Dynamisk indkøbssystem til indkøb af konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
1/25/2023 8:44 AM (GMT+01:00)
12/31/2027 2:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Nicolai Schønbech Nicolai Schønbech
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Denmark
25798376

Short description

Miljøstyrelsen har behov for at indgå aftaler med en række leverandører, som kan udføre opgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA), som har til formål at understøtte nationale prioriterede behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i naturen og miljøet i Danmark. Såfremt der ønskes yderligere information om NOVANA, findes yderligere information på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Marin 1 - Oparbejdning af blødbundsfauna Published
Marin 2 - Bestemmelse af hårdbundsfauna og makroalger Published
Marin 3 - Makroalgeundersøgelser Published
Marin 4 - Undersøgelse af ålegræs og anden vegetation Published
Marin 5 - Oparbejdning af marin fytoplankton Published
Marin 6 - Oparbejdning af marin fyto- og mikrozooplankton Published
Marin 7 - Oparbejdning af marin mesozooplankton Published
Sø 1 - Fiskeundersøgelser i søer Published
Sø 2 - Oparbejdning af fytoplankton fra søer Published
Sø 3 - Vegetationsundersøgelser i søer > 5 ha samt småsøer mellem 1 - 5 ha Published
Sø 4 - Prøveindsamling og/eller oparbejdning af bredzonefauna Published
Sø og Natur 1 - Naturtypebestemmelse i vandhuller < 1 ha og levestedskortlægning for Stor Vandsalamander og Klokkefrø Published
Sø og Vandløb 1 - Bentiske kiselalgeprøver Published
Vandløb 1 - Fiskeundersøgelser i vandløb Published
Vandløb 2 - DVFI – Indsamling og/eller oparbejdning af invertebratfauna i vandløb til basis- og udvidet niveau Published
Vandløb 3 - Vegetation i og nær vandløb Published
Stoftransport 1 - Hydrometrisk feltarbejde og dataindsamling Published
Stoftransport 2 - Bearbejdning af hydrometriske data Published
LOOP 1 - Indsamling af data om dyrkningspraksis i landovervågningsoplande (LOOP) Published
Natur - arter 1 - Overvågning af Mygblomst, Enkelt Månerude, Gul Stenbræk og Fruesko Published
Natur - arter 2 - Overvågning af Grøn Buxbaumia og Blank Seglmos Published
Natur - arter 3 - Overvågning af Hasselmus Published
Natur - arter 4 - Overvågning af Hedepletvinge og Sortplettet Blåfugl Published
Natur - arter 5 - Overvågning af Eremit samt levestedskortlægning for Eremit Published
Natur - arter 6 - Overvågning af Vindelsnegle Published
Natur - arter 7 - Overvågning af Klokkefrø, Stor Vandsalamander og øvrige padder (Løgfrø, Løvfrø, Strandtudse, Grønbroget Tudse, Butsnudet Frø, Spidssnudet Frø og Springfrø) samt Markfirben Published
Natur - arter 8 - Overvågning og levestedskortlægning af fugle Published
Natur - naturtyper 1 - Kontrolovervågning af skovhabitatnaturtyper Published
Natur - naturtyper 2 - Kontrolovervågning af lysåbne habitatnaturtyper Published

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Udbudsbetingelser offentligt EU-udbud 2022 - Konsulentaftaler.pdf 1.13 MB
Udkast til Aftalevilkår.pdf 934 KB
Bilag 1 - Generel kravspecifikation.pdf 456 KB
Bilag 3 - Skabelon til Leveranceaftale.pdf 369 KB
Bilag 4 - Skabelon til Opfordringsskrivelse.pdf 581 KB
Bilag 5 - Skabelon Opfordringsskrivelsens bilag 1 Specifikke vilkår.pdf 240 KB
Bilag 6 - Persondataunderretning.pdf 539 KB
Bilag 7 - Kategorioversigt.pdf 461 KB
Bilag A - Ansøgning om optagelse.docx 66 KB
Bilag C - Konsortieerklæring.docx 21 KB
Bilag D - Støtteerklæring.docx 39 KB
Bilag E - Tro-og-loveerklaering vedrørende sanktioner ifm Rusland.docx 19 KB
Bilag 2 - Faglige kravspecifikationer for alle kategorier.pdf 597 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00