykdytojo pašalinimo pagrindą arba neatitinka šiuose dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

 

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas - tai viešojo pirkimo pasiūlymas, kuris neatitinka viešojo pirkimo objekto ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo dokumentuose nustatytų viešojo pirkimo objektui keliamų perkančiosios organizacijos poreikių ir reikalavimų.

 

NPO vykdomi pirkimai - tai projekto vykdytojo (partnerio) pirkimai, atliekami naudojant bendrai iš ES lėšų įgyvendinamiems projektams ir būtini tokiuose projektuose nustatytai veiklai įgyvendinti ir uždaviniams pasiekti.

 

Numatomo pirkimo vertė - tai perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes.

 

Nustatantis aiškų atsiskaitymą - tai žmogus, numatantis aiškų atsiskaitymą su tiekėju ir užtikrinantis, kad atsiskaitymo su tiekėju metu nekiltų neaiškumų dėl suteiktų prekių, paslaugų ar darbų kiekių apskaitymo ir įkainojimo.

 

Nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos institucijos priimtas visuomenei skirtas standartas.

 

Nepriekaištingos reputacijos asmuo – asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, keliamus asmeniui, einančiam valstybės tarnautojo pareigas.

 

Nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas - neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybėsvadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

 

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva