Anskaffelse av Detaljregulering, Huken

Information

Open procedure
11/14/2016
12/22/2016

Buyer

Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Ole Magnus Mostad Ole Magnus Mostad
Christian kroghs gate 16
0105 Oslo
Norway
874780782

Closing date has passed.

Short description

1.3Anskaffelsens formål og omfang

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skal, på oppdrag fra byrådsavdeling for byutvikling, gjennomføre en detaljregulering for etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Det skal særlig vurderes hvordan området kan tilbakeføres til Marka, med en tilrettelegging for friluftsliv som bidrar til gode natur-, kultur og idrettsopplevelser.

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 23.09.2015, viser Huken avsatt til fremtidig grønnstruktur i samsvar med markalovens § 4. Kommuneplanens bestemmelse § 12 gir føringer for at det skal tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for allmennheten i områder avsatt til grønnstruktur.

Hovedformålet med planarbeidet av Huken vil altså være å følge opp denne oversiktsplanleggingen og detaljregulere Huken til grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Dagens pukkverksdrift innenfor planområdet er basert på en leiekontrakt/forliksavtale som avsluttes 31.12.2018. Det er et behov for å regulere for en etterbrukssituasjon etter at pukkverksdriften er avsluttet. For å legge til rette for etterbruk og aktiviteter i et tidligere pukkverk er det behov for å detaljregulere området.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag %28L%29%281055786%29.pdf 283 KB
Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse %28L%29%281055792%29.pdf 218 KB
Vedlegg 2 Kontraktsformular %28L%29%281055791%29.pdf 229 KB
Vedlegg 3.1 - Mulighetsstudie.pdf 12.08 MB
Vedlegg 3.2 - Stedsanalyse.pdf 10.44 MB
Vedlegg 3.3 - Oppsummering fra workshop.pdf 4.49 MB
Vedlegg 3.4 - Bestilling av oppstartsm%C3%B8te.pdf 67 KB
Vedlegg 3.5 - Omr%C3%A5de- og prosessavklaring.pdf 3.39 MB
Vedlegg 3.6 - Flyfoto.pdf 2.94 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway