Brugervilkår og betingelser

1. Generelt
Inden anvendelse og login på Mercells portal skal enhver bruger gennemlæse nedenstående brugervilkår og betingelser. Når disse godkendes og accepteres, bekræftes det samtidig at vilkår og betingelser er forstået.

2. Registrering af virksomhed/organisation samt brugere
Registrering
For at kunne anvende Mercells portal, skal såvel virksomhed/organisation som brugere registreres. Alle brugere oprettes med tilknytning til en virksomhed/organisation, og såvel virksomhed/organisation som brugere, får registreret en profil. Når en bruger registreres bekræftes det samtidig, at brugeren reelt er tilknyttet til den virksomhed, som brugeren registreres under. Det er muligt på én og samme tid at registre virksomhed/organisation og bruger.

En brugeradgang er personlig og brugeren forpligter sig til at anvende brugernavn og valgt adgangskode fortroligt, så brugeradgangen ikke kan misbruges af uvedkommende. Dette gælder også ved brugeradgang via links, f.eks. fra intranet, hjemmeside, nyhedsbreve osv. Den personlige brugeradgang kan ikke overdrages til andre. Skal én eller flere brugere i virksomheden have adgang til Mercells portal, registreres alle brugere med personlig profil.

Hvilke virksomheds-/organisationsoplysninger registreres?
Det er obligatorisk at registrere virksomhedens/organisationens navn og CVR. nr.. Det anbefales at navnet er identisk med det registrerede navn i Det Centrale Virksomhedsregister.

Ud over navn og CVR nr. kan der desuden registreres

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
  o Mailadressen kan være en fælles postadresse (f.eks. post@company.com), men vær opmærksom på, at fælles mailadresser ikke kan anvendes som brugeradgang.
 • Hjemmeside

Hvilke person-/brugeroplysninger registreres?
Det er kun obligatorisk at registrere ”almindelige personoplysninger” i fm. oprettelsen af en brugerprofil, herunder

 • Personnavn
 • E-mail
  o Hvis din virksomhed har et officielt domænenavn, er det ikke tilladt at bruge personlige mailadresser svarende til something@gmail.com eller something@hotmail.com. E-mailnavnet skal afspejle det officielle virksomhedsdomæne, der bruges af sikkerhedsmæssige årsager.
  o Desuden er det ikke tilladt at dele mailadresser med andre (fællespostkasser o.l.). Af sikkerhedsmæssige årsager skal mailadressen kunne identificere den enkelte brugers navn, som handler på vegne af den virksomhed/organisation man repræsenterer.
 • Personligt brugernavn til login.
  o Ligesom e-mail, skal et brugernavn kunne identificere den enkelte brugers navn.

Øvrige registreringer er frivillige, herunder blandt andet telefonnummer, mobilnummer og tilmelding til nyheder fra Mercell.

3. Anvendelse af portal til håndtering af udbud/indkøb og afgivelse af anmodning/tilbud
Anvendelse af tilgængelig information og tavshedspligt
Såvel Mercell som bruger skal forhindre at tredjepart får adgang eller kendskab til fortrolig viden/oplysninger og informationer i forbindelse med anvendelse af portalen. Dette gælder også oplysninger i forbindelse med tekniske indretninger, produktionsmetoder, forretningsmæssige analyser, beregninger eller andre forretningshemmeligheder, som er af en art, hvor andre kan udnytte disse i erhvervsmæssige eller personlige forhold.

Som bruger er det ikke tilladt at anvende den information, man eventuelt kommer i besiddelse af omhandlende andre brugere, eller til andre formål end dem, der er givet af Mercell.

Mercells ansatte har underskrevet en tavshedserklæring og Mercells ansatte har instruks om at ligebehandle alle brugere kommercielt og servicemæssigt. Virksomhedsinformation som registreres hos Mercell kan benyttes af Mercell, men bliver under ingen omstændigheder videresolgt eller benyttet til andre kommercielle formål.

Forpligtigelser og ansvar

Mercell formidler udelukkende kontakten mellem ordregiver/indkøber og tilbudsgiver/leverandør, og deltager ellers ikke i handlen, og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle konflikter som måtte opstå mellem indkøber og leverandør som følge af uenighed om priser, produkter eller andre forhold som vedrører handlen. Opdages fejl eller mangler, må ordregiver tage kontakt direkte til tilbudsgiver vedrørende et sådan forhold.

Mercell kontrollerer ikke rigtigheden eller fuldstændigheden af indhentet offentlig information eller publiceret information om registrerede brugere.

Mercell forbeholder sig retten til at fjerne adgangen for brugere, som ikke overholder gældende brugervilkår og betingelser eller normal ”skik og brug”. Ved tvivlstilfælde kan brugeren tage kontakt til Mercell. Se kontaktoplysninger sidst i disse betingelser eller se Mercells kontaktoplysninger her

Mercell påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, som brugerne eller brugernes kunder oplever, uanset fejl og ansvar for årsagen til tabet eller skaden.

Mercell har ingen form for erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab eller skade som påføres brugere som følge af fejl i opsætning, brugerfejl, fejl fra informationsleverandører eller andre fejl som måtte medføre at brugere går glip af information eller bliver fejlinformeret.

Brugere som uploader eller downloader dokumenter eller filer indeholdende virus, eller som medfører uforudset ressourceforbrug på Mercells server, vil blive kontaktet, og Mercell forbeholder sig retten til at foretage de indgreb, som vurderes nødvendige for at begrænse eventuelle problemer i forbindelse med dette. Brugere er ansvarlig for de data, der uploades/downloades via Mercells portal. Dette gælder for såvel indhold som formater på filer og lignende.

Fiktive udbud/indkøb og anmodninger/tilbud
I særlig tilfælde forbeholder Mercell sig retten til at fjerne udbud/indkøb samt anmodninger/tilbud og udelukke brugere fra portalen, uden varsel og uden kompensation for eventuelt betalt licens. I sådanne tilfælde vil Mercell desuden vurdere politianmeldelse af den/de involverede. Det gælder i fm. registrering af

 • Fiktive udbud, indkøb, bud eller tilbud eller bevidst opgivelse af urigtige oplysninger
 • Enhver form for pris-/tilbudssamarbejde eller bud/tilbud på egne udbud eller indkøb
 • Udbud/indkøb samt tilbud på produkter, ydelser eller andet som bryder med gældende lovgivning.
Bindinger i forbindelse med udbud/indkøb og anmodninger/tilbud
Udbud/indkøb kan annulleres af ordregiver (indkøber). Begrundelse for annullering påhviler ordregiver. Leverandørens tilbud er bindende umiddelbart efter afgivelse. Normal procedure vil være at ordregiver kvalificerer leverandører og tildeler kontrakten til den/de leverandører, der har afgivet det/de bedst evaluerede tilbud. Offentlige ordregivere er i fm. udbud/indkøb underlagt EU direktiver, udbudsloven samt tilbudsloven.

Ophavsret
Med undtagelse af offentlig tilgængelig information, har den ordregivende organisation (indkøber) fuld ejendoms- og ophavsret til publiceret information på portalen. Enhver tilgængelig information må på ingen måde distribueres eller sælges videre.

Browser
Mercell understøtter de mest udbredte browsere. For nuværende er dette defineret som værende Google Chrome, Microsoft Edge og Mozilla. Mercell understøtter seneste og forrige version af disse. Brugeren er selv ansvarlig for at holde sin browser opdateret.

Mercell tager ikke ansvar for træghed og processer i portalen som eventuelt vanskeliggøres som følge af ikke opdateret browser med henvisning til ovenstående.

Ændring af brugervilkår og betingelser
Mercell forbeholder sig ret til at ændre vilkår og betingelser uden forudgående anmeldelse.

Når der sker væsentlige ændringer vil brugerne blive underrettet ved login, og de nye brugervilkår og betingelser skal accepteres af brugeren. Mercell forbeholder sig retten til at bestemme, hvad der er væsentlige ændringer.

4. Særligt for kunder/brugere der har indgået aftale om licens til portal
Varighed og opsigelse
Såfremt andet ikke er aftalt, vil licensperiodens varighed være fra det tidspunkt licensen indgås (signeringstidspunktet) og et år frem i tid, og derefter fornys aftalen automatisk ca. 30 dage før udløbsdato. Eventuel opsigelse fra brugeren eller Mercell skal ske skriftlig senest 30 dage før licensens udløb.

Mercell forbeholder sig retten til at kunne opsige aftaler ved mislighold. Ved brud på indeværende betingelser vil der ikke være nogen tilbagebetaling for eventuelt ubenyttet licensperiode. Ved opsigelse, vil værdien af eventuelt tilbageværende licensperiode ikke blive refunderet.

Kunden har adgang til for egen regning at hente egne data i 3 måneder efter aftalens ophør.

Foruden det der måtte være aftalt særskilt, skal alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til licensaftalen, gives skriftligt til Mercell og alle meddelelser skal afgives inden for rimelig tid.

Klager og tvister
a) Mercell har klare retningslinjer for håndtering af klager og tvister med sine kunder, og alle ansatte i organisationen er bekendt med håndteringen af sådanne.
b) Håndtering af klager
Den som modtager en klage fra en kunde registrerer denne i Mercells support- og klagehåndteringssystem.

Klageansvarlig i Mercell kontakter kunden og bede om nødvendig dokumentation mv. for at behandle klagen. Mercell vil i løbet af 10 arbejdsdage, efter modtagelse af dokumentation, give klager en skriftlig besvarelse via post eller e-mail. Besvarelsen vil indeholde en vurdering af klagen, forklaring på årsag til hvorfor klagen er opstået samt forslag til en løsning. Kunden har 10 arbejdsdages svarfrist, til at acceptere eller afslå løsningsforslaget.

c) Klagegrundlag
Kunden kan klage når:

 • Kunden mener at være blevet væsentlig fejlinformeret af Mercell
 • Kunden mener at der er afvigelse mellem ordrebekræftelse og faktura. Der skal dog klages senest 30 dage efter faktureringsdato.

d) Formelle krav til klagen
Klagen skal indeholde klagers navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mail. Klagen skal være skriftlig og tydeligt beskrive årsagen til klagen. Relevante dokumenter vedlægges.

e) Resultat af klage
Mercell vil i den enkelte sag afgøre om en klage kan tages til behandling, og kan afvise klager som er ubegrundet i henhold til brugervilkår og betingelser, der gælder eller måtte være aftalt ved indgåelse af licens. Uanset hvad der måtte ligge til grund for en klage, kan erstatningsbeløbet ikke overstige værdien af licensen.

f) Tvister
Dersom parterne ikke kan enes under klagebehandlingen, anses sagen som en tvist, der vil blive forsøgt løst gennem forhandlinger. Fører sådanne forhandlinger ikke til en løsning inden for to uger fra tvisten opstår, kan hver af parterne forlange tvisten afgjort med endelig virkning ved domstolsbehandling i det land og den by hvor Mercell har indgået aftalen.

Force majeure
Skulle der indtræffe en ekstraordinær situation, som ligger uden for Mercell og kundens kontrol og som umuliggør opfyldelsen af aftale-forpligtelserne, og som efter dansk lov kan betegnes som force majeure, skal parterne uden ugrundet ophold varsle dette. Den ramte parts forpligtelser suspenderes så længe den ekstraordinære situationen er tilstede. Den anden parts modydelse suspenderes i samme tidsrum.

Modparten kan i force majeure-situationer ophæve aftalen med den ramte parts samtykke, eller hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 90 kalenderdage regnet fra det tidspunkt situationen indtræffer, med 15 kalenderdages varsel.

I forbindelse med force majeure-situationer har parterne gensidig informationspligt overfor hinanden om alle forhold som må anses at være af betydning for den anden part. Sådan information skal gives så hurtigt som muligt.

5. Kundeservice og kontakt til Mercell
Alle brugere kan benytte Mercells kundeservice, der er åbent hverdage mandag til torsdag mellem 08:00 og 16:00 og fredag mellem 8:00 og 15:30.

Team Offentlig (Indkøbere)
Support - direkte telefon: +45 63 13 37 05
Support - via hovednummer: +45 63 13 37 00 (tast 2)
E-mail: offentlig@mercell.com

Team Erhverv (Leverandører)
Support - direkte telefon: +45 63 13 37 02
Support - via hovednummer: +45 63 13 37 00 (tast 1)
E-mail: erhverv@mercell.com

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark