Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė P

P

Pagalbinė viešųjų pirkimų veikla - tai pagalbos atliekant viešuosius pirkimus teikimas, įskaitant šią ir kitą veiklą.

 

Pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugų teikėjas - tai tiekėjas, rinkoje siūlantis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugas.

 

Pagrindinė sutartis (užsakymo sutartis) - tai sutartis tarp pirkėjo ir tiekėjo, sudaroma vykdant pirkimus per CPO LT katalogą.

 

Paraiška - tai dokumentų visuma, kuria tiekėjas pareiškia pageidavimą dalyvauti pirkimo procedūrose.

 

Pareiškėjai - tai žmonės, analizuojantys parengtą strategiją, veiksmų programas bei jų priedus.

 

Pasiūlymas - tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.

 

Pasiūlymų galiojimo terminai, jų keitimas ir atšaukimas - kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

 

Paslaugų pirkimas - tai pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas.

 

Paslaugų pirkimo sutartys - sudaromos dėl tos pačios kategorijos paslaugų arba kurių sudarymu gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas.

 

Perkančioji organizacija - tai subjektas, kuris privalo laikytis nacionalinių ir Europos Bendrijos viešųjų pirkimų teisės normų.

 

Perkantysis subjektas - laikomas perkančiuoju, jeigu visa ar tam tikra jų veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei jos yra finansuojamos, kontroliuojamos arba valdomos valstybės ar savivaldybės, tik jo statusą papildomai apsprendžia veikla vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto veikloje.

 

Pirkimai per CPO LT - centralizuotų viešųjų pirkimų dalis, vykstanti CPO LT kataloge, kai pirkėjai vykdo pirkimus, o tiekėjai vykdo atnaujintą varžymąsi ir tarpusavyje sudaro pagrindę sutartį preliminariosios sutarties pagrindu.

 

Pirkimas - vieno ar daugiau perkantysis subjektas atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti PĮ 5–11 str. nurodytai veiklai vykdyti.

 

Pirkimo būdai - atviras konkursas, ribotas konkursas, skelbiamos derybos, neskelbiamos derybos, konkurencinis dialogas.

 

Pirkimo dokumentai - tai perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

 

Pirkimo dokumentų teikimas - perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjų prašymo pateikti pirkimo dokumentus gavimo dienos, jei prašymas yra pateiktas likus pakankamai laiko (ne mažiau kaip 6 dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

Pirkimo ir pardavimo sutartis - tai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos.

 

Pirkimo pradžia - tai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio kreipimasis į tiekėją (-us) raštu, prašant pateikti prekių, paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas ar pasiūlymą, arba pirkimo skelbimo paskelbimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, arba kitoks viešas paskelbimas (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia.

 

Pirkimo skelbimas - tai projekto vykdytojo (partnerio) pranešimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą.

 

Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas - pagal VPĮ (PĮ) reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš PO / PS suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma viešojo pirkimo–pardavimo sutartis / pirkimo sutartis arba preliminarioji viešojo pirkimo–pardavimo / preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis.

 

Pirkimo vykdytojas - tai konkretų pirkimą vykdantis projekto vykdytojas arba jo partneris.

 

Pirkimų ataskaitos - kai perkančioji organizacija už kiekvieną pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą viešųjų pirkimų tarnybai.

 

Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai perkančiajai organizacijai - perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija).

 

Pirkimų iniciatorius - perkančiosios organizacijos direktorius ar jam tiesiogiai pavaldus darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų, darbų.

 

Pirkimų organizatorius - tai perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija.

 

Pirkimų planai - metinis dokumentas, kuriame apibūdinami produktai/paslaugos, kuriuos viešoji įstaiga gaus iš išorinių tiekėjų.

 

Pirkimų suvestinė - tai perkančiosios organizacijos parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus.

 

Prekių pirkimo sutartys - tai piniginės naudos sutartys, sudaromos tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų, kurių dalykas – darbų atlikimas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.

 

Prekių pristatymo terminas - 30 d. nuo sutarties sudarymo; rangos darbų sutarties galiojimo terminas 15 mėn. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

 

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis - ai viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, kurios dalykas yra prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos, jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą.

 

Preliminarioji sutartis - tai vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma susijusias su kainų ir, kur to reikia, numatomų kiekių nustatymu.

 

Preliminariosios sutarties kaina - tai tiekėjo konkursui pasiūlyta kiekvienos paslaugos kaina.

 

Privatūs pirkimai - vykdomi pagal pačios įmonės susidarytas vidines pirkimų taisykles.

 

Procedūrų ataskaitos - teikiamos supaprastintų ir tarptautinių pirkimų atvejais.

 

Prognozuojami pirkimai - matysite, kada baigiasi konkurentų sutartys su pirkėjais, didinsite galimybę ne tik dalyvauti, bet ir laimėti konkursus.

 

Projekto konkursas (supaprastintas projekto konkursas) - tai pirkimo procedūra, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo).

 

Projekto konkurso sąlygos - projekto konkursas gali būti vykdomas, kai yra perkamos teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus pobūdžio paslaugos.

 

Preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis - vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva