Wartości etyczne i moralne firmy Mercell

Nasze wartości

Kontakty i interakcje międzyludzkie mogą jedynie w ograniczonym zakresie być regulowane przez prawa, przepisy i umowy. W praktyce większość zachowań regulują niepisane zasady postępowania. Takie zasady opierają się na etyce. Najlepszym sposobem na dalsze rozwijanie celów i strategii Mercell jest przyjęcie wizji i celów, a także stosowanie się do wspólnego zbioru wartości i postaw, które będą stanowiły drogowskazy dla naszego zachowania i metod pracy. Będziemy w pełni angażować się w realizację obranych celów, planów i postanowień, oraz aktywnie pomagać w osiąganiu tych celów.

Oto nasze kluczowe wartości:

Oto nasze kluczowe wartości:
 

 

M        Motywacja

E         Entuzjazm

R         Rzetelność

C         Kompetencja

E         Efektywność

L         Lekcje wyciągane z działań i uczenie się

L         Lojalność

Nasze wartości stosowane w miejscu pracy są następujące:

  • Wspaniałe miejsce pracy z dużą ilością pozytywnej energii, pełne dynamizmu i promujące wzajemne zaufanie
  • Biuro, w którym panuje duch współpracy, zaufania i jedności.
  • Biuro, w którym wszyscy mogą się wypowiedzieć i być wysłuchanymi, a każda inicjatywa jest doceniana.
  • Biuro, w którym jest przyjemnie, panuje motywująca i inspirująca do pracy atmosfera.

Firmę wyróżnia również zaufanie i wiarygodność, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wysokie standardy etyki biznesu są obecne na każdym kroku w naszej pracy. Aby osiągnąć nasze cele, należy powszechnie stosować następujące podstawowe wartości:

Społeczeństwo

Nasza działalność polega na realizacji interesów społeczeństwa poprzez zmniejszanie kosztów zamówień publicznych. Musimy dostosować nasz sposób działania, produkty i usługi do otaczającego nas społeczeństwa, podążając za ogólnymi kierunkami rozwoju.

Działalność biznesowa

Tworząc poczucie wspólnoty budujemy firmę, z której możemy być dumni i wobec której ludzie, z którymi współpracujemy, wyrażają powszechny szacunek. Obszar działalności firmy Mercell obejmuje „międzynarodowy” serwis podający ceny i opisujący zapytania przetargowe oraz usługi powiązane dla nabywców i dostawców.

Naszym celem jest zostać preferowanym dostawcą informacji pomiędzy nabywcami a dostawcami na profesjonalnym rynku europejskim do roku 2020. Wszyscy współpracownicy pomagają w takim prowadzeniu naszej firmy, aby pozostawała ona zawsze wiarygodnym i godnym zaufania partnerem biznesowym. Dotrzymujemy danego słowa, respektujemy warunki zawartych umów i porozumień oraz dotrzymujemy terminy.

Właściciele

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie dostępu do kapitału jest bycie atrakcyjnym, długoterminowym obiektem inwestycyjnym dla naszych właścicieli. Jest to ważny warunek wstępny pozwalający naszej grupie kapitałowej na utrzymanie wystarczającej swobody działania.

Pracownicy

Razem tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się samodzielni, przyjmują odpowiedzialność za swoje działania i mogą wywierać wpływ na działalność firmy. Staramy się pomagać innym w naszej organizacji tak, byśmy wspólnie odnosili sukcesy. Oznacza to także dzielenie się informacjami i poradami. Będziemy inspirować do wdrażania innowacji, podejmowania inicjatyw i zachęcać do entuzjazmu. Będziemy znajdować czas dla ludzi i poświęcać uwagę naszym współpracownikom. Będziemy dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Klienci

Rozumiemy, że rynek zapewnia nam dochody potrzebne dla dalszego działania i że zadowoleni klienci są naszym najważniejszym atutem. Nasi klienci postrzegają nas jako firmę o ludzkiej twarzy, oferującą wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, dobrą jakość i usługi. Szybko reagujemy i skutecznie realizujemy swoje obietnice.

Staramy się wykraczać poza oczekiwania naszych klientów w zakresie obsługi, w tym poprzez naszą działalność doradczą i poprzez rozwiązywanie problemów. W ten sposób tworzymy trwałe relacje z klientami.

Konkurencja

Traktujemy naszych konkurentów w taki sposób, w jaki chcielibyśmy być przez nich traktowani.

Środowisko

Naszym celem jest zagwarantowanie, by wszystkie czynności wykonywane przez firmę były przeprowadzane bez szkody dla ludzi, środowiska lub naszych aktywów.

Inne

Informacje, które firma Mercell przekazuje społeczeństwu na temat swojej działalności, planów oraz produktów i usług, są dokładne i obiektywne.

Powszechnie przyjęte praktyki biznesowe

Przestrzegamy normalnych oczekiwanych praktyk stosowanych pomiędzy partnerami handlowymi. Pojęcie powszechnie akceptowanych praktyk biznesowych jest zdefiniowane między innymi w § 1 norweskiej Ustawy o obrocie gospodarczym: „W działalności handlowej nie podejmuje się działań, które naruszają powszechnie przyjęte praktyki biznesowe pomiędzy partnerami handlowymi” oraz w § 5 norweskiej Ustawy o zamówieniach publicznych: „Zleceniodawca powinien działać zgodnie z powszechnie przyjętymi praktykami biznesowymi, stosować wysokie normy etyczne w zakresie wewnętrznego rozpatrywania spraw oraz zagwarantować równe traktowanie wszystkich dostawców”.

 

Do you have any questions?

Feel free to contact us here

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00