Renovasjon næringsavfall

Information

10
Renovasjon næringsavfall
Rammeavtale med en leverandør
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Tone Dahle
Silje Erdal
ikke oppgitt i kunngjøringen
Over nasjonal terskelerverdi
IK134042197
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Minst én lærling - valgfritt lærefag. Kravet om bruk av lærlinger kan oppfylles av lærling, lærekandidat, praksisbrevkandidat og/eller kandidat til fagbrev på jobb. Praksiskandidater vil ikke kunne oppfylle kravet. Hvis en lærling som deltar i utførelsen av kontraktarbeidet fullfører læreløpet eller slutter i bedriften, er leverandøren forpliktet til å finne en erstatter.
Inkluderende
Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av denne kontrakten benyttes minst én funksjonshemmet eller vanskeligstilt person. Begrepene funksjonshemmede og vanskeligstilte personer er nærmere definert i anskaffelsesforskriften § 8-8 og departementets veileder til det nye anskaffelsesregelverket under temaet «Reserverte kontrakter».[1] Personen(e) skal delta i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Personen(e) skal arbeide i den stillingsprosent som hans/hennes arbeidsevne tillater. Personer som tilfredsstiller samlebetegnelsene «funksjonshemmede eller vanskeligstilte» og som allerede er ansatt på ordinære vilkår i bedriften vil ikke inngå i oppfyllelsen av kravet.
Tildelingskriteriene i konkurransen hadde miljø som tema, herunder miljøvennlighet i bilparken som brukes for oppdragsutførelse. Miljøkravene fremgår derfor av kontraktens bilag 2.
Jfr kontraktens bilag 2.
Jfr kontraktsdokumenter.
Bergen Røde Kors sykehjem; Betanien rehabilitering og sykehjem; Landås Menighets eldresenter; Solsletten sykehjem; Signo Konows senter

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen skal dekke oppdragsgivernes behov for renovasjonstjenester for næringsavfall. Anskaffelsen gjelder ca 300 anleggsandresser, jf. bilag 1A.

Alle fraksjoner som er oppført i kontraktens bilag 4 Prisskjema skal omfattes av avtalen. Dersom det i kontraktsperioden skulle oppstå behov for renovasjonstjenester knyttet til andre fraksjoner enn de som fremgår av prisskjemaet, vil disse kunne bli inntatt i prisskjemaet senere.

Anskaffelsen gjelder alle renovasjonstjenester, både periodisk tømming og henting, og bestillingsoppdrag, f. eks. leie av containere inkludert henting og tømming. Alle oppdrag omfatter leie av beholdere, tømming av beholderne, transport av avfallet og kostnader for behandling av avfallet.

Følgende tjenester skal inngå i avtalen:

- Utarbeide avfallsplan for alle kommunale enheter
- Leie av beholdere og containere
- Tømming av beholdere: henting av fraksjonene i henhold til avfallsplan for den enkelte enhet
- Sette beholdere/containere tilbake på hentestedet
- Transport til godkjent mottakssted for gjenvinning, forbrenning eller sluttdeponering
- Tilgang til Bossnettet for oppdragsgivers lokasjoner, gjennom avfallsaktørenes avtale med BIR Nett AS
- Renovasjonstjenester for offentlige avfallsbeholdere tilknyttet Bossnettet, som brukes for publikumsavfall i Bergen sentrum
- Veiing av containernes innhold
- Utsetting og inndragning av funksjonelle og tilpassede oppsamlingsenheter samt reparasjon av beholdere og containere ved behov
- Levering av innsamlingssekker for blandet plastavfall
- Levering av trygg emballasje for smittefarlig avfall og risikoavfall, herunder stikkende og skjærende, f. eks sprøytespisser
- Håndtering av EE avfall og spesialavfall i tråd med gjeldende regelverk
- Behandling av fraksjoner til gjenvinning og sluttdeponering
Registrering og loggføring av data om sorteringsgrad, mengde og type avfall spesifisert på den enkelte virksomhet, samt periodisk rapportering av registrerte data
- Nettbasert løsning for at oppdragsgivers enheter kan kontrollere og optimalisere sin avfallshåndtering, herunder avfallsmengde, sorteringsgrad, beholderstørrelse og antall, hentefrekvens og de enkelte priselementene knyttet til tjenestene.
- Informasjons og opplæringsaktiviteter overfor oppdragsgiver og dens enheter

Årlig gjennomgang av statistikk med fokus på oppnådd optimalisering av avfallsløsningene.

Avtalen omfatter også tilgang til Bossnettet i Bergen sentrum, samt avfall fra offentlige avfallsbeholdere tilknyttet Bossnettet. I Bergen sentrum er det plassert offentlige avfallsbeholdere tilknyttet Bossnettet, som brukes for publikumsavfall. Bergen kommune eier avfallsbeholderne. Dette avfallet er å anse som næringsavfall fra Bergen kommune, og således omfattet av avtalen.

Listen ovenfor er ikke å anse som uttømmende såfremt tiltakene kan relateres til kontraktens innhold og formål.
 
Dersom leverandør kan levere ambulante tømmetjenester ved hjelp av mobil avfallssuging, dvs suging av avfall fra tank til transportbil, og Bergen kommune har behov for denne tjenesten, skal denne inngå i oppdraget. Dersom leverandør ikke kan levere slik tjeneste vil oppdragsgiver kontrahere denne tjenesten særskilt. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
BIR Bedrift AS Tor Mario Auran

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00