DĖL X633 MAIRONIO G. 64, RASEINIUOSE YPATINGO STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO (I etapas)

Information

9/17/2019 8:42 AM (GMT+02:00)
9/25/2019 10:55 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 
            2019-09-17


DĖL YPATINGO STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA X, Maironio g. 64, Raseiniuose, prekybos paskirties pastato kapitalinio remonto techninio projekto rengimo darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 633 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti projektavimo rangos sutartį pirkti minėto statinio projektavimo darbų paslaugas.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme privalo būti nurodytos projektavimo darbų apimtys;
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 (statinio projektavimas, projekto ekspertizė) bei apima visų reikiamų techninių sąlygų gavimą, visų techninio projekto sudedamųjų dalių parengimą ir suderinimą su užsakovu, reikalingomis valstybės institucijomis ir kitomis šalimis;
Į Pasiūlymą turi būti įtraukta viso techninio projekto vykdymo priežiūra (autorinė priežiūra);
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, bet neilgesni nei 90 k.d.;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi pateikti dokumentus įrodančius atitikimą žemiau nurodytiems kriterijams ir reikalavimams (sąlygoms):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL MAIRONIO G. 64, RASEINIUOSE YPATINGO STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO (X633).

Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 25 d.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: 2019 m. rugsėjo 26 d. iki 23:59 val. pasirašyta skanuota sutartis turi būti atsiųsta el. paštu – giedrius.dambrauskas@maxima.lt. Projektiniai sprendiniai bus pateikiami per nuorodą atsiųstą sutarties siuntėjui į el. paštą. Pastaba: Informaciją iš nuorodos gali parsisiųsti tik nuorodos gavėjas.
Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks 2019 m. spalio 1 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Giedriumi Dambrausku (tel. +370 615 30843).
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 3 d. 15 val.
Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Giedrius Dambrauskas, mob. tel. 8 615 30843, giedrius.dambrauskas@maxima.lt
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
  1. Konfidencialumo sutartis. (2 lapai.)
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
 
 
 
 
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com ‏‏‎‎‎‏‎‪‎‏‏‏‎‪‪‎‪
 

Files

Name Size
Konfidencialios informacijos perdavimo a.doc 39 KB
Konfidencialumo sutartis_v1.doc 61 KB
X633 Komercinio pasiūlymo lentelė su terminais.xlsx 13 KB
X633 kvietimas TP rengimui.pdf 777 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway