VNĪ/2019/CA-197 Slēdzeņu remonts, apkope un atslēgu izgatavošana

Information

6/10/2019 1:29 PM (GMT+02:00)
6/17/2019 2:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Valsts nekustamie īpašumi VAS Valsts nekustamie īpašumi VAS
Madara Siliņa Madara Siliņa
Vaļņu iela 28
1980 Rīga
Latvia
40003294758

Closing date has passed.

Short description

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” izsludina cenu aptauju: "Slēdzeņu remonts, apkope un atslēgu izgatavošana".

Sadaļā ”Iepirkums”, apakšsadaļā ”Faili” pieejami iepirkuma pielikumi.

Lai piekļūtu sadaļai ”Faili”, spiediet pogu "Izrādīt interesi”.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā, ievadot tāmes kopsummu sistēmā un augšupielādējot piedāvājuma dokumentu.

Piedāvājumi pieejami tikai Pasūtītājam. Mercell nepiedalās lēmumu pieņemšanā.

Jautājumu gadījumā par cenu aptaujas priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju, izmantojot ”Sarakste” moduli Mercell sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, lūdzu sazināties ar Mercell pārstāvi Jāni Ozolu pa tālr. 27763529.

PAPILDUS PRASĪBAS UN INFORMĀCIJA:
  • Jāiesniedz izmaksu tāme PDF formātā ar uzņēmuma rekvizītiem, kontaktinformāciju un paraksttiesīgās personas parakstu;
  • Izpildes termiņš: 01.07.2019 – 30.06.2020 (12 mēneši);
  • Civiltiesiskā apdrošināšana un tās apmērs:
    • 5 (piecu) darba dienu laika pēc Līguma spēka stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam un visa Līguma darbības laika uzturēt spēka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polises esamību:
      • Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītajam un trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts. Pirms Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises pārrakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šajā apakšpunktā noteikto, uzskatāms, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma noteikto pienākumu par apdrošināšanas polises nodrošināšanu un uzturēšanu Līguma noteiktajā kartībā un termiņā;
  • Uzņēmējam jābūt reģistrētam nodokļu maksātājam;
  • Uzņēmējam lēmuma pieņemšanas dienā nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Nodokļu parādu esamību pārbaudīs publiskajā Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē lēmuma pieņemšanas dienā.


Pasūtītājs informē, ka cenu aptauju piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir VAS"Valsts nekustamie īpašumi", kontaktinformācija: Vaļņu iela 28, Rīga,LV-1980, e-pasts: vni@vni.lv.

Files

Name Size
Tehniskā specifikācija durvju slēdzeņu atvēršana_apkope un remonts_atslēgu izgatavošana_(003).doc 854 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway