Delkontrakt 1 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna

Information

1
Delkontrakt 1 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna
Rammeavtale med en leverandør
Vanasha Kazm
Selma Sarajlija
48000000
Over EØS terskelverdi
Bestillinger gjort av oppdragsgiver under befaring eller via telefon skal alltid følges opp av skriftlig bestilling i ettertid.

Bergen kommunes tjenesteavtale gjelder som hovedregel. For større avrop kan relevante NSer som 8406 legges til grunn (j.f krav 3.4)
Minimum 10 %
Levering av avfall til godkjente deponi. Spesialavfall behandles forskriftsmessig. Kvittering leveres sammen med faktura. På forespørsel skal det kunne leveres rapport over alt avfall som er levert. På forespærsel skal leverandør både levere varer og hente ut varer fra EBEs planlagte gjenbruksstasjon.
Maskiner, verktøy og annet utstyr skal fortrinnsvis være elektrisk drevet. Der det ikke er mulig kan fornybart drivstoff benyttes.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Timepriser og utrykningstillegg hasteoppdrag uteom ordinær arbeidstid:
Priser er ekskl. mva og inklusive samtlige av tilbyders direkte og indirekte kostnader, samt fortjeneste og risiko, herunder blant annet:
- lønn, sosiale utgifter,  arbeidsgiveravgift, feriepenger
- kostnader for eventuell forskjøvet arbeidstid og/eller skifttillegg
- reisetid  til og fra arbeidssted, diett- og opphold,  bilgodgjørelse, transportkostnader, servicebil, bompenger og parkering
- administrasjon
- kostnader for bruk av personlig verktøy/ håndverktøy, forbruksmateriell* samt verneutstyr utøvende personell
- administrasjon og koordinering for egne  underleverandører/ innleid  arbeidskraft etc.
- eget HMS-arbeid
- kostnader ved efaktura samt andre administrasjonskostnader
*Med forbruksmateriell menes alt materiell (inkl maskiner etc.), som leverandør må ha for å kunne utføre arbeidet effektivt, herunder blant annet engangshansker, støvmasker og festemateriell.
Materiell:
Materiell honoreres  med tilbyders innkjøpspris (netto inntakskost) pluss et avtalt prosentvis påslag (jf. utfylt
Bilag 4A Prisskjema).
Det forutsettes at tilbyders innkjøpspris (netto inntakskost) for materiell er konkurransedyktig i forhold til det som er vanlig å oppnå i det profesjonelle marked.
Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon av prisene ved behov.
Ved kjøp av større mengder materiell kan Oppdragsgiver kreve at flere pristilbud innhentes. Dersom dette kreves vil arbeidet med innhenting av priser godgjøres etter avtale.
Kostnader ved avfall:
Dokumenterte  kostnader kan viderefaktureres til EBE uten påslag. Vektkvittering vedlegges fakturagrunnlag til Oppdragsgiver.

Description:

Rammeavtalen omfatter levering av rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen.
Arbeidene omfatter en rekke oppdrag av varierende størrelse og omfang, herunder større rehabiliteringer, utskifting av gammelt utstyr og installasjoner, samt reparasjon- og vedlikeholdsoppdrag på eksisterende utstyr og installasjoner. En del av oppdragene vil omfatte arbeider på prosjekter styrt av EBE – prosjekt, der leverandør må koordinere arbeidet opp mot arbeidet til andre rammeavtaleleverandører.

Suppliers

Name Primary contact Phone
RØRKOMPANIET AS Jan Fredrik Bjordal +47 55 36 16 16

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00