CENTRALIZĒTO ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA POSMĀ NO SLIEŽU IELAS LĪDZ DZĪVOJAMĀM MĀJĀM BIRĶENEĻU IELĀ 2, 3, DAUGAVPILĪ

Information

Contract awards
9/18/2019 4:57 PM (GMT+02:00)

Buyer

Daugavpils ūdens SIA Daugavpils ūdens SIA
Ūdensvada iela 3
LV-5401 Daugavpils
Latvia
41503002432

Short description

Jaunākā infromācija 02.09.2019.

Pagarināts iesniegšanas termiņš

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.septembrim plkst.10:00

***

DŪ-2019/12, “CENTRALIZĒTO ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA POSMĀ NO SLIEŽU IELAS LĪDZ DZĪVOJAMĀM MĀJĀM BIRĶENEĻU IELĀ 2, 3, DAUGAVPILĪ”


 Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/12

1.2. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.4150300243 2, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

1.3.Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv.

1.4.Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu.

1.5.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

1.6.Piedāvājuma nodrošinājums ir paredzēts.

1.7.Saistību izpildes nodrošinājums (turpmāk - Līguma izpildes garantija) ir paredzēts.

2.Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

2.1.Iepirkuma priekšmets: centralizēto ūdensvada tīklu būvniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu (1.pielikums), šo nolikumu un iepirkuma līgumu (7.pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

2.2.CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

2.3.Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.

2.4.Paredzama līgumcena – EUR 52 265,95 bez PVN.

2.5.Būvdarbu izpildes vieta: Niderkūnu rajons, Daugavpils pilsēta, Latvija.

2.6.Maksimālais Būvdarbu izpildes termiņš – nedrīkst pārsniegt 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas (termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas).

2.7.Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

2.8.Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauta būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

2.9.Izpilddokumentācijas apjoms: pēc Būvdarbu pabeigšanas iepirkuma līguma Izpildītājam ir pienākums iesniegt izpilddokumentāciju (ieskaitot institūciju, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai) visiem iepirkuma līguma Izpildītāja darbiem tādā apjomā, kas ir pietiekams iepirkuma līgumā noteikto būvobjektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.10.Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no izpilddokumentācijas saņemšanas dienas to pārbauda un saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus un izpilddokumentāciju.

2.11.Pasūtītājs apņemas 1 (viena) mēneša laikā pēc izpilddokumentācijas saskaņošanas nodot būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

2.12.Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš - līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

Files

Name Size
du-2019_12-nolikums-v001.doc 202 KB
pielikumi-v001.zip 25.02 MB
grozijumi-nr1-no-02092019-v001.docx 22 KB
doc-bis-bv-528-2019-1634-3-15_743-no-23082019-v001.pdf 334 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway