Intensjonskunngjøring - flodbølgeanalyser - fjellskred

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/30/2016

Buyer

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Jørgen B. Lampe Jørgen B. Lampe
Middelthunsgate 29
0368 OSLO
Norway
970205039

Short description

NVE er ansvarlig for overvåking og varsling av fjellskred, inkludert koordinering og oppfølging av det nasjonale kartleggingsprogrammet for store fjellskred. Gjennom kartleggingsprogrammet blir det avdekket ustabile fjellparti som vil kunne føre til arealkonsekvenser, jmf. sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). I fare- og risikoklassifikasjonen som blir utført er det gjort en grov analyse av sekundæreffekter som følge av at fjellskred går ut i fjorder eller innsjøer. Det er viktig for samfunnet at det ikke blir unødvendig store arealer som blir båndlagt, og det er derfor nødvendig å få utført mer detaljerte og presise flodbølgeanalyser, inkludert en god analyse og modellering av selve skredet som genererer bølger (skreddynamikk og inngangsparametre).

 

Formålet med avtalen er å få utført detaljerte flodbølgeanalyser av nye fjellskredobjekter som innebærer fare for flodbølger som kan gi arealkonsekvenser. Norges Geotekniske Institutt har i flere tiår arbeidet med utvikling av gode metoder for analyse av skreddynamikk, flodbølger og oppskylling, og var blant annet den sentrale aktøren i utvikling av gode numeriske modeller som ble testet og videreutviklet parallelt med et omfattende storskala forsøk ved havnelaboratoriet hos SINTEF i Trondheim der hele det norske kompetansemiljøet var samlet (NGI, NTNU, SINTEF og UiO). Det er viktig at denne kompetansen og de beste numeriske modellene blir utnyttet. Det er ingen andre aktører som kan utføre disse analysene med de krav som settes til kompetanse og kvalitet, og rammeavtalen utarbeides derfor direkte med NGI. Det er også et behov for å utvikle en metode for bedre å få kvantifisert usikkerheter og marginer (probabilistisk metode). Dette vil være avgjørende for hvordan kommuner og politi bruker analysene ved fastsetting av evakueringssoner og usikkerhetsmarginer.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway