Techninės priežiūros vykdymo paslaugų pirkimas pk-PT-SS-20-0011

Information

3/10/2020 2:54 PM (GMT+01:00)
3/24/2020 9:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Palink UAB Palink UAB
Kristina Senkutė Kristina Senkutė
Lentvario g. 33
LT-02241 Vilnius
Lithuania
110193723

Closing date has passed.

Short description

UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą statybų techninės priežiūros vykdymui ir kviečia teikti pasiūlymus.
Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM.
Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta pagal objektų sąrašą .
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020.03.24 per Mercell e-pirkimų sistemą.
Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybos projektų vadovą Leonard Sivinski tel. +370 667 42511, el.paštas: leonard.sivinski@iki.lt
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę GiedrėČesnulevičienė, tel: +370 655 82875, el.paštas gice@mercell.com.

IKI PARDUOTUVIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PIRKIMO UŽDUOTIS


Remdamasis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ UAB „Palink“ skelbia konkursą statybos techninės priežiūros vykdymui remontuojamiems, rekonstruojamiems ir statomiems IKI parduotuvėms.
Techninis prižiūrėtojas įsipareigoja teikti konsultacijas ir atlikti objekto (-ų), statybos (statinio paprastojo remonto, rekonstravimo, naujos statybos, kaip tai apibrėžta STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktualioje jo redakcijoje)) darbų techninę priežiūrą (tiek bendrųjų statybos darbų, tiek specialiųjų statybos darbų). Konkretus Statinys (-iai), kurio (-ių) atžvilgiu turi būti atliekama statybos darbų techninė priežiūra yra nurodomas darbų užsakyme (Priedas Nr. 1).
Techninio prižiūrėtojo atliekamos Statinio statybos techninės priežiūros pagrindinis tikslas yra:
1. užtikrinti, kad rangovo vykdomų darbų kokybė tenkintų kokybės reikalavimus įprastai taikomus tokios rūšies darbams, taip pat jų atitikimą projektiniams sprendiniams bei Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams;
2. užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami laikantis LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose, kitose teisės aktuose, rangovo patvirtintose statybos taisyklėse, gamintojų rekomenduojamose instrukcijose ir kt. nurodytų reikalavimų;
3. nuolatos, ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, vykdyti Statinio statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad statybos darbai atitiktų statybos dokumentus (projektus, brėžinius, specifikacijas ir kt.);
4. patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius ir kt., jei juose nėra esminių klaidų, trūkumų ir neteisingų sprendinių;
5. užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes, darančias ar galinčias daryti įtaką statybos darbų kainai;
6. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir kiekius, vykdant faktiškai atliktų darbų kontrolinius matavimus, šiems darbams neatitikus atliktų darbų aktuose nurodytiems, raštu informuoti Užsakovą, nurodant konkrečius neatitikimus, taip pat raštu informuoti Užsakovą, nurodant konkrečius neatitikimus, jeigu atliktų darbų kokybė neatitinka normatyvinės kokybės reikalavimų;
7. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas Statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinierines sistemas, įrengimus, konstrukcijas bei atliekant kitus, įskaitant bet neapsiribojant šilumos sistemos, eksploatacinius, hidraulinius, dangų pagrindų, bandymus, kurių rezultatai atspingi paslėptų darbų kokybę; taip pat atitinkamai tokių bandymų rezultatus įforminus dokumentuose (aktuose);
8. atlikti kitas Statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualioje jo redakcijoje) bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūrą reglamantuojančiuose teisės aktuose.
Pasiūlymą pateikite užpildę Priedą Nr.1, įvertinant paslaugos kainą už 1 m2. Detali techninės priežiūros paslaugos apimtis ir reikalavimai nurodyti Priede Nr.2. Paslaugos teikėjas su kainos pasiūlymu, privalo pateikti planuojamų darbų atlikimo programą, trumpai aprašant darbų vykdymo eigą, tarpinių pažangos ataskaitų formas ar pavyzdžius.
Pasiūlymai bus vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus tokia tvarka:
- Pirmas kriterijus – Kaina, lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra (70 %)
- Antras kriterijus – Paslaugos teikimo programa, lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra (30 %).
Planuojamų objektų bendras plotas ~nuo 800 m² iki 2000 m².
Sutartis sudaroma vieneriems metams su galimybė pratęsti vieną kartą 12 (dvylika) mėnesių.


Statybų skyriaus vadovas Leonard Sivinski tel : 8667 42511
Leonard.sivinski@iki.ltFiles

Name Size
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx 26 KB
Techninės priežiūros paslaugos pirkimo forma.docx 20 KB
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx 41 KB
Statybosstandartas.2017korek.pdf 4.70 MB
2020 STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS .doc 122 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway