DĖL X310 PILIES G. 22 - 2, VILNIUJE PATALPŲ REMONTO DARBŲ (I etapas)

Information

8/30/2019 12:56 PM (GMT+02:00)
9/10/2019 1:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę dirbti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonoje
 

                    2019-08-30 Nr.

DĖL PILIES G. 22 - 2, VILNIUJE PATALPŲ REMONTO DARBŲ

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti MAXIMA parduotuvės,  Pilies g. 22 - 2, Vilniaus mieste, prekybos paskirties patalpų remonto darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 120 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti rangos sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių  jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo ir remonto darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kurios pagrindu Jums bus pateikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai parengti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka.
Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme nurodyta techninio projekto apimtis turi būti ne mažesnė už Bendrovės pateiktą projektavimo užduoties apimtį;
Numatomas preliminarus remonto darbų vykdymo terminas: 2019m. IV ketvirtis;
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs remonto darbų atlikimo terminai, skaičiuojant nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne daugiau kaip 35 kalendorinės dienos;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Darbų apimtys yra nurodytos Projekte, Sąmatoje, kituose Sutarties dokumentuose. Net jei ir nėra paminėta, Darbų sąvoka apima/įtraukia visus darbus, paslaugas ir kitus veiksmus, kuriuos pagal bet kokius Sandorius, bet kokius taikomus įstatymus ir/ar kitus teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais turėtų atlikti Rangovas (t.y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Statinys ir kiti šios Sutarties rezultatai kuo tiksliau atspindėtų Užsakovo pageidavimus ir reikalavimus, kad Statinio statyba būtų atlikta kuo kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau, taip pat kad Užsakovo kaip paslaugų gavėjo, interesai ir teisės būtų maksimaliai apsaugotos, užtikrintos ir įgyvendintos, taip pat bet kokius kitus veiksmus, kurie yra ir/ar gali būti reikalingi ir/ar naudingi aukščiau nurodytais tikslais.
Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymus darbams atlikti, privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius, bei jų specifikacijas, įvertinti darbus, bei susiderinti su statytoju
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kontaktai (e. paštas, tel.) kartu nurodant: DĖL PILIES G. 22 - 2, VILNIUJE STATINIO REMONTO DARBŲ.

Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 10 d., 14°° val.

Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: 2019 m. rugsėjo 11 d., nuo 10°° val. iki 16°° val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Turto valdymo departamente (telefonas pasiteiravimui +370  659 15516).

Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks sutartu laiku, apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Luku Skarulskiu (tel. +370 659 15516).

Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 18 d. 16°° val.

Pasiūlymai turi būti teikiami per Mercell sistemą ( www.mercell.lt )

Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Lukas Skarulskis, mob. tel. +370 659 15516, lukas.skarulskis@maxima.lt.

Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

Priedai:

Konfidencialumo sutartis - 2 lapai.

Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
Parengė
                        Lukas Skarulskis
                       Mobilusis / mobile +370 659 15516
                       El. paštas / e-mail lukas.skarulskis@maxima.lt
 
 
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com‏‏‎‎‎‏‎‎‏‏‏‎‪‪
 

Files

Name Size
310_Kvietimas pateikti kainos pasiūlymą.pdf 803 KB
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 42 KB
Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway