X350 DĖL MAXIMA XXX, PRAMONĖS G. 29, KAUNO MIESTE STATINIO DALIES (CECHO) REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO (I etapas)

Information

10/25/2019 8:50 AM (GMT+02:00)
11/6/2019 2:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 

                                  2019-10-25
 
DĖL YPATINGO STATINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO 
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA XXX,  Pramonės g. 29, Vilniaus mieste, prekybos paskirties patalpų remonto (cecho įrengimo) darbus. Numatomas remontuojamų patalpų plotas yra apie 530,0 m2 (viso pastato bendrasis plotas 16718,69 m2). Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti remonto techninio projekto rengimo darbų sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių  jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo ir remonto darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kurios pagrindu Jums bus pateikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai parengti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka.
Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme nurodyta techninio projekto apimtis turi būti ne mažesnė už Bendrovės pateiktą projektavimo užduoties apimtį;
Numatomas preliminarus  techninio projekto rengimo-derinimo-tvirtinimo terminas: 2019 m. IV ir 2020 m. I ketvirtis;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kontaktai (e. paštas, tel.) kartu nurodant: DĖL MAXIMA XXX, PRAMONĖS G. 29, KAUNO MIESTE STATINIO DALIES (CECHO) REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m.  lapkričio 6 d., 15°° val.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: 2019 m. lapkričio 7 d., nuo 9°° val. iki 16°° val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui +370  659 34827).
Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks 2019 m. lapkričio  14 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Gintautu Mieželiu (tel. +370 659 34827).
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 19 d. 16°° val.
Pasiūlymai turi būti teikiami per Mercell sistemą ( www.mercell.lt )
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Gintautas Mieželis, mob. tel. +370 659 34827, gintautas.miezelis@maxima.lt.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
Konfidencialumo sutartis - 2 lapai.
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com‏‏‎‎‎‏‎
Parengė
                        Gintautas Mieželis
                       Mobilusis / mobile +370 659 34827
                       El. paštas / e-mail gintautas.miezelis@maxima.lt

Files

Name Size
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 39 KB
Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB
Kvietimas konkursui.pdf 697 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway