Statistikk, analyse og måleindikatorer for energioppgradering i norske boliger og yrkesbygg

Information

Open procedure
11/18/2016

Buyer

Enova SF Enova SF
Bjørn H. Aunøien Bjørn H. Aunøien
Prof. Brochsgt 2
7030 Trondheim
Norway
983609155

Assignment text

Enovas oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. For å videreutvikle virkemidler og måling av virkemidlenes effekt i markedet har Enova behov for et godt statsitisk og analysemessig grunnlag. Enova har også behov for god informasjon om markedsutviklingen i forbindelse med utforming og målretting av informasjonstiltak. For å se trender og måle endring er det nødvendig å følge markedsutviklingen over tid.

Enova ønsker å analysere og følge utviklingen i det norske markedet for boliger og yrkesbygg med særlig fokus på energioppgradering. Energiambisjon i nybygg og markedet for nybygg er også av interesse. Formålet med anskaffelsen er kjøp av data (statistikk) knyttet til energioppgradering i det norske markedet for boliger og yrkesbygg samt kjøp av konsulentbistand for utføring av tilhørende analyser og metodeutvikling.

Oppdraget vil bestå av tre faser (hoveddeler):

1)Tilgang til Konsulentens (tilbyders) eksisterende statistikk og historiske data. Relevante data vil bl.a. være volum, priser og markedsandel for best tilgjengelig teknologi (BAT) for energirelaterte produkter og tjenester fordelt på ulike ledd i verdikjedene og ulike bygningskategorier/markedssegmenter.

2)Utvikling av metode og viktige nøkkeltall (KPI) for å følge markedsutviklingen.

3)Sekvensiell kvartalsvis rapportering og analyse basert på 1) og 2) over en periode på fire år.

Datasettene fra tilbyder må være vesentlig mer detaljerte enn offentlig tilgjengelig statistikk (SSB) og legge til rette for detaljerte analyser av ulike markedssegment (Eksempelvis privatboliger, boligselskap, næringsbygg fordelt på ulike sektorer).

I tillegg til ovennevnte statistikk vil struktur og egenskaper for aktører i verdikjeden, inkludert grunnlag for markedssegmentering, være av interesse (bedriftsstørrelse, kompetanseprofil og tilknytning til bransjeforeninger o.l. er blant relevante opplysninger). Det vil også være relevant å rapportere nøkkeldata for eiendomsmarkedet (f. eks antall omsetninger, omsatt areal, prisutvikling).

Det er av særlig interesse å måle rehabilitering av bygg der det er potensial for energitiltak, og i hvilken grad potensialet blir tatt ut.

For ytterligere informasjon om anskaffelsens omfang og innhold vises det til spesifikasjonen i konkurransegrunnlaget del 2, bilag 1.Kontraktstildeling
Tittel: Statistikk, analyse og måleindikatorer for energioppgradering i norske boliger og yrkesbygg
Dato for kontraktstildeling: 06-10-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Prognosesenteret AS913 550 749, Sjølystplass 4, 0278 Oslo, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway