Sniego valymo nuo kelių ir gatvių Dotnuvos seniūnijoje paslaugos pirkimas

Information

Open procedure
6/6/2016 4:57 PM (GMT+02:00)
6/21/2016 8:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Virginija Vaičiulienė Virginija Vaičiulienė
J.Basanavičiaus g. 36
LT-57288 Kėdainiai
Lithuania
188768545

Closing date has passed.

Short description

Sk-1 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)


Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Juridinių asmenų registras, 188768545, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, Tel.: (8 347) 69 558, Faks.: (8 347) 55 809, virginija.vaiciuliene@kedainiai.lt, http://www.kedainiai.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

20 m. d. Nr.

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu [X]
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu []
Darbai []
Paslaugos [X]
Prekės []
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
Kėdainių rajono savivaldybės administracija (188768545)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
Adresas
J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Pašto indeksas
LT- 57288
Šalis
Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Virginija Vaičiulienė
Telefonas:
(8 347) 69 558
El. paštas
virginija.vaiciuliene@kedainiai.lt
Faksas
(8 347) 55 809
Interneto adresas (-ai):(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kedainiai.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis [X]
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą []
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis [X]
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą []
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis [X]
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą []

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10 Regiono ar vietos valdžios institucija
Bendros viešosios paslaugos
I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje []
I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
Taip [] Ne [X]
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Darbų tipas(pildyti, jei perkami darbai)
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
16
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
Taip [] Ne []
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
Sniego valymo nuo kelių ir gatvių Dotnuvos seniūnijoje paslaugos pirkimas
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Dotnuvos sen., Kėdainių r.
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)
Pagrindinis objektas 90611000-3 (Gatvių valymo paslaugos.)
II.1.8. Informacija apie subrangos(subtiekimo, subteikimo)sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos(subtiekimo, subteikimo)sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti [X]
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) [X]
II.1.8.2. Informacija apie subrangos(subtiekimo, subteikimo)sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) []
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį. (jei taikoma) []
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis. []

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%)
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%)
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma) []
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
Taip [X] Ne []
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
Vienai daliai [] Vienai, kelioms ar visoms dalims [X] Visoms dalims []
II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
Taip [] Ne [X]
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
Preliminarios paslaugos apimtys (preliminarus valomų kelių ilgis) per sutarties vykdymo laikotarpį - 889 km. Pirkimas skirstomas į dalis: I dalis – sniego valymas nuo gatvių Dotnuvos, Akademijos miesteliuose, Vainotiškių k. ir Aušros k. dalyje, preliminarios paslaugos apimtys – 209 km; II dalis – sniego valymas nuo kelių Šlapaberžės kaime, preliminarios paslaugos apimtys – 331 km; III dalis – sniego valymas nuo kelių Aušros kaimo dalyje, preliminarios paslaugos apimtys – 349 km.
II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta
Nenumatoma.
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
Arba: Laikotarpis mėnesiais 36 ir/arba dienomis po sutarties sudarymo
Arba: pradžia ir/arba pabaiga
II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
Netesybos.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
Už faktiškai atliktą paslaugą apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos.(Jei taikoma)(nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui)
Netaikoma.
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (pateikiama: išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento skaitmeninė kopija. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas). 2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą (pateikiama: išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduoto dokumento ir laisvos formos tiekėjo deklaracijos, kurioje būtų nurodyti asmenys, turintys balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, skaitmeninės kopijos. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Vietoj nurodytų dokumentų šiam reikalavimui pagrįsti gali būti pateikta rašytinio paaiškinimo skaitmeninė kopija, jeigu: 1) nei vienas iš juridinio asmens (tiekėjo) dalyvių neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime; 2) jei juridinio asmens (tiekėjo) visi dalyviai yra juridiniai asmenys). 3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur (pateikiama: Dėl mokesčių mokėjimo: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto dokumento arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento skaitmeninė kopija. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Dėl socialinio draudimo įmokų: Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija patikrins, užfiksuos ir išsaugos viešai skelbiamus susipažinimo su pasiūlymais dienos duomenis apie tiekėją (juridinį asmenį) iš interneto tinklapio http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ . Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmeninę kopiją. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu pasiūlymą teikia užsienio valstybės fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia valstybės, kurioje registruotas, ar valstybės, iš kurios atvyko, viešojo administravimo institucijos išduoto dokumento skaitmeninę kopiją. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas). 4. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius (Tiekėjo, registruoto Lietuvos Respublikoje, nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitikimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija patikrins duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (http://www.cvpp.lt „Nepatikimų tiekėjų sąrašas”) paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Jei tiekėjas yra registruotas užsienio valstybėje, jis pateikia Laisvos formos deklaraciją). 5. Tiekėjas turi bent vieną traktorinį sniego valytuvą ir bent vieną frontalinį krautuvą arba lygiavertes priemones perkamai paslaugai teikti (pateikiama: informacijos apie tiekėjo nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomą techniką skaitmeninė kopija). PASTABA. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, CVP IS priemonėmis pateikia konkurso sąlygose nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Atitiktį skelbimo III.2.1. ir III.2.2. dalyse nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama (iki pasiūlymų eilės nustatymo) tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba)ekonominę ir finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
Subteikėjas turi bent vieną transporto priemonę, būtiną perkamai paslaugai teikti (pateikti: dokumento arba rašytinės informacijos apie subteikėjo nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomą techniką skaitmeninę kopiją).
III.3. SPECIALIOS DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
Taip [] Ne [X]
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
Taip [] Ne [X]
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip“, skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
Taip [] Ne [X]
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
Taip [] Ne [X]
IV.1.2. Ar kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos supaprastintos derybos?
Taip [] Ne []
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius arba: mažiausias skaičius didžiausis skaičius (jei taikoma)
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip [] Ne []
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos [X]
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, []
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai []
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
Taip [] Ne [X]
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki 2016-06-21
Mokestis (jei nustatyta) Valiuta
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje []
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data Laikas (valanda ir minutės)
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data 2016-06-21 Laikas (valanda ir minutės) 09:00
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
Lietuvių
Kitos kalbos
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
Data 2016-06-21 Laikas (valanda ir minutės): 09:45
Vieta Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
Taip [] Ne [X]
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
1. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 2. Pirkimo dokumentai paskelbti CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu: http://www.kedainiai.lt. 3. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą: skelbimo III.2.1. dalyje nustatytus 1-5 kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Dėl skelbimo skambinti (8 347) 69 558._____Administracijos direktorius_____ __________ _____Ovidijus Kačiulis_____
(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(parašas) (vardas pavardė)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00