DĖL X969 YPATINGO STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO (I etapas)

Information

12/10/2019 9:44 AM (GMT+01:00)
12/18/2019 2:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 

                                  2019-12-10
 
DĖL YPATINGO STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA X,  J. Sniadeckio g. 11, Šalčininkų mieste, prekybos paskirties pastato kapitalinio remonto projektavimo darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 1620,44 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti techninio projekto rengimo ir statybos leidimo gavimo rangos sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių  jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo ir remonto darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kurios pagrindu Jums bus pateikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai parengti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka.
Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs projektavimo darbų terminai,  skaičiuojant nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
Pasiūlyme privalo būti nurodyta  konkreti statybos leidimo gavimo data;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kontaktai (e.paštas, tel.) kartu nurodant: DĖL YPATINGO STATINIO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO  J. SNIADECKIO G. 11, ŠALČININKAI.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas:
ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 18 d. 15:00   (per Mercell sistemą).
 
Konfidencialumo sutarties pasirašymas,  konkurso medžiagos perėmimas:
ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 06 d. iki 16:00  atsakingo asmens pasirašyta ir skenuota konfidencialumo sutartis turi būti atsiųsta el. paštu – saulius.povilaitis@maxima.lt. Konkurso medžiaga bus pateikiama objekto apžiūros metu, dalyviams pateikusiems konfidencialumo sutartį.
Numatoma objekto apžiūra:
             2020 m. sausio 08 d.   10:00 , adresu j.Sniadeckio g. 11 Šalčininkai;
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas:
                      ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 17 d. 11:00.
Pasiūlymai turi būti teikiami per Mercell sistemą ( www.mercell.lt )
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Saulius Povilaitis, mob. tel. 8 659 48971, saulius.povilaitis@maxima.lt.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
Konfidencialumo sutartis - 2 lapai.
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
  •  
 Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com

Files

Name Size
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 41 KB
Konfidencialumo sutartis (X969).doc 60 KB
X969 Remonto darbu konkursas (J.Sniadeckio g. 11, Salcininkai).pdf 726 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway