Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas

Pagrindiniai pasikeitimai nuo 2017-07-01. VPT parengta medžiaga dėl viešųjų pirkimų įstatymo

DOMINA VIEŠIEJI PIRKIMAI ? IŠBANDYKITE MERCELL PIRKIMŲ PRENUMERATĄ

7 dienos nemokamai

Įstatymai

 • Viešieji pirkimai nuo 2017-07-01 pasikeitus reglamentavimui bus atliekami vadovaujantis dviem įstatymais:
 • Perkantiesiems subjektams, kurie nėra perkančiosios organizacijos, netaikomi kai kurie Pirkimų įstatyme numatyti reikalavimai, pavyzdžiui,  nėra privaloma pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros jei jis įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Mažos vertės pirkimai

Priėmus viešųjų pirkimų įstatymą mažos vertės pirkimai keisis taip:

 • Klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų pirkimai bus vykdomi pagal VPT parengtas mažos vertės pirkimų taisykles (tvarkos aprašo projektas), o ne pačių perkančiųjų organizacijų pasirengtas taisykles.
 • Apie mažos vertės pirkimą klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų gali būti neskelbiama, kai sutarties vertė neviršija 10 000 Eur (be PVM) ir kitais  mažos vertės pirkimų taisyklėse  nustatytais atvejais.
 • Komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai mažos vertės pirkimus vykdys pagal savo pačių patvirtintas taisykles.
 • Nors pirkimo vertė lygi arba viršija mažos vertės pirkimo vertę, perkančioji organizacija gali  atlikti mažos vertės pirkimus atskiroms dalims, kurių bendra to paties tipo prekių, paslaugų sutarčių vertė mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM, o darbų – mažesnė kaip 145 000 Eur be PVM.

Supaprastinti pirkimai

 • Supaprastinti pirkimai (išskyrus mažos vertės pirkimus) nuo 2017-07-01 atliekami pagal VPĮ, nebe pagal perkančiųjų organizacijų/perkančiųjų subjektų supaprastintų pirkimų taisykles. 
 • Pirkimo procedūros pradėtos iki 2017-07-01, užbaigiamos pagal pirkimo pradžioje galiojusias perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas. 

 

Interesų konfliktas

 • VPT  kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija tvirtins nešališkumo deklaraciją, kurią kartu su konfidencialumo pasižadėjimu turės pasirašyti pirkimo procedūrose dalyvaujantys asmenys (komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai ir t.t.).

Pasirengimas pirkimui

Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas įves šiuos pasikeitimus pasirengiant pirkimui:

 • Neprivaloma iš anksto skelbti techninių specifikacijų projektų (bet galimybė išlieka).
 • Pirkimo suvestinėje privaloma paskelbti visus pirkimus. Mažos vertės pirkimus suvestinėje privaloma nurodyti nuo 2020-01-01.
 • Galimos konsultacijos su rinka.
 • Galimybė naudotis pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugomis.
 • Privaloma pirkti per CPO. Neprivaloma tik neskelbiamo mažos vertės pirkimo atveju, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).

Verčių skaičiavimas

Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas įves šiuos pasikeitimus dėl vertės skaičiavimo:

 • Galimybė dalį tarptautinės vertės pirkimų atlikti kaip mažos vertės pirkimus, neatliekant supaprastintų pirkimų.
 • Galimybė skaičiuoti numatomo pirkimo vertes atskirai pagal padalinius, kai atskiras padalinys savarankiškai atsako už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas.

Atskiru padaliniu, savarankiškai atsakančiu už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas,  laikomas perkančiosios organizacijos padalinys, tenkinantis visas šias sąlygas:

1) turi įgaliojimus savarankiškai atlikti pirkimus ir priimti sprendimus dėl pirkimų

2) pirkimams turi atskirą biudžeto eilutę

3) turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis iš savo biudžeto lėšų atlikimo.

Pirkimo būdai

 • Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė.

Viešojo pirkimo komisija

 • Tarptautinės vertės ir supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) atlikti galės tik pirkimo komisija. Mažos vertės pirkimus atlikti galės tiek pirkimo komisija, tiek pirkimo organizatorius.
 • Pirkimo komisiją sudariusi perkančioji organizacija gali kviesti Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus.

 

Tiekėjų kvalifikacija

 • Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal VPT patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką. 
 • Kvalifikacijos vertinimui naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBPD) (mažai vertei neprivaloma).
 • Išplėstas sąrašas reikalavimų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime, pavyzdžiui: jei tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką PO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą.
 • Privaloma pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros jei jis:
  •  įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą (netaikoma perkantiesiems subjektams, kurie nėra perkančiosios organizacijos)
  •  pirkimo procedūrų metu nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų ar atitikimo kvalifikacijai keltiems reikalavimams
  • su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

Pasiūlymų vertinimas

 • Vertinant pasiūlymus galima tikslinti, papildyti, paaiškinti ar prašyti pateikti ne tik kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, įgaliojimus pasirašyti paraišką, pasiūlymą, bet ir kitus dokumentus, nesusijusius su pirkimo objektu, sutarties vykdymu ar pasiūlymo kaina.
 • Atsiranda Nepriimtino pasiūlymo ir Netinkamo pasiūlymo sąvokos.
 • Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti vieną iš trijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų:

1) kainą

2) sąnaudas

3) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (nurodant, ar bus vertinama kaina, ar sąnaudos).

 • Kainos kriterijus negalės būti taikomas visuose pirkimuose – kiekvienais kalendoriniais metais jis galės sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės.

Konfidencialumas

 • Aiškiau nustatyta, kokia informacija nėra konfidenciali (pavyzdžiui, apie subtiekėjus, kvalifikaciją), nustatytos išimtys, kada gali būti konfidencialu.
 • Tiekėjui nepagrindus konfidencialumo, laikoma, kad informacija nekonfidenciali.

Sutartys

 • Galimas atsiskaitymas tiesiogiai subtiekėjams.
 • Perkant darbus, paslaugas ar prekes, kurias reikia montuoti, galima reikalauti, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, neperduodant tų užduočių subtiekėjams (subrangovams).
 • Įstatyme nustatomi atvejai, kada sutartyje gali būti nustatomas ilgesnis nei 3 metų nuo sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis;
 • Lankstesnės sutarčių keitimo galimybės, nebereikia VPT sutikimų sutarties keitimui.

Naujos išimtys, kada netaikomas įstatymas

Kai kurioms teisinėms paslaugoms, pavyzdžiui:

 • notaro teikiamų dokumentų tvirtinimo ir liudijimo paslaugoms,
 • patikėtinių, globėjų teikiamoms teisinėms paslaugoms ir t.t.

Tam tikroms civilinės gynybos, civilinės saugos ir ekstremalių situacijų prevencijos paslaugoms.

Viešojo keleivinio transporto geležinkeliais arba metro paslaugoms. Tačiau išimtis netaikoma šio transporto bilietų pirkimams.

Vidaus sandoriai

 • Nauji ribojamai sudaryti vidaus sandorius:
  • jie galimi tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo bei tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:
  • gali būti sudaromi tik su kita perkančiąja organizacija (perkančiuoju subjektu) ir jeigu
  • perkančioji organizacija kitą perkančiąją organizaciją kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba perleidimo; teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo ir jeigu
  • per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti ir jeigu
  • kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo
 • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vidaus sandorių sudaryti negali.
 • Vidaus sandoriai, jų pakeitimai viešinami CVP IS.
 • Iki 2017-07-01 sudaryti vidaus sandoriai galioja iki jų termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018-12-31.
 • Nuo 2017-07-01 sudarant vidaus sandorius nebereikia VPT sutikimo.

Oficialus duomenų šaltinis - VPT

Pateikiame nuorodą į oficialų duomenų šaltinį

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva