Mercell pakalpojumu abonementa noteikumi un nosacījumi

Mercell pakalpojumu abonementa noteikumi un nosacījumi1. Abonementa līguma puses 

Izņemot gadījumu, kad ar klientu/lietotāju noslēgtā atsevišķā parakstītā līgumā ir konkrēti aprakstīts, šie Noteikumi un nosacījumi, Pasūtījuma apstiprinājums un jebkādi papildu noteikumi, kas var būt piemērojami (“Abonementa līgums”), attiecas uz Mercell pakalpojumu (tostarp viesu un izmēģinājuma kontu) izmantošanu. Šis dokuments ir līgums starp juridisko personu vai individuālo komersantu (ieskaitot visus licencētos lietotājus), kas norādīts Pasūtījuma apstiprinājumā vai konta reģistrācijā (“Klients”), un uzņēmumu Mercell, kas sniedz Pasūtījuma apstiprinājumā vai konta reģistrācijā norādītos Pakalpojumus (“Mercell”).  

Šo Noteikumu un nosacījumu izpratnē jēdziens “uzņēmums Mercell” nozīmē juridisko personu, kas ir Mercell grupas daļa, kurai ir saistība ar klientu; šī informācija klientam tiek norādīta pasūtījuma apstiprinājumā.

2. Abonementa līguma noteikumu pieņemšana

Pasūtot, reģistrējoties un/vai izmantojot Pakalpojumus, Klients un lietotājs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šo Noteikumu un nosacījumu saistībām, kā arī visiem piemērojamiem papildu noteikumiem, piemēram, Mercell korporatīvās atbildības principiem, lietošanas noteikumiem, privātuma politikai un Datu apstrādes līgumam, kuri visi ir daļa no Abonementa līguma, ja Mercell apstrādā personas datus Klienta vārdā, un tiek uzskatīts, ka Klients tos pieņem un apstiprina, kad Klients vai tā lietotāji Pakalpojumus pasūta, tiem reģistrējas un/vai sāk izmantot. Tas pats attiecas uz Klientiem un lietotājiem, kas reģistrējas viesa kontam vai izmēģinājuma kontam, uz ko attiecīgi arī attiecas Abonementa līgums.

Jebkurš lietotājs, kas pasūta, reģistrējas, piekļūst un/vai izmanto Pakalpojumus un/vai noslēdz Abonementa līgumu Klienta vārdā, garantē un apliecina, ka ir pilnvarots to darīt. Ja lietotājam nav šādu pilnvaru vai tas nepiekrīt Abonementa līguma noteikumiem, ne lietotājs, ne Klients nedrīkst izmantot Pakalpojumus. Mercell sniegtā pakalpojuma apraksts tiks norādīts Mercell lietotājam izsniegtajā pasūtījuma apstiprinājumā. 

“Mercell” nozīmē arī atsauci uz saistītajiem uzņēmumiem, apakšuzņēmējiem un citām trešām pusēm, kuras Mercell laiku pa laikam var iesaistīt vai ar kurām var citādi sadarboties saistībā ar Pakalpojumiem. 

3. Vispārīgie lietošanas noteikumi

Noslēdzot Abonementa līgumu ar Mercell, Klients ir pasūtījis un/vai reģistrējies licencētai piekļuvei Mercell informācijas pakalpojumiem un rīkiem publisko iepirkumu jomā vai nu kā ar maksas abonementu, vai kā izmēģinājuma abonementu, vai kā viesa abonementu, kā norādīts Pasūtījuma apstiprinājumā vai konta reģistrācijā. 

Viesa konts nodrošina Klientam un lietotājiem ierobežotu piekļuvi Pakalpojumu informācijai un funkcijām. Izmēģinājuma konts nodrošina Klientam un lietotājiem īslaicīgu Pakalpojumu lietošanu ierobežotu laiku, kā norādījis Mercell. Tam, cik reižu Klients un/vai lietotājs var abonēt izmēģinājuma kontu, var būt ierobežojumi.

Ar nosacījumu, ka Klients un tā lietotāji ievēro visus Abonementa līguma noteikumus, Mercell piešķir Klientam ierobežotu, neekskluzīvu, nepiešķiramu, neapakšlicencējamu, nenododamu un atsaucamu licenci izmantot Pakalpojumus, kas apstiprināti Pasūtījuma apstiprinājumā vai konta reģistrācijā, lai izmantotu Pakalpojumus saskaņā ar abonētajiem Pakalpojumiem tikai savām iekšējām vajadzībām. Jebkāda Pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana, tostarp pārmeklēšana, automatizēta informācijas lejupielāde un līdzīgas darbības no Pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm, ir stingri aizliegta un tiks uzskatīta par līguma pārkāpumu, tāpēc Mercell patur tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja klients, lietotāji vai saistītie konti ļaunprātīgi izmanto pakalpojumu.

Klients un/vai jebkurš lietotājs, pilnvarots vai ne, nekādos apstākļos nedrīkst piekļūt pats vai sniegt piekļuvi trešai pusei Pakalpojumu un/vai Mercell sistēmu, tostarp Mercell apakšuzņēmēju sistēmu, kas tiek izmantotas Pakalpojumu sniegšanai, vai iejaukties to darbībā, pārbaudīt jebkuras sistēmas vai tīkla neaizsargātību, pārkāpt vai apiet jebkādus drošības vai autentifikācijas pasākumus, traucēt vai ietekmēt (tostarp mēģināt) jebkura lietotāja, uzņēmēja vai tīkla piekļuvi.

Klients ir pilnībā un vienpersoniski atbildīgs par jebkādu Pakalpojumu izmantošanu, ko veic Klienta lietotāji, tostarp par visām darbībām, kas tiek veiktas ar šādu lietotāju kontiem, un par šādu darbību likumību neatkarīgi no tā, vai Klients tās ir vai nav faktiski vai nepārprotami apstiprinājis. Turklāt Klients piekrīt atlīdzināt Mercell un tās apakšuzņēmējiem visas prasības, saistības un izdevumus (tostarp saprātīgu advokāta honorāru), kas radušies Klienta vai Klienta lietotāju ļaunprātīgas pakalpojumu izmantošanas dēļ, pārkāpjot Abonementa līgumu vai piemērojamos tiesību aktus. Klientam nekavējoties jāziņo Mercell un jāpieliek saprātīgas pūles, lai nekavējoties pārtrauktu jebkādu Pakalpojumu izmantošanu, kas pārkāpj Abonementa līgumu, par ko Klientam ir aizdomas vai ko Klients apzinās.

4. Vispārīgie licences noteikumi

Ja vien pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi ar atšķirīgu lietotāju licenču skaitu, licences ir individuālas, un līdz ar to starp licenci un katru Klienta lietotāju pastāv attiecība 1 pret 1. Tas nozīmē, ka vienu licenci var izmantot tikai viena persona/lietotājs vai tikai tāds to skaits, kāds norādīts pasūtījuma apstiprinājumā. Jebkāda veida licenču koplietošana ir aizliegta, un tas ir būtisks līguma pārkāpums no Klienta puses.

Ja lietotāja darba attiecības ar Klientu tiek izbeigtas, Klientam lietotājs ir jāatspējo vai jānoņem.

5. Lietotāja reģistrācija un datu ievade

Klientam piešķirtā licence ietver iespēju Klienta darbiniekiem reģistrēties kā Pakalpojumu lietotājiem saskaņā ar Mercell apstiprinājumu. Reģistrējot lietotāju, Klients ir atbildīgs un apņemas nodrošināt, ka personīgie lietotāju ID un paroles tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, lai nepieļautu, ka tiem piekļūst nepilnvarotas puses. Personisko lietotāja piekļuvi nevar nodot nevienai citai pusei vai personai bez iepriekšējas Mercell piekrišanas.
Klients ir atbildīgs par to, lai lietotāji Pakalpojumu sistēmā ievadītu pareizu informāciju, tostarp Klienta uzņēmuma nosaukumu, personīgo vārdu, adresi, tālruņa numuru un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kā arī par to, lai šī informācija tiktu atjaunināta. Klientam un/vai lietotājam nav atļauts izvēlēties vai izmantot citas personas identitāti nolūkā uzdoties par šo personu. Mercell patur tiesības jebkurā laikā verificēt izmantoto e-pasta adresi. Lietotāju konti, kuros ir nepareiza informācija, tiks slēgti bez brīdinājuma.  Mercell neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies iepriekš minēto prasību neievērošanas dēļ.

Klients ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai rēķinu izsniegšanas informācija, pieteikšanās informācija, reģistrācijas informācija vai cita informācija, kas ir pieprasīta n Pakalpojumos, ir pareiza. Turklāt Klients ir atbildīgs par to, lai visa informācija, ko Klients vai Klienta lietotāji saglabā, izmanto vai citādi apstrādā saistībā ar jebkuru no Pakalpojumiem, atbilstu piemērojamiem tiesību aktiem. 

Visu Klienta sniegto informāciju izmantos tikai Mercell. Informācija netiks pārdota vai nodota trešām pusēm. Mercell patur tiesības izpaust informāciju par reģistrētiem Klientiem un lietotājiem valsts iestādēm, piemēram, policijai vai citām iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

6. Abonementa ilgums un paziņošana par izbeigšanu

Ja vien Pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, maksas abonementa periods ilgst vienu (1) gadu, sākot no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Pēc tam abonements tiek automātiski atjaunots uz vienu (1) gadu. Jebkura iespējama Pakalpojumu atcelšana vai iegādāto Pakalpojumu samazināšana no Klienta vai Mercell puses ir jāveic rakstveidā ne vēlāk kā deviņdesmit (90) dienas pirms abonementa perioda beigām.

Ja tiek paziņots par izbeigšanu, par atlikušo abonementa periodu netiek izmaksāta nekāda kompensācija. 

Izmēģinājuma konta abonementa termiņš ir norādīts konta reģistrācijas informācijā, ja vien nav panākta citāda vienošanās.  

Ja Klients atceļ lietotāja licenci jebkuram Pakalpojumam (izņemot viesa konta vai izmēģinājuma konta licenci), Mercell pēc apmaksājamā abonementa termiņa beigām pazeminās atceltās licences līmeni uz viesa konta licenci, kas nozīmē, ka Klienta lietotāji saņem ierobežotu viesa kontu. 
Tas pats attiecas uz Klientiem, kuri bez maksas ir izmēģinājuši Pakalpojumus, ja lietotāja licence pēc izmēģinājuma perioda tiek pazemināta līdz viesa konta licencei. 

Klients vienmēr var izvēlēties rakstveidā paziņot par viesa konta abonementa izbeigšanu, kas stājas spēkā nekavējoties. Šādā gadījumā Mercell, cik vien drīz iespējams, bet ne vēlāk kā sešdesmit (60) dienu laikā pēc paziņošanas par izbeigšanu anulēs Klienta viesa konta abonementu un tādējādi izbeigs Klienta paziņojumā par izbeigšanu norādītā viesa konta lietotāja piekļuvi Pakalpojumiem. Citādi viesa konta abonements ir spēkā tik ilgi, kamēr ir aktīvs Klienta lietotājs. Tomēr Mercell, iepriekšēji nebrīdinot Klientu, automātiski izbeidz viesa konta abonementu, ja Klienta viesa konta lietotājs nav bijis aktīvs (nav pieteicies) viesa kontā ilgāk nekā trīs (3) gadus bez pārtraukuma.

7. Abonementa līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja Klients pārkāpj kādu no Abonementa līguma nosacījumiem, Mercell ir tiesības nekavējoties paziņot par Abonementa līguma izbeigšanu un pārtraukt piekļuvi Pakalpojumiem, neuzņemoties nekādu atbildību. 
Turklāt Mercell ir tiesības, nekavējoties un neuzņemoties nekādu atbildību, paziņot par Abonementa līguma izbeigšanu, ja Klients tiek pasludināts par bankrotējušu, Klientam tiek iecelts pilnvarotais vai tiek uzsākta kompromisa vienošanās procedūra ar Klienta kreditoriem, vai tamlīdzīgi, vai ja Klients ir uzskatāms par maksātnespējīgu. 

Ja tiek paziņots par izbeigšanu, par atlikušo abonementa periodu netiek izmaksāta nekāda kompensācija. 
Mercell patur tiesības izbeigt Abonementa līgumu ar tūlītēju stāšanos spēkā bez iemesla un neuzņemoties nekādu atbildību. Mercell darīs visu iespējamo, lai Klientu un/vai lietotāju iepriekš rakstveidā brīdinātu, ja tas būs iespējams, un Klientiem un/vai lietotājiem šādos gadījumos var būt tiesības saņemt atpakaļ visas priekšapmaksas summas, kas atbilst atlikušajam abonementa periodam, ja tāds ir. 

8. Pakalpojumu pieejamība un klientu apkalpošana

Pakalpojumi parasti ir pieejami visu diennakti. Tomēr Mercell sniedz pakalpojumus “tādus, kādi tie ir”, un Klients un tā lietotāji atzīst, ka Pakalpojumi nav bez kļūdām un ne vienmēr darbosies nepārtraukti. Mercell nesniedz nekādas garantijas – ne izteiktas, ne likumā noteiktas, ne netiešas – attiecībā uz Pakalpojumu pieejamību vai kapacitāti. 

Mercell patur tiesības laiku pa laikam slēgt Pakalpojumus, lai veiktu parastu apkopi vai atjauninājumus. Tomēr Mercell centīsies veikt apkopi tā, lai pēc iespējas samazinātu Pakalpojumu nepieejamību un ikdienas ietekmi uz Klientu, cik vien iespējams, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

9. Cenas un cenu korekcijas

Ja vien nav panākta citāda rakstiska vienošanās, cenas ir saskaņā ar Pasūtījuma apstiprinājumu vai spēkā esošo Mercell produktu un cenu sarakstu. Mercell patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas, taču esošajiem abonementiem cenu izmaiņas tiek piemērotas tikai nākamajam abonementa periodam, kas sākas brīdī, kad abonements tiek atjaunots, kā aprakstīts 6. sadaļā.

Visās cenās nav iekļauti nodokļi un citi vispārējie maksājumi, ko reglamentē nodokļu iestādes vai citas iestādes valstī, kurā tiek sniegti Pakalpojumi.

10. Rēķinu izsniegšanas un maksāšanas noteikumi

Izņemot viesu kontus, bezmaksas kontus un izmēģinājuma kontus, Klientam ir jāveic avansa maksājums par pilnu abonementa periodu saskaņā ar Mercell izsniegto rēķinu. Rēķins tiek izsniegts desmit (10) dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprinājuma izdošanas, ja vien Pasūtījuma apstiprinājumā nav noteikts citādi vai ja vien valstī, kurā tiek izsniegts rēķins, nav vietējo prasību, kas ir pretrunā ar desmit (10) kalendāro dienu rēķina izsniegšanas periodu. Papildus piemērojamajai produkta cenai tiek iekasēta administrēšanas maksa. Klientam ir pienākums samaksāt trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc rēķina izsniegšanas dienas, ja vien Pasūtījuma apstiprinājumā nav noteikts citādi vai ja vien valstī, kurā rēķins ir izsniegts, nav vietējo prasību, kas ir pretrunā ar trīsdesmit (30) kalendāro dienu samaksas periodu.

Visi maksājumi Klientam jāveic Pakalpojumu sniegšanas vietas vietējā valūtā, ja vien Mercell nav norādījis citādi.

Ja rēķinā vai rēķina pielikumā ir norādīta nepilnīga vai nepietiekama informācija, kas attiecas uz pakalpojumu vai maksājumu, uz kuru attiecas rēķins, Klients ir atbildīgs par Mercell informēšanu saprātīgā termiņā. Šādos gadījumos Mercell nodrošinās, ka nepilnīgā vai neprecīzā informācija tiek labota.

Kavēta maksājuma gadījumā Mercell iekasēs kavējuma procentus par jebkuru nesamaksāto summu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā Mercell izsniedza rēķinu. Maksājuma neveikšanas gadījumā Mercell ir tiesības liegt Klientam un visiem Klienta lietotājiem piekļuvi Pakalpojumiem. 

11. Atbildības ierobežošana

Pakalpojumos un Mercell tīmekļa vietnēs sniegtā informācija ir iegūta no publiskiem avotiem, un Mercell nav pārbaudījis šīs informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Pakalpojumiem netiek sniegtas nekādas garantijas – ne likumā noteiktas, ne izteiktas, ne netiešas – attiecībā uz to pārdošanai piemērotu kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, nekaitīgumu, dizainu, stāvokli, precizitāti, pilnīgumu, sniegumu, pieejamību vai kvalitāti. Ne mutvārdos, ne rakstveidā sniegts padoms vai informācija, kas iegūta no Mercell vai citur, nerada nekādu garantiju. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Mercell sniedz skaidru atrunu un Klients atsakās no visām garantijās, kas izriet no tiesību aktiem, paražām, darījuma gaitas vai lietošanas tirdzniecībā. Klients izmanto Pakalpojumus un tajos ietverto informāciju uz sava riska un pēc saviem ieskatiem.

Tādējādi Mercell nekādos apstākļos un ciktāl to pieļauj tiesību akti, nav atbildīgs par nekāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem neatkarīgi no jebkādas nolaidības, tīšas vai netīšas, saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu vai nespēju tos izmantot, tostarp par zaudējumiem, kas var rasties uzstādīšanas kļūdu, lietotāja kļūdu, sistēmas kļūdu, neprecīzas informācijas vai informācijas sniedzēju vai citu veidu kļūdu, neatbilstību vai dezinformācijas dēļ, publicētajos pieprasījumos vai citos gadījumos. Tas ietver, bet neaprobežojas ar uzņēmējdarbības, peļņas, ieņēmumu, nemateriālās vērtības, uzņēmējdarbības iespēju, paredzamo ietaupījumu vai datu zaudējumiem vai līdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Klientam vai Klienta lietotājiem.

Tomēr Mercell iespēju robežās labos jebkādu neprecīzu informāciju vai kļūdas, tiklīdz Mercell par to uzzinās.

Pakalpojumi vai Mercell tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm un platformām. Mercell neuzņemas nekādu atbildību par šādu vietņu vai platformu pieejamību, to saturu, drošību vai to, kā tās apstrādā personas datus.
Jebkurā gadījumā Mercell kopējā un kumulatīvā atbildība nekādos apstākļos nepārsniegs tā viena (1) gada Abonementa līguma ar Klientu vērtību, uz kuru attiecas zaudējums.

12. Konfidencialitāte

Klients apņemas ievērot abpusēju konfidencialitātes pienākumu, kā arī ievērot konfidencialitāti, neizpaust un neļaut trešām pusēm piekļūt vai gūt zināšanas par jebkādu tehnisko, komerciālo un finanšu informāciju, kas attiecas uz Pakalpojumiem, kā arī Pakalpojumu sniegtajiem datiem un funkcijām. Klients apņemas arī nodrošināt, ka konfidenciālā informācija netiek izmantota citiem mērķiem, izņemot Abonementa līgumā noteikto saistību izpildi un tiesību izmantošanu.

Klients var izpaust konfidenciālu informāciju saviem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem, pamatojoties uz zinātvajadzību, ar nosacījumu, ka tiem ir saistoši konfidencialitātes pienākumi, kas nav mazāk aizsargājoši par šajā 12. sadaļā aprakstītajiem. Klients ir atbildīgs par savu darbinieku un apakšuzņēmēju atbilstību Abonementa līguma noteikumiem. Klients var izpaust informāciju, ciktāl to pieprasa tiesību akti vai tiesas rīkojums, ar nosacījumu, ka (ja vien to neaizliedz tiesību akti) Klients par to iepriekš informē Mercell un sadarbojas, lai nodrošinātu šādas informācijas konfidencialitāti.

Klients atzīst, ka jebkurš Abonementa līguma konfidencialitātes vai īpašumtiesību noteikuma pārkāpums var radīt Mercell neatgriezeniskus zaudējumus, par kuriem zaudējumu atlīdzināšana nebūtu adekvāta kompensācija. Tādējādi jebkura šāda pārkāpuma vai pārkāpuma draudu gadījumā Mercell ir tiesības uz priekšrakstu vai īpašu izpildi papildus jebkurām citām pieejamām juridiskām tiesībām vai novēršanas pasākumiem, un Mercell ir tiesības pieprasīt segt izmaksas un izdevumus, tostarp, bet ne tikai, saprātīgu advokātu honorāru un tiesas izdevumus, kas radušies, izmantojot šādas tiesības.

13. Intelektuālā īpašuma tiesības

Izņemot publiski pieejamo informāciju, Mercell un Mercell apakšuzņēmējiem pieder visas tiesības, priekšrocības, intereses un īpašumtiesības uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav reģistrējamas, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, preču zīmes, dizains, patentu tiesības, komercnoslēpumi, zināšanas un jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas atzītas jebkurā valstī vai jurisdikcijā visā pasaulē, uzlabojumi, pavairojumi, atvasināti darbi un to modifikācijas attiecībā uz visu informāciju, kas saņemta vai sniegta, izmantojot Pakalpojumus. Visu pieejamo informāciju nekādā veidā nedrīkst izplatīt vai pārdot trešām personām.

Izņemot ierobežoto, neekskluzīvo, nenododamo, nepiešķiramo un atsaucamo licenci, kas Klientam piešķirta tikai un vienīgi Klienta iekšējai Pakalpojumu lietošanai saskaņā ar Abonementa līgumu, Klientam netiek piešķirtas, izteikti vai netieši, nekādas īpašumtiesības vai licences uz jebkurām intelektuālā īpašuma tiesībām Pakalpojumos vai saturā, kas pieder Mercell vai Mercell apakšuzņēmējiem. Klients nekādos apstākļos nedarīs pieejamu, nenodos, neapakšlicencēs vai nepiešķirs licences tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai, nemodificēs, nekopēs, nepielāgos vai neveidos Pakalpojumu atvasinātus darbus, neveiks reverso inženieriju, nedekompilēs, neatšifrēs, nedemontēs vai citādi nemēģinās atvasināt vai iegūt Pakalpojumos ietverto pirmkodu, algoritmu vai tamlīdzīgu informāciju, nedarīs Pakalpojumu funkcionalitāti vai informāciju pieejamu trešām pusēm, kā arī neslēps nekādas produkta identifikācijas, autortiesību, īpašumtiesību, intelektuālā īpašuma paziņojumus vai citas zīmes attiecībā uz Pakalpojumiem vai to ietvaros.

14.  Personas datu apstrāde

Mercell ir svarīgi ievērot jebkurā brīdī piemērojamo tiesību aktu par privātumu atbilstības prasības. 

Kad Mercell sniedz Klientam Pakalpojumus, Mercell apstrādā Klienta un Klienta lietotāju personas datus. Kad un kā Mercell apstrādās šādus personas datus un kāda loma tajā ir Mercell, ir aprakstīts mūsu Privātuma paziņojumā. Ja Mercell pilda datu apstrādātāja lomu un Klients pilda datu pārziņa lomu, tiek piemēroti Datu apstrādes līguma noteikumi.  

Datu apstrādes līgums, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa, ir pievienots šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu beigās kā 2. pielikums.

15. Nepārvaramas varas apstākļi

Ja puse nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar Abonementa līgumu tādu apstākļu dēļ, kurus šī puse nevar pamatoti kontrolēt un kuri tiek uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem, ietekmētās puses saistību izpilde tiek apturēta, kamēr pastāv nepārvaramas varas apstākļi, izņemot jebkuras summas samaksu, ko tā ir parādā otrai pusei. Uz tādu pašu laiku tiek apturētas arī otras puses saistības. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi, kurus neviena no pusēm nevar pamatoti kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, ugunsgrēks, sprādziens, dabas katastrofas, blokādes, embargo, karš un citi militāri konflikti, teroristu uzbrukums, streiki, darba strīdi, sacelšanās vai citi civiliedzīvotāju nemieri, brīvprātīga vai piespiedu tiesību aktu, noteikumu vai rīkojumu izpilde, ieteikumi vai pieprasījumi no jebkuras valsts iestādes, kā arī tīklu, elektroapgādes kļūdas vai līdzīgi sakaru traucējumi. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad Mercell ir atkarīgs no trešās puses pakalpojuma un šis pakalpojums kavējas nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Nepārvaramas varas apstākļos otra puse var atcelt Abonementa līgumu, neuzņemoties atbildību, tikai ar skartās puses piekrišanu vai tad, ja situācija turpinās vai paredzams, ka tā turpināsies ilgāk par deviņdesmit (90) kalendārajām dienām, skaitot no situācijas rašanās brīža, un ar piecpadsmit (15) kalendāro dienu iepriekšēju brīdinājumu. Tomēr Klientam joprojām ir pienākums maksāt par jau sniegtajiem Pakalpojumiem.

Saistībā ar nepārvaramas varas situācijām pusēm ir abpusējs pienākums informēt vienai otru par visiem jautājumiem, kas tiek uzskatīti par svarīgiem. Šāda informācija jāziņo pēc iespējas ātrāk.

16.  Nosacījumu izmaiņas un grozījumi

Mercell patur tiesības jebkurā brīdī mainīt pakalpojumu dizainu un darbību. Turklāt Mercell ir tiesības vienpusēji mainīt Abonementa līguma noteikumus un nosacījumus, tostarp šos Noteikumus un nosacījumus, Datu apstrādes līgumu, privātuma politiku, lietošanas noteikumus un piemērojamās tehniskās un administratīvās procedūras. 

Būtiskas izmaiņas noteikumos un nosacījumos tiks piemērotas ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Klientam un/vai Klienta lietotājiem ir nosūtīts paziņojums tādā veidā, kādu Mercell uzskata par piemērotu. Mercell patur tiesības noteikt, kas tiek uzskatīts par būtisku(-ām) izmaiņu(-ām).
Ja Klients nepiekrīt Mercell mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem, Klientam ir tiesības trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klients tika informēts par mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem, rakstveidā paziņot Mercell par Pakalpojumu izbeigšanu. Jebkuras iepriekš samaksātās maksas netiks atmaksātas, ja Klients izmantos tiesības paziņot par līguma izbeigšanu saskaņā ar 16. sadaļu.

Ja Klients nav izmantojis šo iespēju paziņot par Pakalpojumu izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

17. Abonementa līgumu atkārtota piešķiršana

Klientam nav tiesību nekādā veidā, pilnībā vai daļēji, piešķirt vai nodot citai pusei jebkādas no Abonementa līguma izrietošās tiesības vai saistības bez Mercell iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Tas attiecas arī uz nodošanu uzņēmumu reorganizācijas, apvienošanās un līdzīgu situāciju dēļ. Šādam apstiprinājumam jaunajai pusei ir jānoslēdz abonementa līgums ar tādiem pašiem noteikumiem vai ar Mercell mainītiem noteikumiem, kas ir pielāgoti jaunajai pusei. Tāpat Klientam nav tiesību nodot vai izpaust lietotājvārdus un paroles citai pusei vai kādai no tās licencēm. Mercell ir tiesības pilnībā vai daļēji trešai pusei pēc saviem ieskatiem piešķirt savas tiesības un saistības saskaņā ar Abonementa līgumu.

18. Atbilstība ārējām prasībām

Klients ir pilnībā un vienpersoniski atbildīgs par to, ka Klients un Klienta lietotāji, izmantojot Pakalpojumus, ievēro vienmēr piemērojamos tiesību aktus. 

Lai izmantotu Mercell pakalpojumus, Klientam ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti par korupciju, kukuļošanas apkarošanu un eksporta/importa kontroli.

19. Termiņu saglabāšana

Visi Abonementa līguma noteikumi, kas savas būtības dēļ paliek spēkā arī pēc tā termiņa beigām vai izbeigšanas, paliek spēkā pilnā apmērā. Tas ietver 3., 11., 12., 13., 21. un 22. sadaļu, bet ne tikai.

20. Interpretācija un prioritāte

Abonementa līgums, kurā Mercell laiku pa laikam veic grozījumus, veido visu līgumu starp Mercell un Klientu attiecībā uz Klienta un Klienta lietotāju Pakalpojumu izmantošanu. Jebkuri konfliktējoši vai papildu noteikumi, kas ietverti jebkurā Klienta pasūtījumā vai tamlīdzīgi, ir nepārprotami izslēgti. Ja Abonementa līguma līgumiskajos dokumentos ir pretrunīga informācija, tos piemēro šādā secībā, ja vien no apstākļiem skaidri neizriet citādi: 1. Pasūtījuma apstiprinājums, 2. Rēķins, 3. Mercell korporatīvās ilgtspējas principi, 4. Datu apstrādes līgums, 5. Noteikumi un nosacījumi, 6. Jebkuri papildu noteikumi, kurus Mercell uzskata par piemērojamiem.

Izmantotie virsraksti ir tikai atsauce un nav Abonementa līguma sastāvdaļa, turklāt tie neierobežo, neraksturo vai nekādā veidā neietekmē neviena noteikuma interpretāciju. Ja kādu no Abonementa līguma noteikumiem tiesa vai cita saistoša iestāde atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā un ir izpildāmi, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

21. Dažādi

Nekas no tā, kas ietverts šajā Abonementa līgumā vai veikts saskaņā ar to, nenozīmē, ka kāda no pusēm ir otras puses pārstāvis vai darbinieks jebkādā nolūkā vai ka puses ir partneri vai kopuzņēmuma dalībnieki. Izņemot gadījumus, kas skaidri atļauti saskaņā ar Abonementa līgumu, neviena no pusēm nedrīkst rīkoties otras puses vārdā vai uzņemties otras puses saistības.

No Abonementa līguma izrietošās tiesības un saistības ir paredzētas tikai un vienīgi Klienta un Mercell interesēs, un tās var īstenot tikai Klients un Mercell, izņemot gadījumus, kad Abonementa līgumā ir nepārprotami norādīts citādi.

Nekādos apstākļos kavēšanās, neizpilde vai bezdarbība, Mercell īstenojot, izmantojot vai rīkojoties saskaņā ar jebkurām tiesībām, prasību vai novēršanas pasākumu atbilstoši Abonementa līgumam, netiks uzskatīta par atteikšanos no tām, ja vien Mercell nav skaidri rakstveidā atteicies no šādām tiesībām, prasības vai novēršanas pasākumiem. Atteikšanās no tiesībām, prasības vai novēršanas pasākuma saskaņā ar Abonementa līgumu nenozīmē atteikšanos no citām vai turpmākām tiesībām, prasības vai novēršanas pasākumiem.

22. Tiesības uz komerciālu atsauci

Klients pilnvaro Mercell citēt un atbilstoši izmantot savu preču zīmi vai logotipu kā komerciālu atsauci, jo īpaši pasākumos, savos uzņēmējdarbības dokumentos un tīmekļa vietnē jebkādā formā.

23. Reglamentējošie tiesību akti un strīdi

Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība attiecībā uz Abonementa līguma interpretāciju vai piemērojamību tiek risināts tās valsts un pilsētas parastajā tiesas procesā, kurā Mercell birojs noslēdzis Pasūtījuma apstiprinājumu un Abonementa līgumu, un saskaņā ar šīs valsts tiesību sistēmu, tiesību aktiem un interpretāciju, neņemot vērā tās tiesību aktu izvēles principus. Abonementa līgumu neregulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, jo tās piemērošana ir skaidri izslēgta. 

1. pielikums. Mercell korporatīvās ilgtspējas princip
2. pielikums. Datu apstrādes līgums
3. pielikums. Privātuma politika
4. pielikums. Lietošanas noteikumi

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija