DĖL X286 MAXIMA X, PARKO G. 60, VILNIAUS MIESTE REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO (I etapas)

Information

9/6/2019 9:49 AM (GMT+02:00)
9/20/2019 2:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

 
Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 

  2019-09-06


DĖL STATINIO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO RENGIMO

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti:
Prekybos paskirties pastato MAXIMA X, Parko g. 60,  Vilniaus mieste, kurio bendras plotas yra apie  631 m², remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti techninio projekto projektavimo rangos sutartį pirkti minėto statinio projektavimo darbų paslaugas.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms (pastato rekonstrukcijos techninio projekto projektavimui) teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėtų statinių projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka per 9 (devynias) kalendorines dienas nuo aukščiau minėtos sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip tai nurodyta šiame rašte. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlymas turi būti sudarytas griežtai laikantis prie šio rašto pridedamų priedų.
Pasiūlyme privalo būti nurodyta projektavimo darbų apimtys:
Bendroji dalis;
Sklypo sutvarkymo dalis (gerbūvis prie parduotuvės);
Susisiekimo dalis;
Architektūros dalis;
Konstrukcijų dalis;
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;
Elektrotechnikos dalis;
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;
Apsauginės ir video stebėjimo signalizacijos dalis (tik laidų kopetėlės);
Gaisrinės signalizacijos dalis;
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
Šilumos mazgo dalis;
Šilumos atgavimo dalis;
Gaisrinės saugos dalis;
Techninio projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
Projekto vykdymo autorinė priežiūra;
Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis;
Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalis;
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai.
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 2 mėnesius nuo pateikimo dienos.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL MAXIMA X, PARKO g. 60,  VILNIAUS MIESTE REKONSTRUKCIJOS techninio projekto parengimo.

Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo mėn. 20 d. 15:00 val.

Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektavimo užduoties išdavimas: 2019 m. rugsėjo mėn. 24 d. nuo 9:00 val. iki 16:00 val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Plėtros ir  turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui 8 659 34827).

Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: 8 (aštuonios) kalendorinės dienos nuo sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio mėn. 1 d. 15:00 val.

Pateiktų pasiūlymų peržiūra: 2019 m. spalio mėn. 2 – 8 d.

Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės Plėtros ir turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.

Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Gintautas Mieželis, mob. tel. +370 659 34827; el. paštas: gintautas.miezelis@maxima.lt .

Bendrovė informuoja, jog nusprendusi pirkti šiame rašte nurodytas paslaugas, informuos apie tai labiausiai Bendrovei tinkamas ir palankiausias sąlygas pateikusį asmenį elektroniniu paštu, nurodytu pateiktame pasiūlyme iki 2019 m. spalio mėn. 14 d.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t. y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

Pasirašius konfidencialumo sutartį bus pateikti šie priedai:

  1. MAXIMA X, Parko g. 60, Vilnius, pirminė technologija, (CD – laikmenoje, dwg formate);
  2. Prekybos centrų MAXIMA X projektavimo ir statybos katalogas, (CD – laikmenoje);
  3. Prekybos centrų MAXIMA X interjero katalogas, (CD – laikmenoje);
  4. MAXIMA X, Parko g. 60, Vilnius, projektavimo užduotis  (CD laikmenoje);
  5. MAXIMA X, Parko g. 60, Vilnius, nuosavybės dokumentai (CD laikmenoje);
  6. MAXIMA X, Parko g. 60, Vilnius, statinio konstrukcijų būklės tyrimo aktas (CD laikmenoje);

Pagarbiai,

Statybos skyriaus vadovas                                                                                                                                      Aldas Klemka
                   
    Parengė
                        Gintautas Mieželis
                        Mobilusis / mobile: +370 659 34827
                        El. paštas / e-mail: gintautas.miezelis@maxima.lt

Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com ‏‏‎‎‎‏‎‪‎‏‏‏‎‪‪‎‪

Files

Name Size
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 38 KB
Konfidencialumo sutartis X286 Parko g. 60, Vilnius.doc 59 KB
Kvietimas.pdf 836 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway