VNĪ/2019/CA-296 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Vaļņu ielā 28, Rīgā

Information

9/2/2019 9:37 AM (GMT+02:00)
9/9/2019 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Valsts nekustamie īpašumi VAS Valsts nekustamie īpašumi VAS
Gunita Bērziņa Gunita Bērziņa
Vaļņu iela 28
1980 Rīga
Latvia
40003294758

Closing date has passed.

Short description

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” izsludina cenu aptauju: "Fiziskās apsardzes pakalpojumi Vaļņu ielā 28, Rīgā".

Sadaļā ”Iepirkums”, apakšsadaļā ”Faili” pieejami iepirkuma pielikumi.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā, ievadot tāmes kopsummu sistēmā un augšupielādējot piedāvājuma dokumentu.

Piedāvājumi pieejami tikai Pasūtītājam. Mercell nepiedalās lēmumu pieņemšanā.

Jautājumu gadījumā par cenu aptaujas priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju, izmantojot ”Sarakste” moduli Mercell sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, lūdzu sazināties ar Mercell pārstāvi Jāni Ozolu pa tālr. 27763529.

PAPILDUS PRASĪBAS UN INFORMĀCIJA:
  • Jāiesniedz izmaksu tāme PDF formātā ar uzņēmuma rekvizītiem, kontaktinformāciju un paraksttiesīgās personas parakstu;
  • Izpildes termiņš: no 01.11.2019., plkst. 00:00.-29.02.2020., plkst. 23:59.;
  • Izpildes vieta: Vaļņu iela 28, Rīga;
  • 1. Izpildītājs apņemas 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādas apdrošināšanas polises esamību. Polisē:
1.1.  iekļauj Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Objektos ar kopējo atbildības limitu ne mazāku, kā 142 200 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti  euro un 00 centi) gadā par zaudējumiem, ko Objektā izraisa Izpildītājs;
1.2.  iekļauj Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 100 000 (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) par zaudējumiem, ko Objektā izraisa Izpildītājs; 
1.3.  iekļauj Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības limita pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) par zaudējumiem, ko Objektā izraisa Izpildītājs;
1.4.  kā trešajai personai ir jābūt minētai – Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”;
1.5. jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizbeigs apdrošināšanas līgumu Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
2. Izpildītājs nodrošina šajā sadaļā minēto apdrošināšanu visā Vienošanās un Līguma/-u darbības periodā.
3. Apdrošināšanas segumā ir jāiekļauj visi Apakšuzņēmēji.
4. Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Vienošanās šajā sadaļā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms  sākotnējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
5. Izpildītājs nodrošina, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēs norādītais atbildības limits, tiek saglabāts nemainīgs visu apdrošināšanas periodu.
 6. Pirms Vienošanās noteiktās apdrošināšanas polises parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Izpildītājs nav izpildījis šajā Vienošanās noteikto pienākumu par apdrošināšanas polises nodrošināšanu un uzturēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā un termiņā.
  • Uzņēmējam jābūt reģistrētam nodokļu maksātājam;
  • Uzņēmējam lēmuma pieņemšanas dienā nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Nodokļu parādu esamību pārbaudīs publiskajā Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē lēmuma pieņemšanas dienā.Pasūtītājs informē, ka cenu aptauju piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir VAS"Valsts nekustamie īpašumi", kontaktinformācija: Vaļņu iela 28, Rīga,LV-1980, e-pasts: vni@vni.lv.

Files

Name Size
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.docx 15 KB
Vaļņu 28 fiziskās apsardzes tehniskā specifikācija.docx 151 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway