DĖL X085 TECHNINIO DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES EKSPERTIZĖS ATLIKIMO PASLAUGŲ

Information

11/4/2019 9:33 AM (GMT+01:00)
11/12/2019 3:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projekto ekspertizės darbus
 
2019-10-31
 
DĖL Techninio DARBO projekto KONSTRUKCIJŲ DALIES ekspertizės atlikIMO PASLAUGŲ
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA X,  Kęstučio g. 55-1B, Kauno mieste, prekybos paskirties patalpų paprastojo remonto (parduotuvės įrengimo) darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 690 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudarytos techninio darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimo sutarties pagrindu pirkti ekspertizės atlikimo paslaugas.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą (I etapas) šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektų ekspertizę, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris).
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas (II etapas) turės būti pateiktas Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
 • Pasiūlymas turi būti sudarytas griežtai laikantis prie šio rašto pridedamais priedais.
 • Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, darbo dienomis. Bet neilgiau kaip 10 d.d. nuo projekto pateikimo ir 3 d.d. po atsakymų ir pataisyto projekto gavimo.
 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
 • turi ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant projekto konstrukcijų dalies ekspertizę.
 • per pastaruosius 3 (trejus) metus vykdęs, bent vieno prekybos/administracinės paskirties statinio, kurio plotas didesnis kaip 2000 m2, projekto konstrukcijų dalies ekspertizę.
 • Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
 • Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
 • Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
 • Turi ne mažiau kaip tris darbuotojus;
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai);
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt. Bus vertinamas mažiausios kainos pasiūlymas kiekvienam konkrečiam objektui.

Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES EKSPERTIZĖS ATLIKIMO.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 12 d. 16:00 val. (I etapas).
Konfidencialumo sutarties pateikimas: ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 13 d. 15:00 val. atsakingo asmens pasirašyta ir nuskenuota konfidencialumo sutartis pateikiama el. paštu:  valda.petraskaite@maxima.lt Tik šią sutartį tinkamai  ir laiku pateikusios bendrovės gaus nuorodą į serverį medžiagos paėmimui.
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 22 d. 11 val. (II etapas).
Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: statybų projektų vadovė Valda Petraškaitė, mob. tel. +370 659 15492; el. paštas: valda.petraskaite@maxima.lt
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
PRIDEDAMA :
 1. Pasiūlymo forma, 1 lapas.
     Pagarbiai,
     Statybų skyriaus vadovas Aldas Klemka
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com

Files

Name Size
kvietimas.pdf 685 KB
X085 Ekspertizės Pasiūlymo pateikimo forma.xlsx 17 KB
X085 Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway