Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė K

K

Kandidatas - tai tiekėjas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame (supaprastintame ribotame) konkurse, derybose (supaprastintose derybose) ar konkurenciniame dialoge.

 

Kintamas įkainis - nustatomas, kai: PV reguliariai, sudaręs ilgalaikes sutartis perka skirtingas prekes/paslaugas, kurių kiekio ir asortimento iš anksto negali prognozuoti, o jų kainos skelbiamos viešai; ir, kai prekių ir (ar) paslaugų rinkos kaina skirtingu laikotarpiu tiesiogiai priklauso nuo aiškiai apibrėžiamos kainos dalies, kuri priklauso nuo tam tikro išorinio parametro.

 

Koncesija - kai privačiam subjektui suteikiama teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą perduodant jam viešųjų paslaugų teikimą ar kitų valstybės ar savivaldybių funkcijų atlikimą.

 

Koncesijos dalyvis - tai paraišką ar pasiūlymą koncesijos suteikimo procedūroje pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas.

 

Koncesijos sutartis - tai suteikiančiosios institucijos ir koncesininko raštu sudaroma sutartis, kurioje nustatomos suteikiančiosios institucijos ir koncesininko teisės ir pareigos, susijusios su koncesija, ir kitos įstatyme nurodytos koncesijos sutarties sąlygos.

 

Koncesininkas - tai ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam, pasirašius koncesijos sutartį, suteikiama koncesija.

 

Konfidencialumo pasižadėjimas - tai viešojo pirkimo komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinis pasižadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) perkančiosios organizacijos interesus.

 

Konkurencinis dialogas - pirkimo būdas, kai kiekvienas tiekėjas gali pateikti paraišką dalyvauti pirkimo procedūrose ir perkančioji organizacija veda dialogą su atrinktais kandidatais, norėdama atrinkti vieną ar keletą tinkamų, jos reikalavimus atitinkančių alternatyvių sprendinių, kurių pagrindu pasirinktus kandidatus kviečia pateikti pasiūlymus.

 

Konkursas - pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

 

Konkursas skelbiant derybas - pateikti paraišką dalyvauti gali bet kas, bet pirminius pasiūlymus teikti ir derėtis bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

 

Konsoliduotas užsakymas - tai užsakovo ir tiekėjo veiksmų visuma, kuriais siekiama sudaryti keletą pagrindinių sutarčių pagal šią preliminariąją sutartį.

 

Korupcijos prevencija - tiekėjas negali siūlyti, duoti ar sutikti duoti bet kuriam CPO LT ir/ar Užsakovo darbuotojui, tarnautojui ar kitam nurodytos įstaigos vardu veikiančiam asmeniui bet kokią dovaną ar pinigų sumą, o CPO LT ir/ar užsakovo darbuotojas, tarnautojas ar kitas nurodytos įstaigos vardu veikiantis asmuo negali jų priimti.

 

Kvalifikacinė atranka - pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

 

Kvalifikacinė sistema - vyksta, kai perkančioji organizacija gali sudaryti ir taikyti tiekėjų kvalifikacinę sistemą.

 

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva