Detaliųjų planų koregavimo paslaugų pirkimas

Information

Offenes Verfahren
25.05.2017 18:07 (GMT+02:00)
18.07.2017 09:00 (GMT+02:00)
11.07.2017 10:00 (GMT+02:00)

Buyer

Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės administracija
Vida Šerkšnienė Vida Šerkšnienė
Rotušės a. 4
LT-62504 Alytus
Litauen
188706935

Closing date has passed.

Short description

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI)
Oficialus pavadinimas:
Alytaus miesto savivaldybės administracija (188706935)
Adresas:
Rotušės a. 4
Miestas:
Alytus
Pašto kodas:
LT- 62504
Šalis:
Lietuva
Kontaktinis (-iai) punktas (-ai):
Kam: Vida Šerkšnienė
Telefonas:
+370 31555127
El. paštas:
vida.serksniene@alytus.lt
Faksas:
+370 31555192
Interneto adresas(-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: (URL) http://www.alytus.lr

Pirkėjo profilio adresas (URL):

Elektroninė prieiga prie informacijos: (URL) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: (URL) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Daugiau informacijos galima gauti iš:
[]Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis
[X]Kitur: prašome užpildyti A priedo I dalį
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
[X]Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis
[]Kitur: prašome užpildyti A priedo II dalį
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
[X]Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis
[]Kitur: prašome užpildyti A priedo III dalį


I.2) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS
10 Regiono ar vietos valdžios institucija

I.3) PAGRINDINĖ VEIKLA
Bendros viešosios paslaugos

I.4) SUTARTIES SUDARYMAS KITŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VARDU
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu taip [] ne [X]


II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS


II.1) APRAŠYMAS
II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai
Detaliųjų planų koregavimo paslaugų pirkimas
II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta (pasirinktite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas) labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo (-ų) objektą)
a) Darbai [] b) Prekės [] c) Paslaugos [X]
Paslaugų kategorija: 12.
(1 - 27 paslaugų kategorijas žr.

Direktyvos 2004/18/EB II priede)
Pagrindinė darbų atlikimo vieta Pagrindinė pristatymo vieta Pagrindinė teikimo vieta
Alytaus miesto savivaldybės administracinė teritorija
NUTS kodas NUTS kodas NUTS kodas
II.1.3) Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi [X] Skelbimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos (DPS) sukūrimu []
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu []
II.1.4) Informacija apie preliminarųjį susitarimą(jei taikoma)
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais [] Preliminarusis susitarimas
su vieninteliu subjektu
[]
Skaičius
arba (jei taikoma) didžiausias skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių
Preliminariojo susitarimo trukmė: Trukmė metais: arba mėnesiais:
Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė ilgesnė nei ketveri metai:
Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę
(jei taikoma;įrašykite tik skaičius):
Numatoma vertė be PVM: Valiuta:
arba intervalas ("nuo" ir "iki"): nuo iki Valiuta:
Sutarčių, kurios bus sudaromos, dažnumas ir vertė (jei žinoma):
II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas
Detaliųjų planų koregavimas
II.1.6) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)
Pagrindinis objektas 71240000-2 (Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos.)
II.1.7) Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų taip [X] ne []
II.1.8) Pirkimo dalys
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra pirkimo dalių)
Ši sutartis padalyta į dalis: taip [X] ne []
(jei taip) Pasiūlymai gali būti tiekiami dėl:
vienos dalies [] vienos ar daugiau dalių [X] visų dalių []
II.1.9) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus taip [] ne [X]


II.2) KIEKIS ARBA SUTARTIES APIMTYS
II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis:(įskaitant visas dalis, pratęsimus ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma)
Nurodyta B priede.
(jei žinoma, įrašykite tik skaičius) Numatoma vertė be PVM ir Valiuta: Valiuta:
arba Intervalas ("nuo" ir "iki") ir valiuta: nuo iki Valiuta:
II.2.2) Informacija apie pasirinkimo galimybes (jei taikoma)
Pasirinkimo galimybės taip [] ne [X]
(jei taip) šių pasirinkimo galimybių aprašymas:
(jei žinoma) Laikinasis naudojimosi šiomis pasirinkimo galimybėmis grafikas:
mėnesiais: arba dienomis (nuo sutarties sudarymo) (nuo sutarties sudarymo)
II.2.3) Informacija apie pratęsimus (jei taikoma)
Ši sutartis gali būti pratęsta taip [X] ne []
Galimų pratęsimų skaičius (jei žinoma): 1 arba intervalas: nuo iki
(jei žinoma) Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju - numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesiais: 1 arba dienomis: (nuo sutarties sudarymo)

II.3) SUTARTIES TRUKMĖ ARBA ĮVYKDYMO TERMINAS
Trukmė mėnesiais 5 arba dienomis: (nuo sutarties sudarymo) (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga (metai/mėnuo/diena)III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos(jei taikoma)
Pirkimo sutarties užtikrinimui paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties paslaugos kainos dėl kiekvienos pirkimo dalies
III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas
Atsiskaitymai atliekami per 30 dienų nuo paslaugos užbaigimo ir suteiktos paslaugos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo užsakovui dienos.
III.1.3) Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos (jei taikoma)
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos taip [] ne [X]
(jei taip) Ypatingų sąlygų aprašymas:


III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo ar teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių teikėjų atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Taikoma kiekvienai jungtinės veiklos sutarties šaliai.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, pateikiamas teismo dokumentas, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2)Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, teikėjas pateikia:
a.teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją apie dalyvį, turintį balsų daugumą (50 proc.+1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime;
b. jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo papildomų dokumentų teikti nereikia;
c.jei dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo, dėl šio asmens papildomai teikiama teismo pažyma, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.

4. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų dėl soc. draudimo įmokų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.

PASTABA. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi tenkinti kiekvienas grupės narys atskirai ir pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.
III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama (jei taikoma) :
Netaikoma
Netaikoma
III.2.3) Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama (jei taikoma):
1. Pateikiama:
1) Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedas).
Sąraše turi būti nurodomas sutarties dalykas, užsakovas, sutarties kaina, darbų vykdymo laikotarpis.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2) Užsakovo pažyma/atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ir (ar) vykdomą sutartį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.

2. a) Specialisto, atsakingo už sutarties vykdymą, gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodoma vardas, pavardė, kvalifikacija, darbovietė, darbo patirtis (metais), pridedant atliktų darbų sąrašą.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę rengti detaliuosius planus.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
c) Darbo sutartis ar kiti darbo santykius patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolas) su įmonėje dirbančiu (ar ketinamu įdarbinti) fiziniu asmeniu – atestuotu detaliojo teritorijų planavimo specialistu. c dalies reikalavimas taikomas kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

PASTABA. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.

PASTABA. Pasitelkiami subteikėjai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
Teikėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir (ar) vykdantis bent 1 teritorijų detaliojo plano rengimo ir (ar) koregavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 1 000,00 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 1 800,00 EUR su PVM.
Jei sutartis vykdoma, tai vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 1 000,00 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 1 800,00 EUR su PVM.

2. Teikėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą teritorijų planavimo specialistą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį rengiant detaliuosius planus.

Jeigu teikėjas teikia pasiūlymą ne vienai pirkimo objekto daliai, jis turi siūlyti bent po 1 specialistą kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą.
PASTABA. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.

PASTABA. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
III.2.4) Informacija apie rezervuotas sutartis (jei taikoma) taip [] ne [X]
Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms []
Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas []

III.3) PASLAUGŲ SUTARTIMS TAIKOMOS SPECIALIOS SĄLYGOS
III.3.1) Informacija apie tam tikrą profesiją
taip [] ne [X]
Jei taip, nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą
III.3.2) Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją taip [] ne [X]


IV DALIS: PROCEDŪRA

IV.1) PROCEDŪROS TIPAS
IV.1.1) Procedūros tipas
1. Atvira
Priežastys, dėl kurių pasirinkta supaprastinta procedūra:
Kai kurie kandidatai jau atrinkti (jei tinka, pagal tam tikrų tipų derybų procedūras). taip [] ne []
Jei taip, VI.3 dalyje "Papildoma informacija" pateikite jau atrinktų ūkio subjektų pavadinimus ir adresus
IV.1.2) Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai (ribota procedūra, derybų procedūra ir konkurencinis dialogas)
Numatomas subjektų skaičius
Numatomas mažiausias skaičius ir,(jei taikoma) didžiausias skaičius
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:
IV.1.3) Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu(derybų procedūros, konkurencinio dialogo metu)
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių taip [] ne []

IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI
IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai(prašome pažymėti atitinkamą langelį)
Mažiausia kaina [X]
ARBA
ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas atsižvelgiant į šiuos veiksnius: []
[] Toliau pateiktus kriterijus (sutarties sudarymo kriterijai turėtų būti nurodyti kartu su jų lyginamuoju svoriu arba, jeigu dėl akivaizdžių priežasčių jiems negalima priskirti lyginamojo svorio, šie kriterijai turėtų būti nurodyti mažėjančios svarbos tvarka)
[] Kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba dėrėtis ar aprašomajame dokumente
Kriterijai Lyginamasis svoris
IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas taip [] ne [X]
(jei taip, jei taikoma) Papildoma informacija apie elektrninį aukcioną

IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1) Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris: (jei taikoma)
187564
IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-ai) apie tą pačią sutartį
Skelbimas taip [] ne [X]
Jei taip,
Išankstinis informacijos skelbimas [] Skelbimas apie pirkėjo profilį []
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: (metai/mėnuo/diena)
Kiti ankstesni skelbimai (jei taikoma) []
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:
IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos (kai taikomas konkurencinis dialogas)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas
Data: 2017-07-11 (metai/mėnuo/diena) Laikas: 11:00
Dokumentai yra mokami
(jei taip, įrašykite tik skaičius) Kaina: Valiuta taip [] ne [X]
Jei taip, kaina (įrašykite tik skaičius): Valiuta
Mokėjimo sąlygos ir būdas:
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
Data: 2017-07-18 Laikas: 10:00
IV.3.5) Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data (jei žinoma, kai taikoma ribota procedūra, derybų procedūra ir konkurencinis dialogas)
Data: (metai/mėnuo/diena)
IV.3.6) Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Lietuvių
Kitos:
IV.3.7) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Data "iki": 2017-10-12 (metai/mėnuo/diena)
Laikotarpis mėnesiais (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai): Laikotarpis dienomis (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai) (nuo pasiūlymų gavimui nustatytos dienos)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2017-07-18 (metai/mėnuo/diena) Laikas: 10:45
(jei taikoma) Vieta Rotušės a. 4, 403 kab., Alytuje.
Yra asmenų, įgaliotų dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje (jei taikoma) taip [X] ne []
(jei taip) Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą:
Teikėjai ar jų įgalioti atstovai.


VI DALIS: PAPILDOMA INFORMACIJA
VI.1) AR TAI PASIKARTOJANTIS VIEŠASIS PIRKIMAS(jei taikoma)
Tai periodiškas pirkimas taip [] ne [X]
(jei taip) Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus
VI.2) INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS FONDUS
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis taip [] ne [X]
(jei taip) Nuoroda į projektą (-us) ir (arba) programą (-as):
VI.3) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti teikėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus teikėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4) SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA
VI.4.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
LT-
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas(URL):
Faksas:
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
LT-
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas(URL):
Faksas:
VI.4.2) Skundų pateikimas (prašome užpildyti VI.4.2 punktą ARBA, jei reikia, VI.4.3 punktą)
Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų):
Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3) Tarnyba, iš kurios galima gauti informacią apie skundų pateikimą
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
LT-
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas(URL):
Faksas:
VI.4) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:
2017-05-25 (metai/mėnuo/diena)_____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja_____ __________ _____Vida Šerkšnienė_____
(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas) (vardas pavardė)
ID:2003520340 D/L: 2017.05.25 16:30:21
A PRIEDAS
PAPILDOMI ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
I) ADRESAI, KUR GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS
Oficialus pavadinimas:
Alytaus miesto savivaldybės administracija (188706935)
Adresas:
Rotušės a. 4
Miestas:
Alytus
Pašto kodas:
LT- 62504
Šalis:
Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Lydijai Kračkienei
Telefonas:
+370 31555164
El. paštas:
lydija.krackiene@alytus.lt
Faksas:
+370 31555192
Interneto adresas(URL):
II) ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS, KUR GALIMA GAUTI SPECIFIKACIJAS IR PAPILDOMUS DOKUMENTUS (ĮSKAITANT KONKURENCINIO DIALOGO IR DINAMINĖS PIRKIMŲ SISTEMOS DOKUMENTUS)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
LT-
Šalis:
Kontaktiniai duomenys:
Kam:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Interneto adresas(URL):
ID:2003520340 D/L: 2017.05.25 16:30:21
III) ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS PASIŪLYMŲ IR PRAŠYMŲ LEISTI DALYVAUTI SIUNTIMUI
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
LT-
Šalis:
Kontaktiniai duomenys:
Kam:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Interneto adresas(URL):


_____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja_____ __________ _____Vida Šerkšnienė_____
(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas) (vardas pavardė)
ID:2003520340 D/L: 2017.05.25 16:30:22
B PRIEDAS
INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS


DALIES NR. 1 PAVADINIMAS: Teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio ir Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimo paslaugos pirkimas.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
Teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio ir Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimas.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)
Pagrindinis objektas 71240000-2 (Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos.)
3) KIEKIS IR APIMTIS
Planuojama teritorija – žemės sklypas prie daugiabučio gyvenamojo namo Vingio g. 29, Alytuje.
Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,5000 ha (schema pridedama).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius): Valiuta:
ARBAintervalas: nuo: iki Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais: 5 ar dienomis : (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.

________________________________________


DALIES NR. 2 PAVADINIMAS: Teritorijos, esančios tarp Klevų, Uosių g. ir suformuoto žemės sklypo Miškininkų g. 3 (kadastrinis Nr. 1101/0010:46), Alytuje, detaliojo plano koregavimo paslaugos pirkimas.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
Teritorijos, esančios tarp Klevų, Uosių g. ir suformuoto žemės sklypo Miškininkų g. 3 (kadastrinis Nr. 1101/0010:46), Alytuje, detaliojo plano koregavimas.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)
Pagrindinis objektas 71240000-2 (Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos.)
3) KIEKIS IR APIMTIS
Planuojama teritorija – žemės sklypas Klevų g. 14 (kadastrinis Nr. 1101/0010:101), Alytuje.
Planuojamos teritorijos plotas – apie 3 5736 ha (schema pridedama).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius): Valiuta:
ARBAintervalas: nuo: iki Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais: 5 ar dienomis : (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.

_____________________________________________Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja_____ __________ _____Vida Šerkšnienė_____
(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas) (vardas pavardė)

Mercell Support

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 60
Mercell Support | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norwegen