Terskelverdier

På denne siden gir vi deg svar på ofte stilte spørsmål rundt terskelverdier.

Q: Hva er nasjonal terskelverdi?

A:

Fra 1,3 millioner kroner avhengig av bransje

Q: Hvilke terskelverdier gjelder?

A:

Anskaffelsesforskriften:

Følgende terskelverdier gjelder:

 • Nasjonal terskelverdi: 1,3 millioner kroner

EØS-terskelverdi:

 • Statlige myndigheters vareog tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser: 1,3 millioner kroner
 • Andre oppdragsgiveres varer og tjenestekontrakter: 2 millioner kroner
 • Alle oppdragsgivers bygge og anleggskontrakter: 51 millioner kroner
 • Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: 6,95 millioner kroner
 • Subsidierte bygge- og anleggskontrakter og tilknyttede tjenestekontrakter: 6,95 millioner kroner og 2 millioner kroner
 • Delkontrakter om varer og tjenester som faller under del I av regelverket: 700 000 kroner 
 • Delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider som faller under del II av regelverket: 9,25 millioner kroner 
 • Oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi innsyn i vare- og tjenestekontrakter: 9,25 millioner kroner
 • Oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi innsyn i bygge- og anleggsk.: 92,5 millioner kroner
 • Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden for henholdsvis statlige myndigheter og andre: 1,3 millioner kroner og 2 millioner kroner

Forsyningsforskriften:

 • Alle oppdragsgivers vare- og tjenestekontrakter og planog designkonkurranser: 4,1 millioner kroner
 • Alle oppdragsgivers byggeog anleggskontrakter: 51 millioner kroner 
 • Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: 9,25 millioner kroner 
 • Delkontrakter om varer og tjenester: 700 000 kroner 
 • Delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider: 9,25 millioner kroner
 • Oppdragsgiv. som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi innsyn i vare- og tjenestekontrakter: 9,25 millioner kroner
 • Oppdragsgiv. som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi innsyn i - bygge- og anleggsk.: 92,5 millioner kroner 
 • Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden: 4,1 millioner kroner 

Konsesjonskontraktforskriften:

 • Alle konsesjonskontrakter: 51 millioner kroner

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser:

 • Vare- og tjenestekontrakter: 4,1 millioner kroner
 • Bygge- og anlegg: 51 millioner kroner
 • Delkontrakter om varer og tjenester: 700 000 kroner
 • Delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider: 9,25 millioner kroner

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår:

 • Tildeling av tjenestekontrakter og byggeog anleggskontrakter for statlige myndigheter: 1,3 millioner kroner
 • Tildeling av tjenestekontrakter og byggeog anleggskontrakter for andre myndigheter: 2 millioner kroner

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter:

 • Statlige myndigheters plikt til kreve bruk av lærlinger: 1,3 millioner kroner
 • Andre myndigheters plikt til å kreve bruk av lærlinger: 2 millioner kroner

 

 

 

Q: Hvor ofte justeres EØS-terskelverdiene?

A:

EØS-terskelverdiene justeres annen hvert år.

Q: Hvem publiserer EØS- terskelverdiene i Norge?

A:

Det er Fornyings- og administrasjonsdepartementet som publiserer EØS-terskelverdiene i Norge. Disse publiseres på departementets hjemmeside. Fornyings- og administrasjonsdepartementet er og ansvarlig for endringer i terskelverdiene.

Q: Hva er de generelle bestemmelsene for hvordan man beregner terskelverdier?

A:

 • Oppdragsgiver må anslå anskaffelsens verdi (samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale for de kontrakter som utgjør anskaffelsen).  
 • Oppdragsgiver må ikke kunstig dele opp anskaffelsen for å tilpasse seg terskelverdiene.

Q: Hva skal inkluderes i beregning av terskelverdi?

A:

Følgende skal inkluderes i bergeningen av terskelverdier:

 • Oppdragsgivers anslag over anskaffelsens samlede verdi.
 • Opsjoner – verdien av alle opsjoner og evt. Forlengelser av kontrakter.
 • Premier og betaling til deltagerne.
 • Materialer oppdragsgiver stiller til leverandørens rådighet for utførelsen.
 • Forsikringstjenester.
 • Banktjenester.
 • Plan- og designkonkurranser hvor deltagerne får betalt for å delta i konkurransen. Dvs. inkluderer både premie og verdien på kontrakten.

Q: Hvordan beregnes terskelverdier for rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordninger?

 

A:

Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig anslag og legge til grunn den høyeste verdien av alle forventede kontrakter i hele avtaleperiodens eller ordningens varighet.

Hvordan beregnes terskelverdier på vare- og tjenestekontrakter som inngås regelmessig?

A:

Terskelverdiene kan beregnes på to måter:

1. På grunnlag av den samlede faktiske verdien av påfølgende kontrakter av samme type tildelt i løpet av de siste 12 måneder, eventuelt siste regnskapsår, om mulig justert for endringer som kan forekomme i fremtidige leveranser.

2. Den samlede anslåtte verdi av de påfølgende kontrakter som tildes i løpet av 12 måneder fra den første leveransen.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00