DĖL X664 PREKYBOS CENTRO MAXIMA X PASTATO, NAGLIŲ G. 29A, NIDOJE, ESAMO STATINIO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ (I etapas)

Information

9/11/2019 3:31 PM (GMT+02:00)
9/20/2019 9:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingojo statinio statybos/remonto darbus
 
   
   2019-09-11 Nr._________

Nr._________
 
DĖL YPATINGO STATINIO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VYKDYMO

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti prekybos centro MAXIMA X, Naglių g. 29a, Nidoje, kurio, bendras plotas yra apie  1786 m2, patalpų kapitalinio remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti esamo statinio kapitalinio remonto darbų  paslaugos sutartį.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių statybos/remonto darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs rekonstravimo darbų terminai, skaičiuojant nuo Rangos sutarties pasirašymo;
Numatomas rekonstrukcijos darbų preliminarus terminas 2020 m. I – II ketvirčiai;
Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio;
Darbų apimtys yra nurodytos Projekte, Sąmatoje, kituose Sutarties dokumentuose. Net jei ir nėra paminėta, Darbų sąvoka apima/įtraukia visus darbus, paslaugas ir kitus veiksmus, kuriuos pagal bet kokius Sandorius, bet kokius taikomus įstatymus ir/ar kitus teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais turėtų atlikti Rangovas (t.y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Statinys ir kiti šios Sutarties rezultatai kuo tiksliau atspindėtų Užsakovo pageidavimus ir reikalavimus, kad Statinio statyba būtų atlikta kuo kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau, taip pat kad Užsakovo kaip paslaugų gavėjo, interesai ir teisės būtų maksimaliai apsaugotos, užtikrintos ir įgyvendintos, taip pat bet kokius kitus veiksmus, kurie yra ir/ar gali būti reikalingi ir/ar naudingi aukščiau nurodytais tikslais;
Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymus darbams atlikti, privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius, bei jų specifikacijas, įvertinti darbus, bei susiderinti su statytoju;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi pateikti dokumentus įrodančius atitikimą žemiau nurodytiems kriterijams ir reikalavimams (sąlygoms):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiamas .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL PREKYBOS CENTRO MAXIMA X PASTATO, NAGLIŲ G. 29A, NIDOJE, ESAMO STATINIO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas:
ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 10 val.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas:
2019 m. rugsėjo 20 d.  iki 15 val. pasirašyta skenuota sutartis turi būti atsiųsta el. paštu – jolantas.valmantas@maxima.lt  Projektiniai sprendiniai bus pateikiami per serverio nuoroda, atsiųstą sutarties siuntėjui į el. paštą.
Pastaba: Informaciją iš nuorodos gali parsisiųsti tik nuorodos gavėjas.
Pasiūlymo pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas:
ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 1 d. 14 val.
Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Jolantas Valmantas, mob. tel. 8 659 00473, jolantas.valmantas@maxima.lt 
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
 
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com‏‏‎‎‎‏‎‎‏‏‏‎‪‪
 

Files

Name Size
kvietimas.pdf 817 KB
X664 Konfidencialumo sutartis.doc 65 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway