R01631 - Konkurranse Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse

Information

5/21/2024 3:51 PM (GMT+02:00)
6/21/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/14/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Mads Joakimsen Mads Joakimsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Forsvarsbygg inviterer de kvalifiserte leverandørene til å inngi tilbud på følgende oppdrag: Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse.

Forsvarsbygg utfører usikkerhetsanalyser i forprosjektfasen for alle investeringsprosjekter med forventet prosjektkostnad over NOK 20 000 000 kr ekskl. mva. Det tas forbehold om endringer i denne terskelen på bakgrunn av politiske, organisasjonsinterne, eller militære behovsendringer.

Avhengig av tiltakets omfang, kompleksitet, viktighet eller den oppmerksomhet det tiltrekker seg, vil analyser i andre faser kunne være aktuelle. Det kan også være aktuelt å gjennomføre usikkerhetsanalyser i mindre prosjekter.

Oppdragene omfatter blant annet:

 • Nødvendige forberedelser. Oppdragsgiver legger opp til at relevant underlagsdokumentasjon (vanligvis forprosjekt med kalkyle) fremsendes konsulenten i rimelig tid (1-2 uker) før usikkerhetsseminar/analysemøte
 • Være fasilitator/prosessleder for usikkerhetsseminar/analysemøte der kostnadsmessige og tidsmessige usikkerheter blir identifisert, årsaksforklart og kvantifisert. I disse møtene vil normalt prosjekteringsgruppen (alle fag) og involverte representanter fra Forsvarsbygg bidra (f.eks. prosjektleder, leder tidligfase, leder byggefase, controller og prosjektøkonom). Erfaringsmessig vil analysemøtene ta 1 til 2 dager, avhengig av kompleksitet og omfang.
 • Utarbeide skriftlig rapport fra analysen:
  • Rapporten skal som minimum beskrive analyseprosessen, dokumentere de vurderinger, årsaksforklaringer og kvantifiseringer som er gjort og prioritere de største usikkerhetsområdene. Beskrivelsen skal grafisk og pedagogisk vise prioriteringene og spennet mellom mulig minimum og maksimum for de viktigste usikkerhetsfaktorene, f.eks. ved et tornadodiagram. Tallmessig prioriteringsliste skal også kunne tas ut.
  • Rapporten skal gi kumulativ fordeling (S-kurve) for kostnadsusikkerheten i prosjektet, dvs. en kurve der det kan avleses sannsynlighet for at prosjektkostnaden vil bli mindre enn, eller lik en gitt verdi. Det er ønskelig at grafikken tillater avmerking og beskrivelse (kr/sanns.) av fritt valgte punkter på kurven. Grunnkalkyle og verdiene P35, P50, P65 og P85 er av spesiell interesse.
  • Tidsusikkerhet skal tallmessig og grafisk kunne fremstilles på tilsvarende måte.
  • Det skal utarbeides liste over de viktigste usikkerheter som utgangspunkt for
  • Forsvarsbygg sin styring av usikkerhet. Denne skal som minimum inneholde beskrivelse av usikkerhetene, forslag til tiltak og planlagt effekt av tiltak.
  • På oppdrag skal det ytes bistand til utarbeidelse av handlingsplan for gjennomføringsfasen. Etter hensiktsmessighet kan dette gjennomføres i analysemøtet.
  • Resultatene fra analysen skal kunne meddeles Forsvarsbygg innen en uke, og ferdig rapport skal foreligge senest innen 2 uker etter analysemøtet.
 • Det kan være aktuelt med noe bistand til oppfølging/revidering av handlingsplanen.
 • Det kan også være aktuelt å kunne uføre usikkerhetsanalyse på tid
 • Det kan videre være aktuelt at konsulenten også gjennomfører usikkerhetsanalyse på porteføljenivå. Dette kan være både mht. tid/fremdrift og kostnadsbruk.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: R01631 - Prekvalifisering Parallell rammeavtale på usikkerhetsanalyse

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00