DĖL PASTATŲ GRIOVIMO PROJEKTAVIMO IR GRIOVIMO DARBŲ (I etapas)

Information

1/21/2020 2:40 PM (GMT+01:00)
1/31/2020 10:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti  statinių projektavimo ir statybos rangos darbus
 
 
                                             2020-01-21
                                        SR-20-19701
DĖL pastatų griovimo projektavimo ir griovimo darbų
Šiuo raštu SKANDA, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti pastatų  (unik. Nr. 5596-1007-4018, Nr. 5596-1007-4048, Nr. 5596-1007-4029), kurių bendras užstatytas plotas yra 450 m2, esančių Žemaitės g. 70, Gargžduose pastatų griovimo darbų projektavimo ir griovimo darbų pirkimą. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti projektavimo ir rangos sutartį ir pirkti minėtų statinių projektavimo bei griovimo darbus.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtiems darbams teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti statinių projektavimo bei griovimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio dokumentai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, bet neilgesni nei 120 k. d.
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos.
Darbų apimtys yra nurodytos Projekte, Sąmatoje, kituose Sutarties dokumentuose. Net jei ir nėra paminėta, Darbų sąvoka apima/įtraukia visus darbus, paslaugas ir kitus veiksmus, kuriuos pagal bet kokius Sandorius, bet kokius taikomus įstatymus ir/ar kitus teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais turėtų atlikti Rangovas (t.y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Statinių nugriovimas ir kiti šios Sutarties rezultatai kuo tiksliau atspindėtų Užsakovo pageidavimus ir reikalavimus, kad Statinių griovimas ir projektavimas būtų atlikti kuo kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau, taip pat kad Užsakovo kaip paslaugų gavėjo, interesai ir teisės būtų maksimaliai apsaugotos, užtikrintos ir įgyvendintos, taip pat bet kokius kitus veiksmus, kurie yra ir/ar gali būti reikalingi ir/ar naudingi aukščiau nurodytais tikslais.
Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymus darbams atlikti, privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius, bei jų specifikacijas, įvertinti darbus, bei suderinti su statytoju.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi pateikti dokumentus įrodančius atitikimą žemiau nurodytiems kriterijams ir reikalavimams (sąlygoms):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt.

Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL  Žemaitės g. 70, Gargžduose pastatų griovimo darbų projektavimo ir griovimo darbų pirkimo.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 31 d.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 13:00 val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui 8 687 94873).
Objekto apžiūra: Griaunamų pastatų apžiūra (pagal poreikį) vyks 2020 m. vasario 11 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Aldas Klemka (tel. +370 687 94873).
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 14 d. 11 val.
Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: Statybų skyriaus vadovas Aldas Klemka, mob. tel. 8 687 94873, aldas.klemka@maxima.lt
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
  1. Konfidencialumo sutartis. (2 lapai.)
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
 
 Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę                     Giedrė Česnulevičienė, tel: +370 655 82875, el.paštas gice@mercell.com

Files

Name Size
2 Konfidencialumo sutartis_v1.doc 65 KB
Kvietimas_2020-01-21_14-38-56.pdf 780 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway