YPATINGO STATINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PIRKIMAS, MAXIMA X (X851), Statybininkų g. 50, Panevėžys (I etapas)

Informacija apie šį pirkimą:

2017-03-02
2017-03-06

Informacija apie perkančiąją organizaciją

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Egidijus Macijauskas Egidijus Macijauskas
Savanorių pr. 247
LT-02300 Vilnius
Lietuva
123033512

Pasiūlymų pateikimo terminas praėjo.

Trumpas pirkimo skelbimo aprašymas (Platesnė informacija bei dokumentai yra pateikiami prisijungus prie Mercell):

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus

 

   

        2017-03-01

 

 

 

 

DĖL YPATINGO STATINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO

 

 

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA X,  Statybininkų g. 50, Panevėžyje, prekybos paskirties pastato remonto techninio projekto rengimo darbus. Numatomas remontuojamo pastato bendrasis plotas yra apie 736 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti projektavimo rangos sutartį pirkti minėto statinio projektavimo darbų paslaugas.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.

Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo aukščiau minėtos sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip tai nurodyta šiame rašte. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Pasiūlyme privalo būti nurodytos projektavimo darbų apimtys;

 • Techninis projektas rengiamas vadovaujantis STR1.05.06:2010 (statinio projektavimas) bei apima visų reikiamų techninių sąlygų gavimą, visų techninio projekto sudedamųjų dalių parengimą ir suderinimą su užsakovu, reikalingomis valstybės institucijomis;

 • Į Pasiūlymą turi būti įtraukta viso techninio projekto vykdymo priežiūra (autorinė priežiūra);

 • Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai (ne daugiau 60 k.d.);

 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;

   

  Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;

 • Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;

 • Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.

   

  Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt

   

  Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL STATYBININKŲ g. 50, PANEVĖŽYJE YPATINGO STATINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO.


Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 6 d.

Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinės užduoties perdavimas: 2017 m. kovo 7 d. nuo 8:00 iki 17:00 val., adresu Savanorių pr. 247, Vilniuje.

Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks 2017 m. kovo 8 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Giedriumi Dambrausku.

Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 13 d. 9 val.

Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.

Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Giedrius Dambrauskas, mob. tel. 8 615 30843, giedrius.dambrauskas@maxima.lt">giedrius.dambrauskas@maxima.lt

 

Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

 

Priedai:

 1. Konfidencialumo sutartis. (2 lapai.)

 

 

 

Pagarbiai,

Plėtros ir statybų valdymo departamento

Statybų skyriaus vadovas                                                                                         Aldas Klemka

Pirkimo dokumentai ( atsisiųsti galima prisijungus)

Pavadinimas Dydis
Konfidencialumo sutartis X851 Panevėžys.doc 59 KB
X851 projektavimo kvietimas.pdf 109 KB

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
El. paštas: lietuva@mercell.com
Tel: +370 521 2 69 22
, Lietuva