Overvåking av atmosfæren 2017-2020

Information

11/26/2016

Buyer

Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Camilla Fossum Pettersen Camilla Fossum Pettersen
PB 5672 Sluppen
7485 Trondheim
Norway
999601391

Assignment text

Miljødirektoratet har overvåket langtransporterte atmosfæriske forurensninger årlig siden 1973. Atmosfærisk ozon har blitt overvåket årlig siden 1978 og årlige UV-doser har blitt målt og beregnet siden 1995. Klimagasser ble inkludert som en del av overvåkingsprogrammet fra 2001. Overvåking for en ny fireårig programperiode skal nå kjøpes inn fra NILU.

Metan og CO2 skal måles kontinuerlig på Birkenes og Zeppelin. Andre klimagasser og ozonnedbrytende stoffer som skal måles kontinuerlig på Zeppelin er; N2O, HFC-125, HFC-134a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-245fa, HFC-365mfc, SF6, NF3, PFC-116, PFC-218, PFC-318, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-115, CF4, HCFC-22, HCFC-141b, HCFC-142b, H-1211, H-1301, CH3Cl, CH3Br, CH2Br2, CHBr3, CH2Cl2, CHCl3, CH3CCl3, CHClCCl2, CCl2CCl2, CCl4.

Det skal gjøres kontinuerlige målinger av totalozon (mengden av ozon i en kolonne fra jordoverflaten til toppen av atmosfæren) og UV-stråling på stasjonene i Oslo og Ny Ålesund på Svalbard når observasjonsforholdene gjør dette mulig. Dataene skal være sammenlignbare med data fra tidligere kontinuerlige måleserier fra samme målestasjoner.

Hovedkomponentene som skal måles i luft er: SO2, SO42-, sum (NO3-, + HNO3), sum (NH4+ + NH3), Na+, Cl-, K+, Ca2+, Mg2+. Prøver tas hvert døgn (skifte av filter hvert døgn) ved Birkenes og Zeppelin.

Nedbørkvalitet måles, og følgende parametere inngår: Nedbørmengde, pH, ledningsevne (µS/cm, ved 25oC), SO42-, NO3-, NH4+, Na+, Cl-, K+, Ca2+, Mg2+, analyseres i oppsamlet regnvann fra stasjonene Birkenes (hvert døgn) og Ny-Ålesund (hver uke).

Nitrogendioksid (NO2) skal måles ved stasjonene Birkenes, Kårvatn, Tustervatn og Hurdal.

Partikler (PM10 og PM2,5) overvåkes ved stasjonene Birkenes, Hurdal, Kårvatn og Tustervatn. Partikkelmasse bestemmes. Partiklene skal analyseres kjemisk for elementært karbon (EC), organisk karbon (OC) og total karbon (TC). Alle målinger og analyser skal tilfredsstille kravene som det nasjonale referanselaboratoriet fastsetter i henhold til EUs luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EC. Partiklenes absorberende og spredende egenskaper måles, og størrelsesfordelingen telles opp. Mengden kondensasjonskjerner og aerosolenes optiske dybde måles.

Bakkenært ozon måles ved stasjonene Birkenes, Zeppelin, Kårvatn og Tustervatn. Analyseresultatene lagres som timemiddelverdier.

Datarapportering internasjonalt og nasjonalt til SDB skal gå som normalt gjennom den enkelte kontraktsperiode. Data rapporteres til European Environment Agency, European Environment Information and Observation Network (EIONET): http://rod.eionet.europa.eu/index.html http://cdr.eionet.europa.eu/no/un/CLRTAP/colqv0iq. Denne rapporteringen inngår i oppdraget. Det skal utarbeides tre separate og enkle rapporter fra programmet for hvert år i programperioden. Rapportene skal skrives på engelsk. Rapportene er:

i)Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation Annual report

ii)Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes Annual report

iii)Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway Annual report

Oppstart av programmet er 1. januar 2017. Denne intensjonskunngjøringen gjelder for én programperiode fra 2017 til og med 2020. Det gis kontrakt for ett og ett år av gangen, forutsatt at Miljødirektoratet får tildelt oppdrag og ressurser fra Klima- og miljødepartementet til å drive overvåking for. Denne anskaffelsen gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og Klima- og miljødepartementets budsjettbevilgning til Miljødirektoratet i statsbudsjettet for 2017-2020.

Programmets avslutning, med ferdige analyser, er i 2020. Forventet årlig budsjett for programmet skal dekke gjennomføring av prøvetaking, analyser og årsrapport. Dersom forventet årlig budsjett blir redusert og/eller ikke er tilstrekkelige til å gjennomføre grunnprogrammet som beskrevet i dette konkurransegrunnlaget, må vi enten redusere omfanget av det utlyste programmet eller ikke iverksette dette.

www.miljodirektoratet.no finnes mer informasjon om overvåkingsprogrammet og samlinger av de tre rapportseriene fra programmet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Miljoovervakning/Naturovervaking/Klima/Klima-ozon-og-atmosfariske-forurensninger/

Opsjoner er tilleggsytelser til grunnprogrammet. Miljødirektoratet kan velge å iverksette ingen, én eller flere av opsjonene. Opsjonene kan iverksettes i ett eller flere år i utlysningsperioden frem til 2020. Opsjonene er ikke i prioritert rekkefølge. Kostnader for iverksetting av hver og en av opsjonene er beskrevet i kontrakten.

Opsjon 1: Måling av karbonisotoper i metan på Zeppelin

Opsjon 2: Økt tidsoppløsning av partikkelmålingene på Zeppelin

Opsjon 3: CO-målinger ved Birkenes

Opsjon 4: Målinger av VOC og nye klimagasser på ZeppelinKontraktstildeling
Tittel: Overvåking av atmosfæren
Dato for kontraktstildeling: 31-12-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Norsk Institutt for Luftforskning, Postboks 100, 2027 Kjeller, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway