Palvelun käyttöehdot

1. Yleistä
Tämä käyttäjäsopimus sisältää Mercellin (tämän jälkeen: palveluntarjoaja) omistaman ja ylläpitämän tietopalvelun (tämän jälkeen: palvelu) käyttöä koskevat ehdot, ellei käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu osana palvelujen toimitussopimusta. Palvelun käyttäjäksi (tämän jälkeen: käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt palveluun tai käyttää sitä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä on velvoitettu lukemaan tässä sopimuksessa mainitut ehdot, hyväksymään ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mercell tuottaa palveluja vain yrityksille ja muille organisaatiolle.2. Organisaation ja käyttäjien rekisteröiminen

2.1 Rekisteröinti
Voidakseen käyttää palveluja on käyttäjän oltava rekisteröitynyt palveluun. Yksittäinen käyttäjätili liittyy aina johonkin organisaatioon, jolta käyttäjä on saanut oikeuden edustaa itseään palvelussa. Organisaatioon ja käyttäjätiliin voi liittyä myös haku- tai organisaatioprofiili. Profiilien ja organisaation käyttäjien tietojen ylläpito on organisaation pääkäyttäjän vastuulla. Palveluun voi rekisteröidä samalla kertaa sekä uuden organisaation että käyttäjän.
Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa sekä salasanansa omana tietonaan, jotta tilitietojen väärinkäyttö ei ole mahdollista. Tämä koskee myös muita palvelun käyttötapoja, kuten tietoihin pääsy suoraan linkistä, henkilökohtaisesti sähköpostista tai uutiskirjeestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Henkilökohtainen käyttäjätili ei ole siirrettävissä toisille. Jos organisaatiossa on useampi palvelun käyttäjä, tulee jokaiselle avata oma käyttäjätili. Palveluntarjoaja pyrkii aina varmentamaan käyttäjätiliin liittyvät tiedot. Varmentaminen tapahtuu normaalina työaikana.  

2.2 Mitä tietoja organisaatiosta tallennetaan?
Rekisteröimistä varten tarvitsemme organisaation virallisen nimen ja tätä vastaavan oikean Y-tunnuksen. Näiden pakollisten tietojen lisäksi pyydämme yleensä myös seuraavia tietoja:
- Osoite
- Puhelinnumero
- Yleinen sähköpostiosoite (tämä voi olla yhteiskäytössä oleva geneerinen sähköpostisoite kuten esim. info@yritys.fi – huomaa kuitenkin, ettei tällaista osoitetta voi käyttää käyttäjätilien osalta!)
- Verkkosivusto-osoite

2.3 Mitä tietoja käyttäjästä tallennetaan?
Rekisteröimistä varten tarvitsemme vain käyttäjän yleiset tiedot:
- Etu ja Sukunimi
- Sähköpostiosoite (jos yrityksellä on rekisteröity oma verkkodomain ja siihen liitetty sähköpostipalvelu, on käyttäjän käytettävä tällaista sähköpostiosoitetta. Omaa henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita tai yhteiskäytössä olevaa, esim. myynti@yritys.fi -tyyppisiä osoitteita ei voi käyttää turvallisuussyistä! Käyttäjä on oltava tunnistettavissa sähköpostiosoitteesta. Tämä on myös edellytys erilaisten SSO- ratkaisujen tai kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöönottoa varten)
- Henkilökohtainen käyttäjätunnus (kuten sähköpostiosoitteen kohdalla, tulee henkilökohtainen käyttäjätunnus olla yhdistettävissä käyttäjään)
- Matkapuhelinnumero (asiakaspalvelun yhteydenottoja varten sekä kaksivaiheista tunnistamista varten)
Muiden tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Käyttäjä valitsee myös itse, haluaako tämä uutiskirjeitä, vinkkejä ja muita viestejä palveluntarjoajalta.3. Palvelun käyttö tarjouspyyntöjen/hankintojen ja tarjousten/vastausten ja muun tiedonvälityksen osalta

3.1 Käytettävissä olevan tiedon käyttö ja luottamuksellisuusvelvoite
Käyttäjä ja palveluntarjoaja sitoutuvat pitämään palveluun ja sen käyttöön liittyvän luottamuksellisen tiedon itsellään. Luottamuksellista tietoa on ainakin kaikki palveluun ja sen käyttöön liittyvät tekniset kuvaukset ja ohjeet sekä kaupalliset tiedot ja laskelmat. Käyttäjällä ei ole oikeutta uudelleen käyttää tai edelleen lähettää palvelusta saamaansa tietoa.
Palveluntarjoajan kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja heidät on ohjeistettu palvelemaan kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti.

3.2 Vastuut ja velvollisuudet
Palveluntarjoaja ei osallistu kaupankäyntiin, vaan toimii palvelunsa kautta ja käyttösopimuksessa määrätyin ehdoin ainoastaan informaation välittäjänä kaupankäynnin osapuolten välillä, eikä näin ole juridisessa tai taloudellisessa vastuussa osapuoliin nähden. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kaupankäyntiin liittyvissä riitatilanteista toimittajan ja hankintayksikön välillä, tai mistään palvelukuvauksen ulkopuolisesta toiminnasta osapuolten välillä.
Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien julkisista tietolähteistä saatujen tietojen oikeellisuudesta.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjät ja organisaatiot, jotka eivät hyväksy voimassa olevia palvelun käyttöehtoja ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi, mutta ei ole vastuussa niistä.
Jos käyttäjä havaitsee palvelussa virheitä, on tämän välittömästi oltava yhteydessä kaikkiin osapuoliin asian korjaamiseksi.
Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa mistään käyttäjien tai kolmannen osapuolen tekemästä suorasta tai epäsuorasta vahingosta tai virheestä.
Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa mistään käyttäjien aiheuttamista muutoksista, virheistä tai vahingoista kuten esim. profiilien tai käyttäjätietojen muutoksista jotka ovat johtaneet esim. tietojen katoamiseen tai virheellisen tiedon vastaanottamiseen.
Käyttäjät vastaavat itse palveluun lataamiensa tiedostojen tiedostomuodoista, sisällöistä ja tietoturvasta. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa poistaa palvelusta tietoja tai asiakirjoja jotka vaikuttavat palvelun tekniseen toimivuuteen tai jotka sisältävät viruksia tai muita tietoturvauhkia. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan mahdolliset kustannukset täysimääräisenä.

3.3 Epärehellisten tietojen julkaiseminen
Palveluntarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta tai korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta poistaa palvelusta tietoja, jotka se epäilee, että on julkaistu epärehellisessä tarkoituksessa. Palveluntarjoaja ilmoittaa epäillyt väärinkäytöt aina viranomaisille.
Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan julkaisematta
- Kuvitteellista tietoa esim. tarjouspyynnön tai tarjouksen muodossa tai muutoin tallentaa väärää tietoa palveluun 
- Tietoa esim. Tarjouspyynnön tai tarjouksen muodossa liittyen tuotteisiin tai palveluihin jotka ovat lainsäädännön vastaisia.

3.4 Tiedonvälitykseen liittyvät yksityiskohdat
Hankintayksikkö voi koska tahansa keskeyttää kilpailutuksen. On hankintayksikön vastuulla ilmoittaa syy keskeytykseen.
Tarjoajan tarjous on sitova välittömästi, kun se on jätetty.

Yleensä hankintayksikkö arvioi saamansa tarjoukset ja tekevät hankintapäätöksen asetettujen kriteereiden mukaisesti parhaaksi sijoittuneen tarjoajan eduksi. Julkisten hankintayksikköjen on huomioitava toiminnassaan EU:n Hankinta-asetusten sekä kansallisen hankintalain asettamat vaatimukset.

3.5 Tekijänoikeudet
Kaikki tieto mitä ei erikseen ole merkitty julkisesti saataville on julkaisijan omaisuutta. Palveluun sisältyvää tietoa ei saa missään tapauksessa jakaa tai myydä edelleen ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

3.6 Selainohjelmistot
Palvelua voi käyttää yleisimmillä selainohjelmistoilla, joita ehtojen käyttöönottoajankohtana ovat Google Chrome, Microsoft Edge ja Mozilla Firefox. Palveluntarjoaja tukee kahden uusimman ohjelmistoversion käyttöä. Käyttäjä vastaa oman laitteiston ja selainohjelmiston ajantasaisuudesta. Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa asiakaslaitteistosta tai sen ohjelmistoista johtuvista palvelun käyttöongelmista.

3.7 Palvelun käyttöehtojen täydentäminen tai muuttaminen
Palveluntarjoaja varaa oikeuden täydentää tai muuttaa palvelun käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Merkittävien muutosten osalta on käyttäjien hyväksyttävä päivitetyt palvelun käyttöehdot seuraavan palveluun kirjautumiskerran yhteydessä. Palveluntarjoaja määrittelee itsenäisesti mitkä muutokset ovat merkittäviä.4. Erityisehdot liittyen palvelun maksullisiin osiin

4.1 Sopimuskauden kesto ja sopimuksen irtisanominen
Ellei käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu osana palvelujen toimitussopimusta, on palvelujen sopimuskausi yksi vuosi sopimuksen syntymisestä. Sopimus uudistuu automaattisesti 60 vrk ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä seuraavalle sopimuskaudelle. Sopimus on irtisanottava viimeistään 60 vrk ennen sopimuskauden päättymispäivää tätä varten luotua verkkolomaketta käyttäen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden purkaa sopimuksen, jos käyttäjä ei noudata voimassa olevaa sopimusta tai näitä palveluehtoja. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan tai hyvittämään mitään mahdollisesti käyttämättä jääneen sopimuskauden ajalta. Mikäli sopimus on irtisanottu tai purettu palveluntarjoajan toimesta, on käyttäjällä oikeus hakea tietonsa palvelusta 2kk ajan sopimuksen irtisanomis- tai purkupäivästä lähtien. Kaikki sopimuskauden aikaiset huomautukset tai vaatimukset on esitettävä välittömästi kirjallisina palveluntarjoajalle.
Sopimuskauden aikana käyttäjä vastaanottaa sähköpostitiedotteita ja uutiskirjeitä palveluihin liittyen. Nämä voivat liittyä uusiin ominaisuuksiin, tapahtumiin, koulutuksiin tai yksittäisiin kilpailutuksiin. Käyttäjä voi koska tahansa estää tietojensa käyttämisen palveluista viestimiseen.

4.2 Laskutus ja maksuehdot
Palveluntarjoaja varaa oikeuden palveluhinnaston muutoksiin. Ellei toisin ole toimitussopimuksessa sovittu, perustuu uuden sopimuskauden palvelujen hinnoittelu sopimuskauden ensimmäisenä päivänä voimassa olleeseen hinnastoon.
Palveluntarjoaja voi laskuttaa käyttäjää ennen sopimuskauden alkamisesta.
Palveluihin sovelletaan 10 vrk netto -maksuehtoa. Maksut on suoritettava laskun valuutassa.
Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa palvelumaksu poikkeuksellisista maksujärjestelyistä ja paperilaskun lähettämisestä.
Mikäli laskussa on virheitä tai puutteita, tulee käyttäjän välittömästi informoida palveluntuottajaa tästä. Palveluntuottajan tulee tällöin omalla kustannuksellaan korjata virheet tai puutteet.
Mikäli käyttäjä ei maksa laskua eräpäivään mennessä, on palveluntarjoajalla oikeus lainmukaiseen viivästyskorkoon ja veloittaa mahdolliset perintäkulut käyttäjältä.

4.3 Sopimusrikkomukset ja Maksun laiminlyöminen
Mikäli käyttäjä ei täytä sopimusvelvoitteitaan tulkitaan tämä sopimusrikkomukseksi. Jos tämä johtuu palveluntarjoajaan kohdistuneista Force Majeure -olosuhteista kyseessä ei ole sopimusrikkomus.
Palveluntarjoajan tulee välittömästi ilmoittaa käyttäjälle tällaista olosuhteista ja jos sopimusrikkomus havaitaan.
Jos käyttäjä ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua 14 pvä eräpäivän jälkeen, voi palveluntarjoaja käynnistää perintätoimenpiteet.
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käyttäjä ei kirjallisista huomautuksista huolimatta ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua 30 pvä eräpäivän jälkeen. Jos maksu suoritetaan kokonaisuudessaan kulujen ja viivästyskorkojen kera ennen em. määräaikaa, ei sopimusta voida purkaa näillä perustein.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelujen tuottaminen, jos käyttäjä on rikkonut sopimusta ja sopimusrikkomuksesta on ilmoitettu käyttäjälle palvelun käyttöehtojen mukaisesti.

4.4 Reklamaatiot ja erimielisyyksien ratkaiseminen
a) Palveluntarjoajalla on selkeät prosessit reklamaatioiden käsittelyyn ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Henkilökunta on tietoinen näistä prosesseista.

b) Reklamaatioiden käsittely
Käyttäjän sopimusyhteyshenkilö/pääkäyttäjä voi jättää reklamaation kirjallisena palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai yhteyshenkilölle, minkä jälkeen reklamaatio tallennetaan palveluntarjoajan tukijärjestelmään.
Palveluntarjoajan vastuuhenkilö selvittää ongelman yhdessä käyttäjän kanssa ja kerää esim. tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Palveluntarjoajan tulee vastata reklamaatioon 5 työpäivän kuluessa kirjallisesti. Vastaus sisältää reklamaation arvioinnin, mahdollisen ongelman kuvauksen sekä ratkaisuehdotuksen. Käyttäjän on vastattava reklamaatioon 5 työpäivän kuluessa kirjallisesti hyväksyykö tämä ehdotetut toimenpiteet.
c) Reklamaation perusteet
Käyttäjällä voi olla perusteita reklamoida jos
- Palveluntarjoaja on toimittanut selvästi virheellistä tietoa
- Tilausvahvistus ja lasku ovat selvästi ristiriidassa toistensa kanssa. Tällöin reklamaatio tulee tehdä ennen laskun eräpäivää.
d) Reklamaation muotovaatimukset
Reklamaatioon tulee aina sisällyttää käyttäjän täydelliset tiedot (organisaatio, yhteystiedot, vastuuhenkilö). Se on tehtävä kirjalllisesti ja siitä on käytävä selkeästi ilmi reklamaation syy ja perusteet mahdollisine liitteineen.
e) Reklamaation lopputulos
Palveluntarjoaja käsittelee jokaisen reklamaation erikseen ja päättää antaako se aihetta toimenpiteisiin tai mahdollisiin sopimuksen ja käyttöehtojen mukaisiin hyvityksiin. Mahdollinen hyvitys ei koskaan voi olla korkeampi kuin sopimuskauden aikainen laskutus.
f) Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos osapuolet eivät pääse ratkaisuun edellä kuvatun reklamaatiokäsittelyprosessin avulla, on erimielisyys ensisijaisesti ratkaistava neuvottelemalla. Jos neuvottelu ei 14 pvän sisällä johda molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, tulee erimielisyys ratkaista siinä yleisen alioikeuden tuomiopiirissä, jossa palveluntarjoaja on i. kirjannut sopimuksen tai ii. kirjannut tilauksen.

4.5 Force Majeure
Sopimusvelvoitteisiin vaikuttavan, osapuolista riippumattoman ylivoimaisen esteen (Force Majeure) sattuessa on siitä kärsivän osapuolen välittömästi ilmoitettava esteestä sopimuskumppanille. Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan esteen voimaantulon jälkeen tai viimeistään sen jälkeen, kun ilmoitus asiasta saapuu sopimuskumppanille. Jos ylivoimainen este on tilapäinen, sopimusvelvoitteista vapautuminen koskee vain esteen voimassaoloaikaa. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle esteen päättymisestä mahdollisimman pikaisesti.


5. Lisätietoja Asiakaspalvelusta
Vastaamme aina mielellämme kysymyksiin. Asiakaspalvelumme on auki arkisin klo 09:00-16:00. Arkipyhinä asiakastuki on suljettu.
Ohjeita järjestelmän ja portaalin käyttöön löydät verkkosivuiltamme kohdasta Asiakastuki

Mercell Asiakaspalvelu: puh. 0207 528609 tai suomi@mercell.com

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600