DĖL 229 MAISTO GAMYBOS CECHO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DARBŲ (I etapas)

Information

2/26/2020 2:34 PM (GMT+01:00)
3/6/2020 4:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 
 

                                  2020-02-27
DĖL MAISTO GAMYBOS CECHO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DARBŲ 
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA XXX,  Taikos pr. 141, Klaipėdos mieste, maisto gamybos (cecho) paskirties patalpų remonto darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 254 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti remonto techninio projekto rengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros darbų  rangos sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių  jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo  darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, kontaktinio asmens elektroninis paštas ir telefono numeris). Gavus pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kurios pagrindu Jums bus pateikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai parengti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka.
Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme nurodyta techninio projekto apimtis turi būti ne mažesnė už LR teisės aktuose numatytas techninio projekto apimtis;
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs techninio projekto parengimo terminai ir numatoma apimtis, skaičiuojant nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne daugiau iki statybos remonto darbų pradžios;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kontaktai (e.paštas, tel.) kartu nurodant: DĖL MAISTO GAMYBOS CECHO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR TECHNINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DARBŲ, TAIKOS PR.141 KLAIPĖDA
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas:
ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 6 d. 17:00   (per Mercell sistemą).
 
Konfidencialumo sutarties pasirašymas, konkurso medžiagos perėmimas:
ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 10 d. 17:00  atsakingo asmens pasirašyta ir skenuota konfidencialumo sutartis turi būti atsiųsta el. paštu – jolantas.valmantas@maxima.lt.
Konkurso medžiaga bus pateikiama tik tiems konkurso dalyviams, kurie laiku pateikė pasirašytą konfidencialumo sutartį.
Medžiaga bus pateikiama šia tvarką:
konkurso dalyviui, atsiuntusio pasirašytą konfidencialumo sutartį, e-paštu bus atsiųsta nuoroda į įmonės serverį;
pagal šią nuorodą, sekdamas serverio nuorodomis, konkurso dalyvis atsisiunčia konkurso medžiagą.
Atkreiptinas dėmesys, kad medžiagą galima paimti tik iš to kompiuterio, kuris gaus nuorodą. Perkėlus nuorodą į kitą kompiuterį – medžiagos paimti nebus galima.
Esant poreikiui, atskirai suderinus laiką, galima objekto apžiūra.
Pasiūlymų  pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas:
                      ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 18 d. 17:00.
 
Pasiūlymai turi būti teikiami tik per Mercell sistemą ( www.mercell.lt )
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Jolantas Valmantas, mob. tel. 8 659 00473, jolantas.valmantas@maxima.lt.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedas:  konfidencialumo sutartis - 2 lapai.
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
 Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                     Aldas Klemka

Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrė Česnulevičienė tel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com

Files

Name Size
1. X229 TP parengimo darbų konkursas (Taikos pr.141 KL) 2020-02-26.pdf 395 KB
2. Konfidencialumo sutartis (X229).doc 61 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway