Mercelli teenuste tellimise tingimused

Mercelli teenuste tellimise tingimused
1. Tellimislepingu pooled


Kui kliendi/kasutajaga eraldi sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse Mercelli teenuste (sealhulgas külalis- ja proovikontode) kasutamisel siinseid tingimusi, tellimuse kinnitust ja kõiki asjakohaseid lisatingimusi (edaspidi: tellimisleping). See dokument on leping, mille on sõlminud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (sh kõik litsentseeritud kasutajad), kes on nimetatud tellimuse kinnituses või konto registreerimisel (edaspidi: klient), ja äriühing Mercell, kes osutab tellimuse kinnituses või konto registreerimisel nimetatud teenuseid (edaspidi: Mercell).  

Siinsetes tingimustes tähendab „äriühing Mercell“ juriidilist isikut, mis kuulub Mercell Groupi ja millel on kliendiga suhe. See teave on kliendile esitatud tellimuse kinnituses.


2. Tellimislepingu tingimustega nõustumine


Teenuste tellimisega, nende saamiseks registreerumisega ja/või nende kasutamisega kinnitab klient ja kasutaja, et ta on lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud siinseid tingimusi ja kõiki kohaldatavaid lisatingimusi, nt Mercelli ettevõtte vastutuse põhimõtted, kasutustingimused, andmekaitsepõhimõtted ja andmetöötlusleping, mis kõik moodustavad tellimislepingu osa, kui Mercell töötleb kliendi nimel isikuandmeid, ning klient arvestatakse nendega nõustunuks ja need heaks kiitnuks, kui klient või tema kasutajad on teenuseid tellinud, teenuste saamiseks registreerunud ja/või teenused kasutusele võtnud. Sama kehtib ka klientide ja kasutajate kohta, kes on registreerinud külaliskonto või proovikonto, mille suhtes kohaldatakse vajaduse järgi samuti tellimislepingut.

Iga kasutaja, kes tellib teenuseid, registreerub teenuste saamiseks, pääseb teenustele juurde ja/või kasutab teenuseid ja/või sõlmib kliendi nimel tellimislepingu, avaldab ja kinnitab, et tal on olemas selleks vajalikud volitused. Kui kasutajal ei ole selliseid volitusi või kui ta ei nõustu tellimislepingu tingimustega, ei tohi ei kasutaja ega ka klient teenuseid kasutada. Mercelli osutatavat teenust kirjeldatakse tellimuse kinnituses, mille Mercell esitab kasutajale. 

„Mercell“ tähendab ka viidet sidusettevõtjatele, alltöövõtjatele ja muudele kolmandatele isikutele, keda Mercell võib aeg-ajalt kaasata või kellega ta võib muul viisil teenustega seoses koostööd teha. 

3. Üldine kasutuskord

Sõlmides Mercelliga tellimislepingu, on klient esitanud tellimuse ja/või registreerunud litsentsitud juurdepääsuks Mercelli teabeteenustele ja tööriistadele riigihangete valdkonnas kas tasulise tellimuse, proovitellimuse või külalistellimuse vormis, nagu on märgitud tellimuse kinnituses või konto registreerimisel. 
Külaliskonto annab kliendile ja kasutajatele piiratud juurdepääsu teenuste teabele ja funktsioonidele. Proovikonto võimaldab kliendil ja kasutajatel kasutada teenust Mercelli määratud piiratud aja jooksul. Võib kehtida piiranguid selle kohta, kui mitu korda klient ja/või kasutaja saab proovikontot tellida.
Eeldusel, et klient ja tema kasutajad järgivad kõiki tellimislepingu tingimusi, annab Mercell kliendile piiratud, mitteeksklusiivse, mitteloovutatava, mitteüleantava ja tühistatava litsentsi, ilma all-litsentseerimise õiguseta, kasutada tellimuse kinnituses või konto registreerimisel kinnitatud teenuseid vastavalt tellitud teenustele üksnes kliendi enda tarbeks. Teenuste igasugune väärkasutamine, sealhulgas sorimine, teabe automatiseeritud allalaadimine teenustest ja veebilehtedelt ning muud sarnased tegevused on rangelt keelatud ja neid käsitatakse lepingu rikkumisena, mistõttu Mercell jätab endale õiguse lepingu ühepoolselt lõpetada, kui klient, kasutajad või seotud kontod teenust väärkasutavad.

Klient ja/või volitatud või volituseta kasutajad ei tohi ühelgi juhul juurde pääseda teenuste ja/või Mercelli süsteemide, sh Mercelli teenuste osutamisel kasutatavate alltöövõtjate süsteemide mitteavalikele aladele, neid rikkuda ega kasutada; katsetada ühegi süsteemi ega võrgu haavatavust; rikkuda turva- või autentimismeetmeid ega neist mööda minna; häirida ega katkestada (sh üritada häirida või katkestada) ühegi kasutaja, hosti ega võrgu juurdepääsu ega lubada kolmandatel isikutel eespool loetletut teha.

Klient vastutab täielikult ja ainuisikuliselt teenuste kasutamise eest kliendi kasutajate poolt, sealhulgas kogu tegevuse eest nende kasutajakontodel ning sellise tegevuse seaduslikkuse eest, olenemata sellest, kas klient on andnud selleks oma tegeliku või sõnaselge loa. Lisaks kohustub klient hüvitama Mercellile ja selle alltöövõtjatele kõik nõuded, kohustused ja kulud (sh mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad sellest, et klient või tema kasutajad väärkasutavad teenuseid, rikkudes tellimislepingut või kehtivaid seadusi. Klient peab viivitamata teatama Mercellile talle teadaolevast teenuste kasutamisest viisil, mis rikub tellimislepingut, samuti niisuguse kasutamise kahtlustest, ja tegema mõistlikke jõupingutusi, et niisugune kasutamine lõpetada.

4. Üldine litsentsimiskord

Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti ja osutatud teistsugust kasutuslitsentside arvu, on litsentsid individuaalsed ning seega on litsentsi ja kliendi iga kasutaja vahel suhe 1 : 1. See tähendab, et üht litsentsi saab kasutada ainult üks isik/kasutaja või tellimuse kinnituses kokkulepitud arv isikuid/kasutajaid. Igasugune litsentside jagamine on keelatud ja toob kaasa lepingu olulise rikkumise kliendi poolt.

Kui kasutaja töösuhe kliendiga lõpetatakse, peab klient kasutaja keelama või eemaldama.

5. Kasutaja registreerimine ja andmete sisestamine

Kliendile antud litsentsiga kaasneb kliendi töötajatele võimalus registreeruda teenuste kasutajaks, mille kinnitab Mercell. Kasutaja registreerimisel vastutab klient selle eest ja kohustub tagama, et isiklikke kasutajatunnuseid ja paroole käsitletakse konfidentsiaalse teabena, vältimaks volitamata isikute juurdepääsu. Kasutajate isiklikku juurdepääsu ei saa ilma Mercelli eelneva nõusolekuta üle anda ühelegi muule isikule.

Klient vastutab selle eest ja peab tagama, et kasutajad sisestavad teenuste süsteemi õiged andmed, sealhulgas kliendi ettevõtte nime, enda nime, aadressi, telefoninumbri ja muud nõutavad andmed, ning et neid andmeid vajaduse korral uuendatakse. Klient ja/või kasutaja ei tohi valida ega kasutada teise isiku identiteeti eesmärgiga esineda selle isikuna. Mercell jätab endale õiguse igal ajal kontrollida kasutatud e-posti aadressi. Kasutajakontod, mis sisaldavad ebaõigeid andmeid, suletakse hoiatamata.  Mercell ei vastuta kahju eest, mis tuleneb eespool nimetatud nõuete täitmata jätmisest.

Klient vastutab selle eest, et arvete esitamise andmed, sisselogimisandmed, registreerimisandmed või muud teenuste osutamiseks nõutavad andmed on õiged. Lisaks vastutab klient selle eest, et kogu teave, mida klient või kliendi kasutajad salvestavad, kasutavad või muul viisil seoses teenustega töötlevad, vastab kohaldatavatele õigusaktidele. 

Kogu kliendi esitatud teavet kasutab ainult Mercell. Seda teavet ei müüda ega edastata kolmandatele isikutele. Mercell jätab endale õiguse avaldada teavet registreeritud klientide ja kasutajate kohta ametiasutustele, nt politseile või muudele asutustele, kui see on vajalik.

6. Tellimuse kestus ja lõpetamisest teatamine

Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti, kestab tasuline tellimus üks (1) aasta alates tellimuse kinnitamise kuupäevast, kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti. Seejärel uuendatakse tellimust automaatselt ühe (1) aasta võrra korraga. Klient või Mercell saab ostetud teenuseid tühistada või vähendada kirjalikult hiljemalt üheksakümmend (90) päeva enne tellimisperioodi lõppu.

Lõpetamisteate korral ei tehta võimaliku järelejäänud tellimisperioodi eest tagasimakseid. 

Proovikonto tellimuse periood on näidatud konto registreerimisandmetes, kui ei ole kokku lepitud teisiti.  

Kui klient tühistab mõne teenuse kasutuslitsentsi (v.a külalis- või proovikonto litsentsi), muudab Mercell tühistatud litsentsi pärast tasulise tellimuse tähtaja möödumist külaliskonto litsentsiks, mis tähendab, et kliendi kasutajad saavad piiratud külaliskonto. 
Sama kehtib ka klientide kohta, kes on teenuseid tasuta proovinud, ja nende kasutuslitsents muudetakse pärast prooviperioodi lõppu külaliskonto litsentsiks. 

Klient võib külaliskonto tellimuse igal ajal lõpetada, teatades oma soovist kirjalikult. Etteteatamistähtaega ei rakendata. Sel juhul tühistab Mercell kliendi külaliskonto tellimuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kuuskümmend (60) päeva pärast lõpetamisteate kuupäeva, ja lõpetab seega kliendi lõpetamisteates osutatud külaliskonto kasutaja juurdepääsu teenustele. Muul juhul kehtib külaliskonto tellimus nii kaua, kui kliendi kasutaja on aktiivne. Mercell lõpetab külaliskonto tellimuse automaatselt ja klienti ette teavitamata, kui kliendi külaliskonto kasutaja on olnud külaliskontol mitteaktiivne (ei ole sisse logitud) üle kolme (3) aasta.

7. Tellimislepingu ennetähtaegne lõpetamine 

Kui klient rikub mõnda tellimislepingu tingimust, on Mercellil õigus teatada tellimislepingu viivitamatust lõpetamisest ja sulgeda juurdepääs teenustele, kandmata seejuures vastutust. 

Lisaks on Mercellil õigus teatada tellimislepingu viivitamatust lõpetamisest, kandmata seejuures vastutust, kui kuulutatakse välja kliendi pankrot, kliendile määratakse pankrotihaldur või algatatakse menetlus kliendi võlausaldajatega kokkuleppe sõlmimiseks vms või kui klienti võib muul alusel pidada maksejõuetuks. 

Lõpetamisteate korral ei tehta võimaliku järelejäänud tellimisperioodi eest tagasimakseid. 

Mercell jätab endale õiguse lõpetada tellimislepingu otsekohe ja ilma põhjusele osutamata, kandmata seejuures vastutust. Mercell teeb mõistlikke jõupingutusi, et esitada kliendile ja/või kasutajale võimaluse korral eelnev kirjalik teade, ning sellisel juhul võib kliendil ja/või kasutajal olla õigus saada tagasi ettemakstud summad, mis vastavad võimalikule järelejäänud tellimisperioodile. 

8. Teenuste kättesaadavus ja klienditeenindus

Teenused on tavaliselt kättesaadavad ööpäev läbi. Siiski pakub Mercell teenuseid sellisena, nagu need on, ning klient ja tema kasutajad tunnistavad, et teenused ei ole veatud ega tööta alati katkematult. Mercell ei anna teenuste kättesaadavuse ega mahuga seoses mingeid sõnaselgeid, seadusjärgseid ega kaudseid garantiisid. 
Mercell jätab endale õiguse teenused aeg-ajalt sulgeda tavapäraste hooldustööde või uuenduste tegemiseks. Sellest hoolimata püüab Mercell hooldustöid teha nii, et vähendada teenuste kättesaamatust ja igapäevast mõju kliendile nii palju kui võimalik, arvestades asjaolusid.

9. Hinnad ja hinnakorrektsioonid

Kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti, kohaldatakse hindu, mis on osutatud tellimuse kinnituses või Mercelli kehtivas toote- ja hinnakirjas. Mercell jätab endale õiguse muuta igal ajal hindu, kuid olemasolevatele tellimustele kehtivad uued hinnad alles järgmisel tellimisperioodil, mis algab tellimuse uuendamise ajal, nagu on kirjeldatud punktis 6.

Kõik hinnad on esitatud ilma maksude jm tasudeta, mida riigis, kus teenuseid osutatakse, reguleerivad maksuhaldurid või muud asutused.

10. Arvete esitamine ja maksetingimused

Klient teeb ettemaksu kogu tellimisperioodi eest Mercelli väljastatud arve järgi, välja arvatud külalis-, proovi- ja tasuta kontode eest. Arve esitatakse kümne (10) päeva jooksul pärast tellimuse kinnituse väljastamist, kui tellimuse kinnituses ei ole kokku lepitud teisiti või kui kohalikud nõuded riigis, kus arve väljastatakse, ei ole vastuolus kümne (10) kalendripäeva pikkuse arvete esitamise tähtajaga. Lisaks kohaldatavale tootehinnale võetakse haldustasu. Klient on kohustatud tegema makse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arve kuupäevast, kui tellimuse kinnituses ei ole kokku lepitud teisiti või kui kohalikud nõuded riigis, kus arve väljastatakse, ei ole vastuolus kolmekümne (30) kalendripäeva pikkuse maksetähtajaga.

Klient teeb kõik maksed teenuste osutamise kohas kehtivas kohalikus vääringus, kui Mercell ei ole määranud teisiti.

Kui arve või arve lisa sisaldab ebatäielikku või ebapiisavat teavet teenuse või makse kohta, mida arve käsitleb, peab klient sellest mõistliku aja jooksul Mercellile teatama. Sel juhul tagab Mercell, et ebatäielik või ebatäpne teave parandatakse.
Hilinenud makse korral nõuab Mercell viivist tasumata summadelt kooskõlas selle riigi õigusaktidega, kus Mercell arve väljastas. Makse tasumata jätmise korral on Mercellil õigus keelata kliendile ja kõigile kliendi kasutajatele juurdepääs teenustele. 

11. Vastutuse piirang

Teenustes ja Mercelli veebisaitidel esitatud teave on kogutud avalikest allikatest ning Mercell ei ole selle teabe täpsust ega täielikkust kontrollinud. Teenustega ei kaasne mingeid seadusjärgseid, sõnaselgeid ega kaudseid garantiisid seoses teenuste turustatavuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse, nendega seotud õiguste rikkumise puudumise, teenuste disaini, seisundi, täpsuse, täielikkuse, jõudluse, kättesaadavuse ega kvaliteediga. Samuti ei anna Mercellilt või mujalt saadud suulised ega kirjalikud nõuanded või teave mingeid garantiisid. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses loobub Mercell sõnaselgelt kõikidest seadusjärgsetest garantiidest ning garantiidest, mis tulenevad tavadest, kauplemisviisist või kaubandustavadest, ja klient sõnaselgelt loobub niisuguste garantiide nõudmisest. Klient kasutab teenuseid ja neis sisalduvat teavet omal vastutusel ja omal äranägemisel.

Seetõttu ei vastuta Mercell ühelgi juhul ja suurimas seadusega lubatud ulatuses ühegi otsese ega kaudse kahju eest, olenemata hooletusest ja selle raskusest, mis on seotud teenuste kasutamise või kasutamise võimatusega, kaasa arvatud kahju eest, mis võib tuleneda seadistus-, kasutus- või süsteemivigadest, ebatäpsest teabest või teabe esitajatest või muud liiki vigadest, vastuoludest või valeteabest avaldatud taotlustes vms. See hõlmab muu hulgas ärimahu, kasumi, tulu, firmaväärtuse, ärivõimaluste, oodatava säästu või andmete kaotust või muud sarnast, mida klient või kliendi kasutajad on kandnud.

Mercell parandab siiski võimaluse korral kõik ebatäpsed andmed või vead niipea, kui Mercell neist teada saab.

Teenused või Mercelli veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ja platvormidele. Mercell ei vastuta selliste veebisaitide või platvormide kättesaadavuse, sisu, turvalisuse ega isikuandmete töötlemise viisi eest.
Mercelli kumulatiivne koguvastutus ei ületa ühelgi juhul kliendiga üheks (1) aastaks sõlmitud tellimislepingu väärtust, millega kahju on seotud.

12. Konfidentsiaalsus

Klient kohustub täitma vastastikust konfidentsiaalsuskohustust ning hoidma konfidentsiaalsena ja mitte avaldama teenustega seotud tehnilist, äri- ja finantsteavet ning teenustega võimaldatud andmeid ja funktsioone ning takistama kolmandate isikute juurdepääsu neile. Klient kohustub ka tagama, et konfidentsiaalset teavet ei kasutata muul eesmärgil peale tellimislepingust tulenevate kohustuste täitmise ja õiguste teostamise.

Klient võib avaldada konfidentsiaalset teavet oma töötajatele ja alltöövõtjatele vajaduse järgi, tingimusel et neil lasub sama kaitsev konfidentsiaalsuskohustus, nagu on sätestatud siinses punktis 12. Klient vastutab selle eest, et tema töötajad ja alltöövõtjad järgivad tellimislepingu tingimusi. Klient võib avalikustada teavet seadusest või kohtuotsusest tulenevas ulatuses, tingimusel et (kui see ei ole seadusega keelatud) klient teavitab Mercelli ette ja teeb koostööd selliste andmete jätkuva konfidentsiaalsuse tagamiseks.

Klient tunnistab, et tellimislepingu konfidentsiaalsust või omandiõigust käsitlevate sätete rikkumine võib tekitada Mercellile korvamatut kahju, mida kahjuhüvitis piisavalt ei kataks. Seega on Mercellil niisuguse rikkumise või rikkumisohu korral muude võimalike seaduslike õiguste või õiguskaitsevahendite kõrval õigus taotleda kohtult tõkendit või ettekirjutust ning Mercellil on õigus nõuda selliste õiguste kasutamisega seotud kulude, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kohtukulude hüvitamist.

13. Intellektuaalomandiõigused

Kui avalikult kättesaadav teave välja arvata, on Mercellil ja Mercelli alltöövõtjatel kõik õigused, eelised, huvid ja omandiõigused kõikidele intellektuaalomandiõigustele, olenemata sellest, kas need on registreeritavad või mitte, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid, disainid, patendiõigused, ärisaladused, oskusteave ja muud intellektuaalomandiõigused, mis on tunnustatud mis tahes maailma riigis või jurisdiktsioonis, samuti nende parandused, täiustused, tuletatud tööd ja muudatused, kogu teabe suhtes, mis on saadud või esitatud teenuste kaudu. Kogu kättesaadavat teavet ei tohi ühelgi kujul levitada ega müüa kolmandatele isikutele.

Kui välja arvata piiratud, mitteeksklusiivne, mitteülekantav, mitteloovutatav ja tühistatav litsents, mis antakse kliendile üksnes teenuste kasutamiseks kliendi enda tarbeks tellimislepingu kohaselt, ei anta kliendile ei sõnaselgelt ega kaudselt mingeid intellektuaalomandiõigusi ega litsentsi teenuste ega Mercellile või Mercelli alltöövõtjatele kuuluva sisu suhtes. Klient ei tohi ühelgi juhul teha kättesaadavaks, üle anda, all-litsentsida ega loovutada litsentsi alusel saadud õigusi ühelegi teisele juriidilisele või füüsilisele isikule; samuti ei tohi klient muuta, kopeerida, kohandada või luua teenustest tuletatud teoseid, pöördprojekteerida, dekompileerida, dekrüpteerida, pöördtransleerida või muul viisil püüda tuletada või saada teenustes sisalduvat lähtekoodi või algoritmi või muud sarnast, teha teenuste funktsioone või teavet kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega varjata teenustel või teenustes olevaid tootekoode ega märkusi autori-, omandi- või intellektuaalomandiõiguse kohta.

14.  Isikuandmete töötlemine

Mercell peab oluliseks täita nõudeid, mis on seotud eraelu puutumatust käsitlevate kehtivate õigusaktidega. 

Kui Mercell osutab kliendile teenuseid, töötleb Mercell kliendi ja kliendi kasutajate isikuandmeid. Seda, millal ja kuidas Mercell neid isikuandmeid töötleb ning milline on seejuures Mercelli roll, on kirjeldatud meie andmekaitsekorras. Kui Mercell tegutseb volitatud töötlejana ja klient vastutava töötlejana, kohaldatakse andmetöötluslepingu tingimusi.  

Andmetöötlusleping, mis on siinse lepingu lahutamatu osa, on lisatud üldtingimuste lõppu lisana 2.

15. Vääramatu jõud

Kui pool ei saa täita oma tellimislepingust tulenevaid kohustusi asjaolude tõttu, mida ta ei saa mõistlikult kontrollida ja mida peetakse vääramatuks jõuks, peatatakse mõjutatud poole kohustused seni, kuni vääramatu jõu olukord kestab, välja arvatud teisele poolele võlgnetavate summade tasumine. Teise poole kohustused peatatakse samuti samaks ajaks. Vääramatu jõud tähendab asjaolusid, mille üle kummalgi poolel ei ole mõistlikku kontrolli, sealhulgas tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, blokaadid, embargod, sõda ja muud sõjalised konfliktid, terrorirünnakud, streigid, töövaidlused, mässud või muud rahvarahutused, mis tahes valitsusasutuse seaduse, eeskirja, korralduse, soovituse või taotluse vabatahtlik või tahtmatu täitmine ning võrkude või elektrivarustuse vead või katkestused või muud sarnased kommunikatsioonihäired. Sama kehtib ka juhul, kui Mercell sõltub kolmanda isiku teenusest ja see teenus hilineb vääramatu jõu tõttu.

Vääramatu jõu olukorras võib teine pool tellimislepingu ilma igasuguse vastutuseta tühistada ainult mõjutatud poole nõusolekul või kui olukord kestab või eeldatavalt kestab kauem kui üheksakümmend (90) kalendripäeva alates olukorra tekkimisest ning tühistamisest on viisteist (15) kalendripäeva ette teatatud. Klient on siiski kohustatud tasuma juba osutatud teenuste eest.

Seoses vääramatu jõu olukordadega peavad pooled teavitama teineteist kõigist asjaoludest, mida peetakse teise poole jaoks oluliseks. Selline teave edastatakse nii kiiresti kui võimalik.

16. Tingimuste muutmine ja täiendamine

Mercell jätab endale õiguse igal ajal muuta teenuste ülesehitust ja toimimist. Lisaks on Mercellil õigus ühepoolselt muuta tellimislepingu tingimusi, sealhulgas siinseid tingimusi, andmetöötluslepingut, andmekaitsepõhimõtteid, kasutustingimusi ning kehtivat tehnilist ja halduskorda. 
Tingimuste olulised muudatused jõustuvad hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui kliendile ja/või kliendi kasutajatele on muudatusest teatatud viisil, mida Mercell peab asjakohaseks. Mercell jätab endale õiguse otsustada, mida peetakse olulis(t)eks muudatus(t)eks.

Kui klient ei nõustu Mercelli muudetud tingimustega, on kliendil õigus kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates sellest, kui klienti muudetud tingimustest teavitati, teavitada Mercelli kirjalikult, et klient lõpetab teenuste kasutamise. Kui klient kasutab kooskõlas punktiga 16 õigust teatada, et ta lõpetab teenuste kasutamise, ei maksta ettemakstud tasusid tagasi.

Kui klient ei ole kasutanud võimalust teatada, et ta lõpetab teenuste kasutamise, arvestatakse, et klient on muudetud tingimustega nõustunud.

17. Tellimislepingute loovutamine

Kliendil ei ole ilma Mercelli eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust tellimislepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi ühelgi viisil, ei tervikuna ega osaliselt loovutada ega üle anda ühelegi muule isikule. See hõlmab ettevõtte ümberkorraldamisest, ühinemisest jms tulenevaid üleandmisi. Nõusolek antakse eeldusel, et uus pool sõlmib tellimislepingu samadel tingimustel või muudetud tingimustel, mida Mercell on kohandanud uuele poolele. Samuti ei ole kliendil õigust teistele isikutele üle anda ega avaldada kasutajanimesid, paroole ega litsentse. Mercellil on õigus oma tellimislepingust tulenevad õigused ja kohustused omal äranägemisel täielikult või osaliselt loovutada kolmandale isikule.

18. Vastavus välistele nõuetele

Klient vastutab täielikult ja ainuisikuliselt selle eest, et tema ja tema kasutajad järgivad teenuseid kasutades kehtivaid õigusakte. 

Et kasutada Mercelli teenuseid, peab klient järgima kõiki kehtivaid korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaseid ning ekspordi-/impordikontrolli käsitlevaid õigusakte.

19. Tingimuste kehtima jäämine

Kõik tellimislepingu sätted, mis oma laadist tulenevalt jäävad kehtima ka pärast lepingu lõppemist või lõpetamist, jäävad täies ulatuses kehtima. See hõlmab muu hulgas punkte 3, 11, 12, 13, 21 ja 22.

20. Tõlgendamine ja kohaldamise järjekord 

Tellimisleping ja selle võimalikud muudatused, mida Mercell võib aeg-ajalt teha, on Mercelli ja kliendi vaheline täielik kokkulepe seoses kliendi ja kliendi kasutajate poolse teenuste kasutamisega. Kõik lepinguga vastuolus olevad või täiendavad tingimused, mis sisalduvad kliendi tellimuses vms, on sõnaselgelt välistatud. Kui tellimislepingu dokumentides on vastuolulist teavet, kohaldatakse neid järgmises tähtsuse järjekorras, kui asjaoludest ei tulene selgelt teisiti: 1. Tellimuse kinnitus, 2. Arve, 3. Mercelli ettevõtte kestlikkuse põhimõtted, 4. Andmetöötlusleping, 5. Tingimused, 6. Kõik täiendavad tingimused, mida Mercell peab kohaldatavaks. 

Kasutatud pealkirjad on ainult viitamiseks ja need ei moodusta tellimislepingu osa ning neid ei peeta ühtegi sätet piiravaks ega iseloomustavaks ega muul viisil sätte tõlgendamist mõjutavaks. Kui kohus või muu pädev asutus tunnistab mõne tellimislepingu sätte kehtetuks või täitmisele pööramatuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima ja täitmisele pööratavaks suurimas seadusega lubatud ulatuses.

21. Muud sätted

Tellimislepingut ega selle täitmist ei tõlgendata nii, nagu oleks kumbki pool mis tahes eesmärgil teise poole agent või töötaja, ega nii, nagu oleksid pooled partnerid või ühisettevõtjad. Kumbki pool ei tohi tegutseda teise poole nimel ega võtta tema nimel siduvaid kohustusi, välja arvatud juhul, kui see on tellimislepingus sõnaselgelt lubatud.

Tellimislepingust tulenevad õigused ja kohustused on mõeldud ainult kliendi ja Mercelli ainuõiguslikuks kasuks ning neid võivad täitmisele pöörata ainult klient ja Mercell, välja arvatud juhul, kui tellimislepingus on sõnaselgelt sätestatud teisiti.

Mingil juhul ei peeta Mercelli viivitusi, suutmatust või tegevusetust tellimislepingust tuleneva õiguse, nõude või õiguskaitsevahendi täitmisele pööramisel, kasutamisel või teostamisel sellest loobumiseks, välja arvatud juhul, kui Mercell on sellisest õigusest, nõudest või õiguskaitsevahendist sõnaselgelt kirjalikult loobunud.

Tellimislepingust tulenevast õigusest, nõudest või õiguskaitsevahendist loobumine ei tähenda loobumist muudest või edasistest õigustest, nõuetest ega õiguskaitsevahenditest.

22. Kaubandusliku viitamise õigus

Klient lubab Mercellil osundada ja kasutada oma kaubamärgi või logo asjakohast reproduktsiooni kaubandusliku viitena mis tahes kujul, eelkõige üritustel, oma äridokumentides ja oma veebilehel.

23. Kohaldatav õigus ja vaidlused 

Kõik vastuolud, vaidlused või nõuded seoses tellimislepingu tõlgendamise või kohaldatavusega lahendatakse selle riigi ja linna tavalises kohtumenetluses, kus Mercelli kontor on sõlminud tellimuse kinnituse ja tellimislepingu, ning kooskõlas selle riigi õigussüsteemi, õigusaktide ja tõlgendusega, kohaldamata seejuures kollisiooninorme. Tellimislepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, vaid selle kohaldamine on sõnaselgelt välistatud. 

Lisa 1. Mercelli ettevõtte kestlikkuse põhimõtted
Lisa 2. Andmetöötlusleping 
Lisa 3. Andmekaitsepõhimõtted 
Lisa 4. Kasutustingimused

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti