STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO PIRKIMAS (1 etapas)

Informacija apie šį pirkimą:

2017-02-13
2017-02-15

Informacija apie perkančiąją organizaciją

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Egidijus Macijauskas Egidijus Macijauskas
Savanorių pr. 247
LT-02300 Vilnius
Lietuva
123033512

Pasiūlymų pateikimo terminas praėjo.

Trumpas pirkimo skelbimo aprašymas (Platesnė informacija bei dokumentai yra pateikiami prisijungus prie Mercell):

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą

 

 

2017-02-13

 

Nr.

 

 

 

 

DĖL STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO

 

 

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti prekybos paskirties statinių (objektų sąrašas pridedamas), statybos darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudarytos statybos techninės priežiūros sutarties pagrindu pirkti minėtų statinių statybos techninės priežiūros paslaugas.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti statybos techninę priežiūrą, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris).

Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas turės būti pateiktas Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):

 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 10 mėnesių nuo pateikimo dienos.

 • Tiekėjas privalo užtikrinti savo teisę pasirašyti techninės priežiūros paslaugų sutartį, atsižvelgiant į Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus, II skirsnis „Techninės priežiūros sutartys“ reikalavimus.

 • Techninis prižiūrėtojas turi ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (Reikalavimas taikomas bent vienam iš siūlomų už sutarties vykdymą atsakingų specialistų).

 • Techninis prižiūrėtojas turi būti per pastaruosius 3 (trejus) metus vykdęs, bent vieno prekybos/administracinės paskirties statinio, kurio plotas didesnis kaip 2000 m2, statybos techninę priežiūrą.

 • Techninis prižiūrėtojas turės apdrausti savo veiklą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu  XXXX (minimali įstatymo reikalaujama 43 443Eur) sumai.

Kvalifikaciniai reikalavimai už sutarties vykdymą atsakingiems specialistams. Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip penkis darbuotojus (arba suformuoti specialistų grupę), kurių kiekvienas turi atitikti tokius reikalavimus:

 • ne žemesnis kaip aukštasis statybos inžinerinis išsilavinimas (Reikalavimas taikomas visiems siūlomiems specialistams);

 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai);

 • bent 3 metų patirtis įgyvendinant statybos rangos darbų projektus, kurių bent vieno, vertė ne mažesnė kaip 1.000.000,00 Eur (be PVM): atstovaujant ir teikiant informaciją statinio statytojui - Užsakovui, tinkamam jo funkcijų ir pareigų vykdymui atlikti (projektavimo priežiūros, statybos rangos darbų pirkimo bei darbų vykdymo etapuose);

 • turėti pakankamą skaičių ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas; pastatų šildymas ir vėdinimas, šilumos gamyba ir tiekimas; pastatų dujų sistemos; elektrotechnikos darbai; nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), automatizavimas.

Techninio prižiūrėtojo pareigos

Vadovaudamasis galiojančiais techniniais reglamentais, normomis, taisyklėmis ir statybos įstatymu, o taip pat ir sutartiniais įsipareigojimais, privalės atlikti šiuos darbus:

 • tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projektą;

 • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

 • kiekvieną savaitę pateikti ataskaitą (rašytinę, su nuotraukomis pagal pridedamą priedą Nr. 1) apie statybos eigą, atitikimą statybos darbų grafikui . Ataskaita pateikiama sekančios savaitės pirmadienį iki 14h.;

 • pastoviai tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei kiekius, informuoti Užsakovą (Valdytoją) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

 • tikrinti atliktų darbų kiekius ir kainas ir jų atitikimą objekto sąmatinei vertei.

 • tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

 • kartu su rangovu rengti statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

 • atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Techninio prižiūrėtojo kvalifikacija ir pasirengimas: Techninis prižiūrėtojas paskiria kvalifikuotus, patyrusius, turinčius atitinkamus kvalifikacinius atestatus, darbuotojus.

Darbuotojų atestato kopijos ir jų darbinės patirties aprašymus (CV) konkurso dalyvis pateikia kartu su šio konkurso pasiūlymo dokumentacija.

Techninio prižiūrėtojo darbo laiko poreikis: Techninis prižiūrėtojas privalo įvertinti reikalingą darbuotojų skaičių, jų darbo laiko aikštelėje kiekį atitinkantį projekto sudėtingumą, prisiimamus įsipareigojimus bei kokybiškai ir laiku atlikti privalomą darbą. Techninis prižiūrėtojas privalo kiekvieną dieną lankytis/ būti objekte.

Techninio prižiūrėtojo būvimo statybos aikštelėje išlaidos: Rangovas/Statytojas įsipareigoja patalpas/darbo vietą aprūpinti elektra statybos aikštelėje. Techninis prižiūrėtojas privalo įvertinti visas kitas jam reikalingas ir su jo atliekamomis pareigomis susijusias statybos aikštelėje būvimo išlaidas.

Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.

Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL PREKYBOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS.

Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 15 d.

Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 21 d. 13 val.

Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.

Kontaktinis asmuo: Statybų skyriaus vadovas Aldas Klemka, mob. tel. +370 687 94873; El. paštas: aldas.klemka@maxima.lt">aldas.klemka@maxima.lt.

Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

 

PRIDEDAMA :

 1. Pasiūlymo forma, 1 lapas.

 2. Priedas Nr. : 1

 

 

Pagarbiai,

Statybų skyriaus vadovas                                                                                        Aldas Klemka

Pirkimo dokumentai ( atsisiųsti galima prisijungus)

Pavadinimas Dydis
Pasiūlymo forma.xlsx 12 KB
PRIEDAS Nr 1 Techninės priežiūros savaitinė ataskaita.docx 24 KB
Kvietimas.pdf 1,42 MB

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
El. paštas: lietuva@mercell.com
Tel: +370 521 2 69 22
, Lietuva