Eesti Raudtee Liiklus IS Jaamatöö mooduli arendus

Information

8/15/2018 1:31 PM (GMT+02:00)
8/24/2018 9:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Eesti Raudtee AS Eesti Raudtee AS
Anna Mihkelson Anna Mihkelson
Toompuiestee 35
15073 Tallinn
Estonia
11575838

Closing date has passed.

Short description

 Hankija AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838), http://www.evr.ee
Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel: 6 158 766     Faks: 6 158 588, E-post: hankeosakond@evr.ee
teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja teistes hanke alusdokumentides (edaspidi HD)  esitatud tingimustele.

Üldinformatsioon
Hanke ese:  Eesti Raudtee Liiklus IS Jaamatöö mooduli arendus
Riigihangete klassifikaator(id) (CPV) kood: 72200000-7.
Hanke tehniline spetsifikatsioon on toodud HD Lisas 1.
Tööde teostamise tähtaeg on piiritletud lepingu kehtivuse tähtajaga. 
Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud.
Kõigi edukalt pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga sõlmitakse Raamleping HD Lisas 2, 2.1 ja 2.2 toodud tingimustel.
Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida:
1) pakkumuse maksumust ega osamaksumusi;
2) teenuste hankelepingute puhul lisaks punktis 1) nimetatule muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid;
3) asjade ja ehitustööde hankelepingute puhul lisaks käesolevas punktis 1) nimetatule muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid.
 
Pakkumuste esitamine ja avamine
Pakkumuste esitamise koht: Mercell hankekeskkonna vahendusel
Pakkumuste avamise koht ja aeg: kuna tegemist on e-menetlusega, toimub pakkumuste avamine Mercell hankekeskkonna vahendusel ning avaistungit hankija kontoris ei korraldata. Mercell hankekeskkonnas genereeritud pakkumuste avamise protokoll tehakse pakkujatele kättesaadavaks kohe pärast pakkumuste avamist.
Nõuded pakkumusele
Pakkumus tuleb koostada eesti keeles. Kui pakkumus sisaldab dokumente, mille keel erineb pakkumuse esitamise keelest, peab pakkumus olema varustatud eesti keele tõlkega.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt kolm kuud alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
Pakkumuse maksumus tuleb väljendada riigihangete registri vormil ilma käibemaksuta.
Riigihangete registri vahendusel pakkumuse esitamisel tuleb silmas pidada, et failid peavad olema üldtuntud formaatides (.txt, .doc, .rtf., pdf, .xls).
Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes.
Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt.
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.
Allakirjutatud pakkumus peab olema lõplik ega tohi sisaldada parandusi ega täiendusi.
Pakkumus ei tohi sisaldada hankesse  mittepuutuvaid dokumente ega erinevaid reklaamtrükiseid.
Pakkumuse peab esitama Mercell hankekeskkonna vahendusel.
Pakkumuse maksumuse erinevuse korral ühikhinna ja kogusumma vahel, mis on saadud ühikhinna korrutamisel hulgaga, loetakse õigeks ühikhind.
Huvitatud isikul on õigus saada selgitusi ja täiendavat informatsiooni, mis on vajalik pakkumuse ettevalmistamiseks. Selgituse saamiseks tuleb pöörduda hankija poole Mercell hankekeskkonna vahendusel, kusjuures hankija vastab Mercell hankekeskkonna vahendusel ja küsimused/vastused on nähtavad kõigile hanke juurde registreerunud isikutele.
Pakkumuse struktuur
Hankemenetlusel osalemise avaldus HD Lisa 3 vormil.
Volikiri dokumentide allkirjastamiseks HD Lisa 4 vormil.
Teostatud tööde nimekiri HD Lisa 5 vormil
Pakkuja netokäivete info HD Lisa 6 vormil.
Kinnituskiri HD Lisa 7 vormil.
Teisele isikule tuginemine HD Lisa 8 vormil (vajadusel)
Volikiri ühispakkuja esindamiseks HD Lisa 9 vormil (vajadusel).
Spetsialistide CV-d HD Lisa10 vormil koos kutsetunnistuse ja/või diplomi koopiaga.
Pakkumuse maksumuse vorm Mercelli hankekeskonnas.
Eskiis HTML+CSS+Javascript formaadis HD Lisa 11 vormil.
Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine
Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid HTs või HDs ning selle lisades esitatud tingimustest.
Hankija ei aktsepteeri 0,00%-lise / 0,000 eurose ja/või negatiivse väärtusega pakkumuse maksumusi ja/või hindamiskriteeriumi komponente. Negatiivse väärtusega näitajate esitamisel on pakkumus mittevastav ning lükatakse tagasi.
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta HTs või HDs ning selle lisades esitatud tingimustele.
Hankija võib lükata kõik pakkumused tagasi järgmistel juhtudel:
kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad Hankija poolt selleks planeeritud rahalisi vahendeid;
eduka pakkumuse teinud pakkuja keeldub hankelepingu sõlmimisest ja ülejäänud pakkumuste maksumused ületavad Hankija poolt selleks planeeritud rahalisi vahendeid.
hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise HD-s esitatud tingimustel või Lepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam Hankija varasematele vajadustele või ootustele;
langeb ära vajadus hanke teostamiseks põhjusel, mis ei sõltu Hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb õigusaktide muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest või toimingutest või AS Eesti Raudtee nõukogu poolt arengukava või majandustegevuse suundade muutmisest;
kui esitatakse ainult üks pakkumus;
kui pärast kvalifitseerimist ja/või vastavaks tunnistamist jääb hinnatavaks vaid üks pakkumus;
Teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta väljastatakse kõikidele pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
Osadeks jagatud hanke puhul käsitletakse iga osa eraldi hankena ning pakkumuse võib eeldatava maksumuse ületamise korral lükata tagasi iga osa kohta eraldi.
Läbirääkimised ja eduka pakkumuse väljaselgitamine
Vajaduse korral alustab hankija pakkujatega läbirääkimisi, teatades pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada pärast pakkumuste esitamist. Läbirääkimiste vajaduse määrab hankija.
Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida hankelepingu projekti, maksumuse ja tähtaegade osas.
Läbirääkimised protokollitakse ja läbirääkimistel kokkulepitu on hankelepingu täitmisel kohustuslik.

Hankedokumentide lisad
Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Üldtingimused
Lisa 2.1. – Eritingimused
Lisa 2.2 –  Kodukord
Lisa 3 – Hankemenetlusel osalemise avaldus
Lisa 4 – Pakkujat esindava isiku volikiri
Lisa 5 – Teostatud tööde nimekiri
Lisa 6 – Andmed netokäibe kohta
Lisa 7 – Kinnituskiri
Lisa 8 – Teisele isikule tuginemine
Lisa 9 Volikiri ühispakkujate esindamiseks
Lisa 10 – CV
Lisa 11 - Eskiis

Files

Title Size
HD Lisa 1 - Tehniline kirjeldus 02.08.18.pdf 702 KB
HD Lisa 2 - EVR_tarkvaraarenduse_tyyplepingu_versioon_1.0_yldtingimused.pdf 479 KB
HD Lisa 2.1 - Teenuse_osutamise_töövõtuleping_eritingimused.docx 32 KB
HD Lisa 2.2 - EVR_Tarkvaraarenduse_tyyplepingu_versioon_1.0_kodukord.pdf 333 KB
HD Lisa 3 - Hankemenetlusel osalemise avaldus.docx 19 KB
HD Lisa 4 -Pakkujat esindava isiku volikiri.docx 19 KB
HD Lisa 5 - Teostatud tööde nimekiri.docx 18 KB
HD Lisa 6 - Andmed netokäibe kohta.docx 16 KB
HD Lisa 7 - Kinnituskirja vorm.docx 36 KB
HD Lisa 8 - Teise isiku nousolek.docx 24 KB
HD Lisa 9 - Ühispakkujate volikiri.docx 16 KB
HD Lisa 10 - Tootaja CV.docx 19 KB
HD Lisa 11 - Eskiis.docx 35 KB
Jaamatöö_moodul_Pakkumuse_kutse_dokument.pdf 425 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway