Veiledning til sladding av tilbud i anbudskonkurranser

Anbudskonkurranse - Sladding av dokumenter til anbudet
Veiledning til sladding av tilbud i anbudskonkurranser

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post

 

Når du deltar i en anbudskonkurranse om en offentlig kontrakt, er oppdragsgiveren underlagt Offentlighetslova. Det betyr i praksis at det andre skal ha rett til innsyn i de tilbudene som har kommet inn i konkurransen.

Derfor er det mange oppdragsgivere som ber leverandørene i en anbudskonkurranse sende inn en sladdet versjon av tilbudet. Men hva skal du sladde og hvordan skal du rent praktisk gjøre det?

 

For å begynne med det første; hva kan du sladde?

Loven sier at taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsynsretten. Taushetsbelagte opplysninger kan være «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

Sagt på godt norsk betyr dette at det som kan sladdes må dreie seg om opplysninger som kan skade ditt firmas konkurranseevne og føre til økonomisk tap, uavhengig av om de som får tak i opplysningene kan tenkes å bruke det eller ikke.

Det samme gjelder opplysninger som omhandler tekniske innretninger, strategier for forretningsdrift og liknende som kan brukes utenfor bransjen, og som andre kan bruke på en tilsvarende måte i egen næringsvirksomhet. Dette er også omfattet av taushetsplikten og kan sladdes.

Opplysninger om delpriser, enhetspriser, tekniske spesifikasjoner, rabatter, unike egenskaper ved produkter etc. kan som hovedregel også sladdes i en anbudskonkurranse.

 

Hva kan ikke sladdes?

Opplysninger som er allment kjent i bransjen eller er tilgjengelig andre steder kan ikke sladdes i en anbudskonkurranse. Det kan for eksempel være opplysningene som er beskrevet på hjemmesidene deres, er blitt publisert i rapporter eller artikler på nettet.

Dessuten vil opplysninger som rent generelt kan ha uheldige virkninger for bedriften falle utenfor taushetsplikten. Det kan være opplysninger om økonomisk stilling, administrative forhold, produksjonskapasitet, produksjonskvantum, forurensning, etisk kritikkverdig leverandørkjede o.l.

Opplysninger om totalpriser og prismodell er ikke ansett for å være taushetsbelagt, og kan derfor ikke sladdes.

CV-er eller sammensetning av team anses heller ikke å være omfattet av taushetsplikt, selv om man selvsagt kan argumentere med at konkurrenten kan headhunte flinke folk i firmaet ditt.

Hvem bestemmer hva som er taushetsbelagt i en anbudskonkurranse?

Til syvende og sist er det oppdragsgiveren som bestemmer hva som kan sladdes og ikke. Men kan du stole på at oppdragsgiveren vet best hva som kan være til skade for ditt firma?

De fleste innkjøpere synes dette er et vanskelig tema og er nervøse for å trå feil, og i tvilstilfeller vil oppdragsgiveren antagelig ta kontakt. Dere kan gjerne skrive en kort redegjørelse for hva som er sladdet og hvorfor, slik at oppdragsgiveren har et bedre grunnlag for å gjøre sine vurderinger.

 

Hvordan skal du sladde?

Så kommer selvsagt det rent praktiske; hvordan skal du fysisk sett sladde dokumentene til anbudet?

Det er ikke helt rett frem, for det er faktisk mulig å fjerne sladden i f.eks. et pdf-dokument dersom det ikke er lagret på en sikker måte. I noen tilfeller kan man faktisk bare markere den sladdede teksten, kopiere og lime inn i et annet dokument for å se hva som er forsøkt sladdet.

Den sikre men gammeldagse måten å gjøre det på er å skrive ut det som er sladdet og scanne inn igjen.

I Word kan man bruke markeringsverkøyet og markere teksten slik at det blir sorte linjer. Da er det selvsagt viktig at teksten også er helt sort. Eller du kan bruke tegneverktøyet i Word, Excel eller Adobe og sette inn sorte firkanter.

Det som er viktig å huske er at det må være tydelig at det sladdede og usladdede dokumentet er det samme. Man kan altså ikke sladde ved å bare fjerne hele innholdet fra dokumentet til anbudet.

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post

 

Andre artikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00