Invitation til partnerskab af opstilling af elektronikbokse

Information

Uspecificeret
24-01-2023 10:40 (GMT+01:00)
17-02-2023 23:59 (GMT+01:00)

Indkøber

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelseOFFENTLIGGJORT 20.01.2023FRIST 17.02.2023, KL. 23:59Baggrund


Københavns Kommune har vedtaget et mål om at 3-doble mængden af genbrug i perioden 2019-2024. Dette er beskrevet i ”Ressource- og Affaldsplanen:Cirkulær København 2024.


Det skal minimere affaldsmængderne, fremme den cirkulære økonomi og borgernes bevidsthed i forhold til genbrug.


Det sker som følge af affaldsbekendtgørelsen, hvor kommunernes håndtering af affald sker efter affaldshierarkiet i prioriteret rækkefølge:


 1. Genbrug
 2. Genanvendelse
 3. Nyttiggørelse
 4. Bortskaffelse


Vi arbejder for at forebygge elektronikaffald (WEEE), som globalt set er den hurtigst voksende affaldsfraktion. Også i Danmark går det den forkerte vej, hvor danskerne i 2019 smed næsten 94.000 tons elektronikaffald ud, mod 77.000 tons i 2017.


WEEE indeholder en lang række sjældne og værdifulde metaller og mineraler, der er vigtige at genbruge og genanvende.


En undersøgelse blandt 1000 Københavnere i 2020 viste, at over halvdelen af husstandene havde 1-6 smartphones og 1-5 lap-tops liggende i hjemmene. Bl.a. fordi de ikke vidste, hvordan de sikkert og bedst kunne komme af med de brugte produkter.


Derudover har reparationsbranchen efterlyst at få indsamlet brugt IT- og teleudstyr så hurtigt og skånsomt som muligt, for at opnå størst muligt genbrugspotentiale.


Formål med forsøgsordningen

Der er et begrænset marked for skånsom og sikker indsamling af genbrugsegnet elektronik i dag og der mangler viden om- og erfaring med indsamling af brugt elektronik.


Formålet med partnerskabet er at indsamle og offentliggøre viden og erfaring, der kan geare det begrænsede marked i gang og derved øge indsamling og genbrug af elektronik.


Det skal bl.a. undersøges, hvor man bedst muligt kan placere elektronikbokse som gør det let og enkelt for københavnerne at aflevere elektronik til genbrug og dermed øge omfanget heraf.


Derudover undersøges genbrugsmængder, brugertilfredshed og hvordan boksene fungerer på de forskellige lokationer.Kommunen stiller selv areal til rådighed for elektronikboksene på fx genbrugsstationer, nærgenbrugsstationer og biblioteker. Vi søger også private partnere, der kan være interesserede i boksene. Det kunne fx være store dagligvarebutikker, indkøbscentre, store arbejdspladser, boligselskaber, uddannelsessteder el. steder hvor mange forskellige mennesker færdes i det daglige.Partnerskab om øget indsamling og genbrug af elektronik

Københavns Kommune søger:


 • Private aktører som er interesserede i at få opstillet elektronikbokse til indsamling af genbrugsegnet elektronik
 • 1 genbrugsfirma som er interesseret i
  • at opstille og drifte elektronikbokse til indsamling af genbrugelig elektronik og
  • være ansvarlig for at indsamle, dataslette, reparere og gensælge genbrugelige mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er på en sikker og skånsom måde. Partneren modtager indtægten fra salg af den brugte elektronik. Genbrugsfirmaet indgår særskilt aftaler med opstillingsstederne i forhold til opstilling og driften af boksene
Til at udvælge genbrugsfirma er følgende krav og kriterier.Krav som skal opfyldes ved erklæring:

 1. Finansiere og levere minimum 15 elektronikbokse, der kan placeres og håndteres henholdsvis inden- og udendørs (Der må godt være tale om to forskellige bokstyper)
 2. Elektronikboksene skal være designet til skånsom indsamling af elektronik, have nemt indkast og et design som forebygger mod tyveri og brand
 3. Elektronikboksene skal være færdigudviklede
 4. Der skal være fuld sporbarhed af de indsamlede produkter og de processer de gennemgår fra indsamling til gensalg eller retmæssig bortskaffelse i affaldssystemet

 5. Overholde databeskyttelsesretten i forbindelse med indsamling og genbrug af elektronik
 6. Elektronik indeholdende eventuelle personoplysninger bliver renset for data på en uigenkaldelig måde, så det sikres, at eventuelle personoplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde. Det kan fx være via anerkendte standarder eller certificeringer
 7. Eventuelle personlige klistermærker med fx navn, adresse eller telefonnummer fjernes fra den brugte elektronik
 8. Ikke genbrugsegnet elektronik kommer retmæssigt ind i affaldssystemetFølgende ikke udtømmende kriterier tæller positivt ved udvælgelsen, hvis der er flere interesserede genbrugsfirmaer:

 1. Dokumenteret tidligere erfaringer med separat indsamling af genbrugsegnet databærende elektronik
 2. Arbejde efter CELENEC standarden eller principperne i denne
 3. Indgået (betingende) forhåndsaftaler med private parter om opstilling og drift af elektronikbokse i Københavns Kommune
 4. Hvor hurtigt elektronikboksene kan opstilles
 5. Dokumentation for eller beskrivelse af affaldshåndtering i de lande hvor produkterne gensælges
Du kan finde yderligere oplysninger i partnerskabsaftalen med projektbeskrivelsen.


Interesseret?

Er du interesseret i at deltage i partnerskabet som løber fra februar 2023 til udgangen af 2024, så kontakt projektleder Birte Busch Thomsen, Teknik- og Miljøforvaltningen.


Ansøgningen må maksimalt fylde 8 sider og skal være modtaget senest den 17. februar 2023.


På baggrund af kravene og udvælgelseskriterierne forventer vi at lancere, hvem der bliver del af partnerskabet den 24. februar 2023. Herefter vil der snarligst blive afholdt et arbejdsmøde for de udvalgte partnere i København.
Se opslaget her

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark