Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė V

V

Vartotojas - tiekėjo registruotas, veiksmus elektroniniame kataloge įgaliotas atlikti fizinis asmuo.

 

Viešasis darbų pirkimas - viešasis pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena veiklos rūšimi, arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

Viešasis paslaugų pirkimas - viešasis pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas.

 

Viešasis pirkimas - vienos ar daugiau perkančiosios organizacijos atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui.

 

Viešasis prekių pirkimas - tai viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos.

 

Viešojo pirkimo dalyvis - pirkimui pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

 

Viešojo pirkimo dokumentai - tai perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai).

 

Viešojo pirkimo kandidatas / pirkimo kandidatas - tiekėjas, raštu išreiškęs siekį būti pakviestas arba jau pakviestas dalyvauti dialoge, kai pirkimas atliekamas konkurencinio dialogo būdu, ar pateikti pasiūlymo, kai pirkimas atliekamas riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų arba inovacijų partnerystės būdu.

 

Viešojo pirkimo komisija - perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaryta komisija, kuri komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.

 

Viešojo pirkimo paraiška - tai tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas pageidavimas dalyvauti šiais būdais atliekamame pirkime: riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės.

 

Viešojo pirkimo pasiūlymas / pirkimo pasiūlymas - tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal PO / PS pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

 

Viešojo pirkimo subtiekimo sutartis - tai laimėjusio dalyvio ir vieno arba kelių ūkio subjektų arba subtiekėjo ir vieno arba kelių ūkio subjektų (subtiekėjai) raštu ar žodžiu sudaroma sutartis dėl ekonominės naudos tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus, nurodytus perkančiosios organizacijos su laimėjusiu dalyviu sudarytoje pirkimo sutartyje.

 

Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis - projekto vykdytojo ir (arba) partnerio ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos.

 

Viešųjų ir privačių interesų konfliktas - viešųjų ir privačių visuomeninių interesų susidūrimas, galintis paveikti tarnybinių pareigų atlikimą bei galintis sąlygoti ar sąlygojantis šališkų, subjektyvių ir neskaidrių sprendimų priėmimą.

 

Viešųjų pirkimų centralizavimas - pirkimai, atliekami perkant prekes, paslaugas ar darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, įgaliojant kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimą, kai įgaliotoji organizacija perka daugiau nei vienai perkančiajai organizacijai (ir sau), perkant perkančiajai organizacijai pavaldžioms įstaigoms.

 

Viešųjų pirkimų rezervavimas - kai viešųjų pirkimų direktyvos numato galimybę nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinti viešųjų pirkimų rezervavimą (išimtinės teisės dalyvauti sudarymą) tiems tiekėjams, kurie atstovauja tam tikroms neįgalių asmenų darbo grupėms arba vykdo šių asmenų įdarbinimo programas.

 

Viešųjų pirkimų sistema (VšP sistema) - tai visuma tarpusavyje susijusių elementų, kurie veikia kartu, kad būtų pasiektas tam tikras tikslas.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba - tai viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

 

Viešojo pirkimo iniciatorius - perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą.

 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas - nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma viešojo pirkimo-pardavimo sutartis arba preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.

 

Viešųjų pirkimų principai - perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva