Udbud af behandling af indsatte i Institutionen Enner Mark, Enner Mark Fængsel.

Information

Offentligt udbud
11-08-2016 09:13 (GMT+02:00)

Indkøber

Direktoratet for Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen
Mette Søgaard-Andersen Typp Mette Søgaard-Andersen
Strandgade 100
1401 København K
Danmark
53383211

Tildelingsinformationer

Direktoratet for Kriminalforsorgen 53383211 Strandgade 100 København K 1401 Mette Søgaard-Andersen Mette.Sogaard-Andersen@kriminalforsorgen.dk http://www.kriminalforsorg.dk/ Udbud af behandling af indsatte i Institutionen Enner Mark, Enner Mark Fængsel. 16-15-0060 Opgaven vedrører forbehandling, afklarende forløb, støtte under afgiftning, ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, substitutionsbrugere, brugere af øvrige stoffer, drift af behandlingsafdelingen for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling i Institutionen Enner Mark, Enner Mark Fængsel. Se mere i kravspecifikationen. 22782640.00 Opgaven vedrører forbehandling, afklarende forløb, støtte under afgiftning, ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, substitutionsbrugere, brugere af øvrige stoffer, drift af behandlingsafdelingen for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling i Institutionen Enner Mark, Enner Mark Fængsel. Se mere i kravspecifikationen. Bedste forhold mellem pris og kvalitet. 2016/S 045-073058 1 Udbud af behandling af indsatte i Institutionen Enner Mark, Enner Mark Fængsel 2016-07-01 2 Hjulsøgårdfonden Bryrup 28000000.00 22782640.00 Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 København Ø 2100 +45 35291000 www.klfu.dk Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: (1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. (2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: — 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. — 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. — 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2. (3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 +45 41715000 kfst@kfst.dk www.kfst.dk 2016-08-09

See tender at TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278911-2016:TEXT:DA:HTML

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark