Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningsanlæg for fire nordsjællandske kommuner

Information

02 - Udbudsbekendtgørelse
Begrænset udbud
25-02-2015 16:18 (GMT+01:00)
10-03-2015 12:00 (GMT+01:00)

Indkøber

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune
Maria Weiglin Maria Weiglin
29189129

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Frederikssund Kommune, Ballerup Kommune, Roskilde Kommune & Furesø Kommune (herefter hver for sig "Kommune(n)" og i fællesskab "Kommuner(ne)") ønsker at gennemføre et fælles udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningsanlæg i Kommunerne.

Udbuddet omfatter følgende fire delaftaler. Den Kommune, som kan indkøbe på den pågældende delaftale, er anført i parentes:
Delaftale 1 - Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Frederikssund Kommune (Frederikssund Kommune)

 

Delaftale 2 - Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)

 

Delaftale 3 - Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning i Roskilde Kommune (Roskilde Kommune)

 

Delaftale 4 - Drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø Kommune (Furesø Kommune)

Der vil blive indgået én kontrakt om hver delaftale mellem vindende tilbudsgiver og den Kommune, som er anført i parentes ovenfor.

Hver delaftaler er uddybende beskrevet herunder:

 

Delaftale 1 - Frederikssund Kommune:

Frederikssund Kommune gennemfører i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i Frederikssund Kommune med forventet overtagelse den 1.7.2015. Frederikssund Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med én leverandør om drift og vedligeholdelse af hele vejbelysningsanlægget samt modernisering af dele af vejbelysningsanlægget.

 

 

Kontrakt- og driftsopstart forventes at være den 1.7.2015. Kontrakten løber i 5 år frem til den 30.6.2020. Kommunen kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år (3 x 1 år), således at Kommunen kan vælge 1 års forlængelse tre gange startende fra 1.7.2020. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Frederikssund Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

 

 

Vejbelysningsanlægget består af ca. 10.300 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private områder, heraf skal ca. 3.300 armaturer moderniseres i perioden 1.7.2015 til 14.12.2015 (kaldet fase 1). Anlæggenes placering vil fremgå af anlægsdokumentationen, der vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere som en del af udbudsmaterialet.

 

Den vindende tilbudsgiver skal drive, servicere og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Frederikssund Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Frederikssund Kommune i kontraktens løbetid. Herud over skal den vindende tilbudsgiver også modernisere ca. 3.300 armaturer. Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Frederikssund Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer, arme og lysstyringssystem udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1. juli 2015. Kontraktopstart kan dog rykkes til senest 1. januar 2016. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 løber kontrakten frem til den 30. juni 2020. En eventuel forrykkelse af kontraktopstart rykker ikke kontraktudløb.  


Optioner:

Frederikssund Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af op til ca. 3.700 armaturer kaldet fase 2 i kontraktperioden, hvis der eksempelvis viser sig muligheder for samgravning mm. (Option 1)

Frederikssund Kommune er i gang med et nyt byudviklingsområde, Vinge, med plads til ca. 20.000 nye indbyggere og godt 5.000 arbejdspladser, som forventes opstartet i 2015. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt. Drift og vedligeholdelse af udendørsbelysning i dette område indgår som en option. (Option 2).   

Frederikssund Kommune undersøger i øjeblikket muligheder for udbygning af diverse Smart City løsninger både i ny byudviklingsområde Vinge og generelt i kommunen. Denne udbygning og ejerstrukturen er ikke endeligt planlagt.  Etablering af Smart City-løsninger samt efterfølgende drift og vedligehold heraf indgår i delaftalen som en option (Option 3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.3 (Option 4).

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

 

 

Delaftale 2 - Ballerup Kommune:

Ballerup Kommune har gennemført et tilbagekøb af hele kommunens belysningsanlæg, og udbyder som et resultat heraf drift og vedligehold samt modernisering af anlægget i dette udbud.

 

Der er i Ballerup Kommune i dag ca. 9.300 lyspunkter i drift og vedligehold, hvoraf ca. 6.000 armaturer skal moderniseres i tidsperioden 1/7-2015 til 31/10-2017. Driftsperioden starter ligeledes 1/7-2015 og løber i 5 år frem til 30/6-2020. Hertil er option på 3 år, således at kommunen kan vælge 3 års yderligere drift og vedligehold frem til 30/6-2023.

 

De nye armaturer, der skal sættes op, samt arme og lysstyringssystem hertil er alle bygherreleverancer og er derfor ikke en del af udbuddet. Leverandøren skal ud over anlægsarbejdet med kabellægning, opsætning af tændskabe og udskiftning af master også foretage installation af de førnævnte bygherreleverancer.

 

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1. juli 2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 1 udløber kontrakten den 30. juni 2020.

 

Optioner:

Kommunen kan forlænge kontrakten i op til 3 år, således at kontrakten løber frem til 30/6-2023 (Option 1).

Ordregiver har yderligere option på ca. 715 lyspunkter (Option 2).

 

 

Delaftale 3 - Roskilde Kommune:

Roskilde Kommune forventer at have gennemført tilbagekøb af en del af belysningsanlægget i Kommunen med overtagelse den 1.7.2015. Roskilde Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt med en leverandør om drift og vedligeholdelse samt en modernisering / energirenovering af dele af anlægget. Vejbelysningen er i dag inddelt i 4 områder; Roskilde Bymidte, Gl. Roskilde, Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner. Status for de 4 områder:

-          Bymidten har i de senere år gennemgået en større renovering og der foregår løbende udskiftninger/renoveringer.

-          Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner blev efter stormen i 1999 renoveret og kabler lagt i jorden omkring 2003-07. Begge anlæg er således forholdsvis unge men det vurderes at skulle gennemgå en udskiftning / renovering om ca. 3 år.

-          Gl. Roskilde er det ældste anlæg i kommunen, og her indledes energirenoveringen, da det forventes at her kan den største gevinst opnås. Det er alene Gl. Roskilde, som er omfattet af nærværende udbud.

 

Området Gl. Roskilde består af de små bysamfund, Veddelev, Himmelev, Vindinge, Tjæreby, Vor Frue / Kamstrup, Darup, Svogerslev samt vestlige del af Roskilde by. I alt består området af knap 3.800 armaturer hvoraf ca. 1.700 skal moderniseres i nærværende entreprise. Området er udstyret med nyt jordkabel til de fremtidige lysmaster.
 

Driftsperioden starter den 1. juli 2015 og løber i 3 år frem til den 30. juni 2018. Kommunen kan forlænge kontraktperioden med op til 3 år (3x1 år) startende fra 1.7.2018.

 

Den udbudte kontrakt omhandler drift, service og vedligeholdelse af de vejbelysningsanlæg der er indeholdt i området Gl. Roskilde. Desuden omhandler kontrakten modernisering af de nævnte ca. 1.700 armaturer, herunder fjernelse af eks træ- og gittermaster, inkl. deponi, levering og opsætning af nye master inkl. gravning samt retablering af eks. forhold samt opsætning af armaturer. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del a den udbudte kontrakt.

 

Kontrakten omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, afregning af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Roskilde Kommunes forpligtelser over for politi, elforsyningsselskaber m.fl., beredskab ved pludseligt opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn.


Kontraktopstart forventes at være den 1.7.2015. Medmindre Kommunen udnytter Option 4 udløber kontrakten den 30. juni 2018.

 

Optioner:

Roskilde Kommune kan vælge at fremskynde moderniseringen af dele af det øvrige belysningsanlæg i Gl. Roskilde, i alt ca. 2.100 armaturer i kontraktperioden. (Option 1)

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 2).

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 3 x 1 år. (Option 3)

Optionerne kan udnyttes helt eller delvist.

 

Delaftale 4 - Furesø Kommune:

Furesø Kommune forhandler i øjeblikket tilbagekøb af vejbelysningsanlægget fra den nuværende ejer, DONG, med forventet overtagelse den 1.1.2016. Kontrakten omfatter drift, og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget. Vejbelysningsanlægget består af ca. 11.000 master og armaturer, som er placeret på veje, stier, pladser og private fællesveje

 

Kontraktperioden starter den 1.1.2016 og løber i frem til den 30.6.2019. Furesø Kommune kan herefter forlænge kontrakten med op til 3 år.

 

Den vindende tilbudsgiver skal drifte og vedligeholde alle vejbelysningsanlæg tilhørende Furesø Kommune, herunder også eventuelle nyanlæg etableret af Furesø Kommune i kontraktens løbetid. Aftalen omfatter alle nødvendige administrative ydelser forbundet med driften af anlæggene, herunder tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter på anlæg, ligesom den vindende tilbudsgiver skal varetage Furesø Kommunes forpligtelser over for politi, beredskab, elforsyningsselskaber m.fl., ved opståede fejl og mangler på anlæg, levering af nødvendige materialer, udførelse af eftersyn og hovedeftersyn. Armaturer udbydes som særskilt bygherreleverance og derfor ikke en del af den udbudte kontrakt.

 

Kontraktperiode: Kontrakten forventes indgået med opstart den 1. januar 2016. Kontrakten løber herefter frem til den 30. juni 2019, medmindre Kommune vælger at udnytte Option 3. Udbuddet og kontraktindgåelse sker betinget af, at Furesø Kommune indgår endelig overdragelsesaftale med DONG, som ejer vejbelysningsanlægget i Kommunen.

 

 

Optioner:

Separation af vejbelysningsanlægget fra det eksisterende forsyningsnet, herunder evt. gravning og kabling (Option 1).

 

Drift og vedligeholdelse af ca. 1.200 private anlæg (Option 2).

 

Furesø Kommune kan forlænge kontrakten med op til 3 år (3x1år) (Option3). Optionen kan udnyttes helt eller delvist.

 

 

For alle fire delaftaler gælder følgende:

 

De oplyste mængder (antal belysningsanlæg) afspejler de eksisterende forhold i Kommunerne. Det faktiske antal belysningsanlæg, som skal driftes og vedligeholdes under kontrakterne kan afvige fra det i udbudsbekendtgørelsen oplyste, herunder som følge af nedlæggelse, frasalg og/eller nyanlæg i kontraktperioden. Udbudsmaterialet vil indeholder en yderligere beskrivelse heraf.

 

Den oplyste tidspunkt for kontraktstart gælder under forudsætning af, at den foreløbige tidsplan for udbuddet afholdelse overholdes. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for kontraktens start forrykkes.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filer

Navn Størrelse
SKABELON A.doc 71 KB
SKABELON C.docx 33 KB
SKABELON B 20150225.doc 68 KB
Prækvalifikationsbetingelser - 20150225.pdf 567 KB

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark