Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr

Information

Nicht offenes Verfahren
27.02.2015 04:22 (GMT+01:00)
10.03.2015 12:00

Buyer

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune
Maria Weiglin Maria Weiglin
Torvet 2
3600 Frederikssund
Dänemark

Closing date has passed.

Short description

Frederikssund Kommune, Torvet 2, Att: Maria Weiglin, Frederikssund, 3600, DANMARK

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 11.2.2015, 2015/S 29-049096)

2015/S 041-070053

Vedr:

CPV:50232000, 31527200, 34928500, 34993000, 45316110, 50232000, 50232100

Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr

Udendørsbelysning

Udstyr til gadebelysning

Vejbelysning

Installation af gadebelysningsudstyr

Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr

Vedligeholdelse af vejbelysning

I stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Frederiksund Kommune, Ballerup Kommune, Roskilde Kommune og Furesø Kommune (herefter hver for sig »Kommune(n)« og i fællesskab »Kommuner(ne)«) ønsker at gennemføre et fælles udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningsanlæg i Kommunerne.

Udbuddet omfatter følgende fire delaftaler. Den Kommune, som kan indkøbe på den pågældende delaftale, er anført i parentes:

Delaftale 1 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Frederiksund Kommune (Frederiksund Kommune)

Delaftale 2 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)

Delaftale 3 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Roskilde Kommune (Roskilde Kommune)

Delaftale 4 — Drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø Kommune (Furesø Kommune)

Der vil blive indgået én kontrakt om hver delaftale mellem vindende tilbudsgiver og den Kommune, som er anført i parentes ovenfor.

Hver delaftaler er uddybende beskrevet herunder:

Delaftale 1 - Frederikssund Kommune:

Frederikssund Kommune gennemfører i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i Frederikssund Kommune med forventet overtagelse den 1.7.2015. Frederikssund Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med én leverandør om drift og vedligeholdelse af hele vejbelysningsanlægget samt modernisering af dele af vejbelysningsanlægget.

Kontrakt- og driftsopstart forventes at være den 1.7.2015. Kontrakten løber i 5 år frem til den 30.6.2020. Kommunen kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år (3 x 1 år), således at Kommunen kan vælge 1 års forlængelse tre gange startende fra 1.7.2020. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Frederikssund Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

Vejbelysningsanlægget består af ca. 10 300 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private områder, heraf skal ca. 3 300 armaturer moderniseres i perioden 1.7.2015 til 14.12.2015 (kaldet fase 1). Anlæggenes placering vil fremgå af anlægsdokumentationen, der vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere som en del af udbudsmaterialet.

Den vindende tilbudsgiver skal drive, servicere og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Frederikssund Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Frederikssund Kommune i kontraktens løbetid. Herud over skal den vindende tilbudsgiver også modernisere ca. 3 300 armaturer. Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Frederikssund Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1.7.2015. Kontraktopstart kan dog rykkes til senest 1.1.2016. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 løber kontrakten frem til den 30.6.2020. En eventuel forrykkelse af kontraktopstart rykker ikke kontraktudløb.

Optioner:

Frederikssund Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af op til ca. 3 700 armaturer kaldet fase 2 i kontraktperioden, hvis der eksempelvis viser sig muligheder for samgravning mm. (Option 1)

Frederikssund Kommune er i gang med et nyt byudviklingsområde, Vinge, med plads til ca. 20 000 nye indbyggere og godt 5 000 arbejdspladser, som forventes opstartet i 2015. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt. Drift og vedligeholdelse af udendørsbelysning i dette område indgår som en option. (Option 2).

Frederikssund Kommune undersøger i øjeblikket muligheder for udbygning af diverse Smart City løsninger både i ny byudviklingsområde Vinge og generelt i kommunen. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt. Etablering af Smart City-løsninger samt efterfølgende drift og vedligehold heraf indgår i delaftalen som en option (Option 3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.3) (Option 4).

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

Delaftale 2 — Ballerup Kommune:

Ballerup Kommune har gennemført et tilbagekøb af hele kommunens belysningsanlæg, og udbyder som et resultat heraf drift og vedligehold samt modernisering af anlægget i dette udbud.

Der er i Ballerup Kommune i dag ca. 9 300 lyspunkter i drift og vedligehold, hvoraf ca. 6 000 armaturer skal moderniseres i tidsperioden 1.7.2015 til 31.10.2017. Driftsperioden starter ligeledes 1.7.2015 og løber i 5 år frem til 30.6.2020. Hertil er option på 3 år, således at kommunen kan vælge 3 års yderligere drift og vedligehold frem til 30.6.2023.

De nye armaturer, der skal sættes op, samt arme og lysstyringssystem hertil er alle bygherreleverancer og er derfor ikke en del af udbuddet. Leverandøren skal ud over anlægsarbejdet med kabellægning, opsætning af tændskabe og udskiftning af master også foretage installation af de førnævnte bygherreleverancer.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1.7.2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 1 udløber kontrakten den 30.6.2020.

Optioner:

Kommunen kan forlænge kontrakten i op til 3 år, således at kontrakten løber frem til 30.6.2023 (Option 1).

Ordregiver har yderligere option på ca. 715 lyspunkter (Option 2).

Delaftale 3 — Roskilde Kommune:

Roskilde Kommune forventer at have gennemført tilbagekøb af en del af belysningsanlægget i Kommunen med overtagelse den 1.7.2015. Roskilde Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med en leverandør om drift og vedligeholdelse samt en modernisering / energirenovering af dele af anlægget. Vejbelysningen er i dag inddelt i 4 områder; Roskilde Bymidte, Gl. Roskilde, Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner. Status for de 4 områder:

— Bymidten har i de senere år gennemgået en større renovering og der foregår løbende udskiftninger/renoveringer.

— Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner blev efter stormen i 1999 renoveret og kabler lagt i jorden omkring 2003-07. Begge anlæg er således forholdsvis unge men det vurderes at skulle gennemgå en udskiftning / renovering om ca. 3 år.

— Gl. Roskilde er det ældste anlæg i kommunen, og her indledes energirenoveringen, da det forventes at her kan den største gevinst opnås. Det er alene Gl. Roskilde, som er omfattet af nærværende udbud.

Området Gl. Roskilde består af de små bysamfund, Veddelev, Himmelev, Vindinge, Tjæreby, Vor Frue / Kamstrup, Darup, Svogerslev samt vestlige del af Roskilde by. I alt består området af knap 3.800 armaturer hvoraf ca. 1 700 skal moderniseres i nærværende entreprise. Området er udstyret med nyt jordkabel til de fremtidige lysmaster.

Driftsperioden starter den 1.7.2015 og løber i 3 år frem til den 30.6.2018. Kommunen kan forlænge kontraktperioden med op til 3 år (3 x 1 år) startende fra 1.7.2018.

Den udbudte kontrakt omhandler drift, service og vedligeholdelse af de vejbelysningsanlæg der er indeholdt i området Gl. Roskilde. Desuden omhandler kontrakten modernisering af de nævnte ca. 1 700 armaturer, herunder fjernelse af eks træ- og gittermaster, inkl. deponi, levering og opsætning af nye master inkl. gravning samt retablering af eks. forhold samt opsætning af armaturer. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del a den udbudte kontrakt.

Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Roskilde Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn.

Kontraktopstart forventes at være den 1.7.2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 udløber kontrakten den 30.6.2018.

Optioner:

Roskilde Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af dele af det øvrige belysningsanlæg i Gl. Roskilde, i alt ca. 2 100 armaturer i kontraktperioden. (Option 1)

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 2).

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år. (Option 3)

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

Delaftale 4 — Furesø Kommune:

Furesø Kommune forhandler i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget fra den nuværende ejer, DONG, med forventet overtagelse den 1.1.2016. Kontrakten omfatter drift, og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget. Vejbelysningsanlægget består af ca. 11 000 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private fællesveje

Kontraktperioden starter den 1.1.2016 og løber i frem til den 30.6.2019. Furesø Kommune kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år.

Den vindende tilbudsgiver skal drifte og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Furesø Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Furesø Kommune i kontraktens løbetid. Aftalen omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Furesø Kommunes forpligtelser over for politi, beredskab, elforsyningsselskaber m.fl., ved opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1. januar 2016. Kontrakten løber herefter frem til den 30.6.2019, medmindre Kommune vælger at udnytte Option 3. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Furesø Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

Optioner:

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 1).

Drift og vedligeholdelse af ca. 1 200 private anlæg (Option 2).

Furesø Kommune kan forlænge kontrakten med op til 3 år (3 x 1 år) (Option 3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

For alle 4 delaftaler gælder følgende:

De oplyste mængder (antal belysningsanlæg) afspejler de eksisterende forhold i Kommunerne. Det faktiske antal belysningsanlæg, som skal driftes og vedligeholdes under kontrakterne kan afvige fra det i udbudsbekendtgørelsen oplyste, herunder som følge af nedlæggelse, frasalg og/eller nyanlæg i kontraktperioden. Udbudsmaterialet vil indeholder en yderligere beskrivelse heraf.

Den oplyste tidspunkt for kontraktstart gælder under forudsætning af, at den foreløbige tidsplan for udbuddet afholdelse overholdes. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for kontraktens start forrykkes.

Procedure:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/49050263.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

III.2.2) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Ansøgningen skal indeholde:

Nøgletalsformular, jf. skabelon B, indeholdende oplysning om (2) ansøgers omsætning, (3) resultat efter skat, (4) soliditetsgrad (beregnet som (egenkapital*100) / (totale aktiver)) samt (5) egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Skabelon B (tilgængelig på Mercell) skal anvendes. Nøgletalsformularen skal indeholde (6) en revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation.

Bemærk: Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger udover nøgletalsformularen jf. skabelon B, vedlægge en redegørelse om de indtrufne ændringer. Det er et krav, at skabelon B anvendes og attesteres af revisor, da skabelon B ligeledes udgør en revisorerklæring. Såfremt ansøger har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. fordi ansøger er etableret inden for de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet. Er ansøger et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående oplysninger fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. En ansøger, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave, samt (b) nøgletalsoplysningerne (udfyldt og revisorpåtegnet skabelon B) for den/de pågældende enheder.

Læses:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Frederikssund Kommune, Ballerup Kommune, Roskilde Kommune & Furesø Kommune (herefter hver for sig »Kommune(n)« og i fællesskab »Kommuner(ne)«) ønsker at gennemføre et fælles udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningsanlæg i Kommunerne.

Udbuddet omfatter følgende fire delaftaler. Den Kommune, som kan indkøbe på den pågældende delaftale, er anført i parentes:

Delaftale 1 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Frederikssund Kommune (Frederikssund Kommune)

Delaftale 2 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)

Delaftale 3 — Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Roskilde Kommune (Roskilde Kommune)

Delaftale 4 — Drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø Kommune (Furesø Kommune)

Der vil blive indgået én kontrakt om hver delaftale mellem vindende tilbudsgiver og den Kommune, som er anført i parentes ovenfor.

Hver delaftaler er uddybende beskrevet herunder:

Delaftale 1 — Frederikssund Kommune:

Frederikssund Kommune gennemfører i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i Frederikssund Kommune med forventet overtagelse den 1.7.2015. Frederikssund Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med én leverandør om drift og vedligeholdelse af hele vejbelysningsanlægget samt modernisering af dele af vejbelysningsanlægget.

Kontrakt- og driftsopstart forventes at være den 1.7.2015. Kontrakten løber i 5 år frem til den 30.6.2020. Kommunen kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år (3 x 1 år), således at Kommunen kan vælge 1 års forlængelse tre gange startende fra 1.7.2020. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Frederikssund Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

Vejbelysningsanlægget består af ca. 10 300 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private områder, heraf skal ca. 3 300 armaturer moderniseres i perioden 1.7.2015 til 14.12.2015 (kaldet fase 1). Anlæggenes placering vil fremgå af anlægsdokumentationen, der vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere som en del af udbudsmaterialet.

Den vindende tilbudsgiver skal drive, servicere og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Frederikssund Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Frederikssund Kommune i kontraktens løbetid. Herud over skal den vindende tilbudsgiver også modernisere ca. 3 300 armaturer. Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Frederikssund Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer, arme og lysstyringssystem udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1.7.2015. Kontraktopstart kan dog rykkes til senest 1.1.2016. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 løber kontrakten frem til den 30.6.2020. En eventuel forrykkelse af kontraktopstart rykker ikke kontraktudløb.

Optioner:

Frederikssund Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af op til ca. 3 700 armaturer kaldet fase 2 i kontraktperioden, hvis der eksempelvis viser sig muligheder for samgravning mm. (Option 1)

Frederikssund Kommune er i gang med et nyt byudviklingsområde, Vinge, med plads til ca. 20 000 nye indbyggere og godt 5 000 arbejdspladser, som forventes opstartet i 2015. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt. Drift og vedligeholdelse af udendørsbelysning i dette område indgår som en option. (Option 2).

Frederikssund Kommune undersøger i øjeblikket muligheder for udbygning af diverse Smart City løsninger både i ny byudviklingsområde Vinge og generelt i kommunen. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt. Etablering af Smart City-løsninger samt efterfølgende drift og vedligehold heraf indgår i delaftalen som en option (Option 3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.3 (Option 4).

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

Delaftale 2 — Ballerup Kommune:

Ballerup Kommune har gennemført et tilbagekøb af hele kommunens belysningsanlæg, og udbyder som et resultat heraf drift og vedligehold samt modernisering af anlægget i dette udbud.

Der er i Ballerup Kommune i dag ca. 9 300 lyspunkter i drift og vedligehold, hvoraf ca. 6 000 armaturer skal moderniseres i tidsperioden 1.7.2015 til 31.10.2017. Driftsperioden starter ligeledes 1.7.2015 og løber i 5 år frem til 30.6.2020. Hertil er option på 3 år, således at kommunen kan vælge 3 års yderligere drift og vedligehold frem til 30.6.2023.

De nye armaturer, der skal sættes op, samt arme og lysstyringssystem hertil er alle bygherreleverancer og er derfor ikke en del af udbuddet. Leverandøren skal ud over anlægsarbejdet med kabellægning, opsætning af tændskabe og udskiftning af master også foretage installation af de førnævnte bygherreleverancer.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1.7.2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 1 udløber kontrakten den 30.6.2020.

Optioner:

Kommunen kan forlænge kontrakten i op til 3 år, således at kontrakten løber frem til 30.6.2023 (Option 1).

Ordregiver har yderligere option på ca. 715 lyspunkter (Option 2).

Delaftale 3 — Roskilde Kommune:

Roskilde Kommune forventer at have gennemført tilbagekøb af en del af belysningsanlægget i Kommunen med overtagelse den 1.7.2015. Roskilde Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med en leverandør om drift og vedligeholdelse samt en modernisering / energirenovering af dele af anlægget. Vejbelysningen er i dag inddelt i 4 områder; Roskilde Bymidte, Gl. Roskilde, Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner. Status for de 4 områder:

— Bymidten har i de senere år gennemgået en større renovering og der foregår løbende udskiftninger/renoveringer.

— Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner blev efter stormen i 1999 renoveret og kabler lagt i jorden omkring 2003-07. Begge anlæg er således forholdsvis unge men det vurderes at skulle gennemgå en udskiftning / renovering om ca. 3 år.

— Gl. Roskilde er det ældste anlæg i kommunen, og her indledes energirenoveringen, da det forventes at her kan den største gevinst opnås. Det er alene Gl. Roskilde, som er omfattet af nærværende udbud.

Området Gl. Roskilde består af de små bysamfund, Veddelev, Himmelev, Vindinge, Tjæreby, Vor Frue / Kamstrup, Darup, Svogerslev samt vestlige del af Roskilde by. I alt består området af knap 3 800 armaturer hvoraf ca. 1 700 skal moderniseres i nærværende entreprise. Området er udstyret med nyt jordkabel til de fremtidige lysmaster.

Driftsperioden starter den 1.7.2015 og løber i 3 år frem til den 30.6.2018. Kommunen kan forlænge kontraktperioden med op til 3 år (3x1 år) startende fra 1.7.2018.

Den udbudte kontrakt omhandler drift, service og vedligeholdelse af de vejbelysningsanlæg der er indeholdt i området Gl. Roskilde. Desuden omhandler kontrakten modernisering af de nævnte ca. 1 700 armaturer, herunder fjernelse af eks træ- og gittermaster, inkl. deponi, levering og opsætning af nye master inkl. gravning samt retablering af eks. forhold samt opsætning af armaturer. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del a den udbudte kontrakt.

Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Roskilde Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn.

Kontraktopstart forventes at være den 1.7.2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 udløber kontrakten den 30.6.2018.

Optioner:

Roskilde Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af dele af det øvrige belysningsanlæg i Gl. Roskilde, i alt ca. 2 100 armaturer i kontraktperioden. (Option 1)

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 2).

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år. (Option 3)

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

Delaftale 4 — Furesø Kommune:

Furesø Kommune forhandler i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget fra den nuværende ejer, DONG, med forventet overtagelse den 1.1.2016. Kontrakten omfatter drift, og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget. Vejbelysningsanlægget består af ca. 11 000 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private fællesveje

Kontraktperioden starter den 1.1.2016 og løber i frem til den 30.6.2019. Furesø Kommune kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år.

Den vindende tilbudsgiver skal drifte og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Furesø Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Furesø Kommune i kontraktens løbetid. Aftalen omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Furesø Kommunes forpligtelser over for politi, beredskab, elforsyningsselskaber m.fl., ved opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1.1.2016. Kontrakten løber herefter frem til den 30.6.2019, medmindre Kommune vælger at udnytte Option 3. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Furesø Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

Optioner:

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 1).

Drift og vedligeholdelse af ca. 1 200 private anlæg (Option 2).

Furesø Kommune kan forlænge kontrakten med op til 3 år (3x1år) (Option 3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

For alle fire delaftaler gælder følgende:

De oplyste mængder (antal belysningsanlæg) afspejler de eksisterende forhold i Kommunerne. Det faktiske antal belysningsanlæg, som skal driftes og vedligeholdes under kontrakterne kan afvige fra det i udbudsbekendtgørelsen oplyste, herunder som følge af nedlæggelse, frasalg og/eller nyanlæg i kontraktperioden. Udbudsmaterialet vil indeholder en yderligere beskrivelse heraf.

Den oplyste tidspunkt for kontraktstart gælder under forudsætning af, at den foreløbige tidsplan for udbuddet afholdelse overholdes. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for kontraktens start forrykkes.

Procedure:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/49050263.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

III.2.2) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Ansøgningen skal indeholde

oplysning om ansøgers: (2) omsætning, (3) resultat efter skat, (4) soliditetsgrad (beregnet som (egenkapital*100) / (totale aktiver)) samt (5) egenkapital. Punkt (2-5) for i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. (6) Revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Bemærk: Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger udover ovenstående oplysninger vedlægge en redegørelse om de indtrufne ændringer. Bemærk: Skabelon B kan anvendes og attesteres af revisor. Alternativt skal ansøgningen indeholde en særskilt revisorerklæring, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, jf. Kommunernes svar på spørgsmål 1, 2 og 3. Såfremt ansøger har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. fordi ansøger er etableret inden for de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet. Er ansøger et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående oplysninger fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. En ansøger, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave, samt (b) revisorpåtegnede nøgletalsoplysninger for den/de pågældende enheder.

Yderligere supplerende oplysninger

Som følge af spørgsmål til skabelon B vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet har ordregiver ændret kravet til skabelon B. Der henvises til spørgsmål/svar.

I forlængelse heraf er der uploaded ny version af prækvalifikationsbetingelser, hvis ændringer går igen i udbudsbekendtgørelsen samt ny skabelon B.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen