NIPPON GASES NORGE AS

Details

Ringnesveien 50 0978 OSLO Norway
+47 97 77 42 77
+47 24 15 72 10
http://www.nippongases.no/
Marit Hoberg Huse
+47 90 55 03 31
marit.hoberghuse@nippongases.com
Bestillinger gjøres via "LIFT".
Spørsmål til leverandør kan rettes til trond.myrvold@nippongases.com

http://www.nippongases.no/
Marit Hoberg HuseContact phone+47 90 55 03 31
marit.hoberghuse@nippongases.com

Faglig kontaktperson i bydrift er:
Arve Tronhus, Driftsleder Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg +4791112308 arve.tronhus@trondheim.kommune.no

Trykk på leverandørens navn for mer informasjon om avtalen.

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Norge
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
3/1/2024
2/28/2027
Bestillinger gjøres via "LIFT".
Kontrakten har en varighet på 3 år. I tillegg har oppdragsgiver ensidig rett til opsjonpå 3 ganger 12 måneder (12 + 12 + 12 mnd) prolongering av avtalen, tilsvarendemaksimal varighet på 6 år. Med mindre det foreligger særlige forhold, for eksempel knyttet tilavtalens formål, investeringskostnader eller brukerens behov, jf. forsyningsforskriften § 22-1fjerde ledd.
Pris
Prisene skal være i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer alle kostnader, herunderfakturagebyr, skatter, avgifter og lignende og er i henhold til leverandørens tilbud, jf. vedleggtil konkurransegrunnlaget- Evalueringsskjema - prisskjema.Reise- og diettkostnader, behandlingsgebyr, faktureringsgebyr og lignende aksepteres ikke avoppdragsgiver. Administrasjonsgebyr, fakturagebyr, fraktkostnader og tilsvarende aksepteresikke. Dette skal være inkludert i produktprisen.

Endringer i valutakurser og offentlige avgifter utover det som blir fanget opp av aktuellprisindeks, er tilbyderens risiko.Oppdragsgiver betaler ikke for ytelser og kvanta utover det bestillingen omfatter, uten atdisse og prisen for dem er skriftlig godkjent av oppdragsgiveren.

Regulering av prisen
Prisene er faste første avtaleår. Prisjusteringer kan deretter skje 1 gang per år iavtaleperioden, etter følgende prinsipper:

De kostnadselementer som vil påvirke prisen er konsumprisindeksen for varer ogtjenester, etter Leveringssektor (nr. 11117, 2015=100, regnes fra måned år X tilmåned år Y). Se konkurransegrunnlagets punkt 2.4 Prisjustering.

Dersom kjøper tar i bruk tjenester som ikke er priset i leverandørens tilbud skal pris påtjeneste avtales og godkjennes av partene.Dersom leverandøren får en prisstigning som etter kommunens vurdering går ut over naturligsammenlignbare konkurrenters, gir dette grunnlag for reforhandlinger, eventuelt oppsigelseav avtalen.

Tidspunkt for justering
Tidspunkt for justering regnes med utgangspunkt i dato for oppstart av avtalen. Årligprisendring trer i kraft etter oppstartsdato, ikke i henhold til fakturadato eller lignende.Første reguleringstidspunkt er 12 måneder etter avtalens oppstartdato, andrereguleringspunkt 24 måneder etter avtalens oppstartdato og tilsvarende fremover så lengeavtalen varer.

Virkning av prisjustering
Prisjustering får virkning for alle avrop foretatt på eller etter dato for prisjusteringen.Alle avrop foretatt før dagen prisjusteringen tar til å gjelde, skal leveres til prisen som gjaldtpå avropstidspunktet. Dette selv om levering skal skje etter tidspunktet for ny prisregulering.

Skifte av indeks
Dersom innholdet i aktuell indeks endres, eller dersom aktuell indeks ikke lenger ertilgjengelig eller oppdatert, skal partene avtale ny relevant indeks som skal ligge til grunn forprisreguleringen.Ny relevant indeks skal avtales på bakgrunn av råd fra SSB eller ev. annen utgiver av denaktuelle indeksen som skal erstattes.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00