Rammeavtale teknisk drift av trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/15/2016
1/11/2017
1/3/2017
1/3/2017

Buyer

Drammen Kommune Drammen Kommune
Kirsten Nordhøy Kirsten Nordhøy
Engene 1
3008 DRAMMEN
Norway
939214895

Closing date has passed.

Short description

Drammen kommune ved Helse, sosial og omsorg (heretter kalt oppdragsgiver) innbyr til åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for teknisk drift av nøkkelbokser og trygghetsalarmer beregnet på hjemmeboende brukere.

Bakgrunn for anskaffelsen

I Drammen kommune brukes trygghetsalarmer som ett av flere lavterskeltilbud til alle over 80 år som ønsker det. Det vil si at alle i denne aldersgruppen innvilges tjenesten uavhengig av funksjonsnivå.

For brukere under 80 år kan trygghetsalarmer innvilges etter følgende kriterier:

 • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp.
 • Reel fare for fall.
 • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse.

Tjenesten tildeles av virksomheten Tjenestetildeling og samordning.

Anskaffelsen gjelder teknisk drift av eksisterende, og leie av nye trygghetsalarmer med tilhørende utstyr, samt drift av eksisterende, og leie av nye nøkkelbokser. Oppdraget omfatter alle deler av den tekniske driften av trygghetsalarm- og nøkkelboksordningen, samt opplæring av bruker og pårørende i bruk av utstyret. Utrykning til brukerne utføres av oppdragsgivers eget personell i hjemmetjenesten. Hjemmesykepleien i Drammen er organisert i åtte omsorgsdistrikt. Det vil normalt være fire eller flere ansatte på vakt i hvert distrikt.

Oppdragsgiver eier i dag trygghetsalarmene og nøkkelboksene. Nye alarmer med tilhørende utstyr skal brukes sammen med eksisterende utstyr. Alternativt skal ny operatør selv bære kostnaden med utskiftning av eksisterende alarmer med tilhørende utstyr.

Eksisterende utstyr er:

 • Trygghetsalarm NEO (analog og GSM) produsert av NEAT Electronics AB.
 • Utløserknapp "Smykke" Atom.
 • Nøkkelbokser av typen Alfa og Rilda.

  

Tjenesten omfatter

 • Alarmformidling: Drift av sentral som mottar og automatisk videreformidler alarmoppkall fra brukere til hjemmetjenesten.
 • Loggføring av hendelser og lydlogg.
 • Service, vedlikehold og lagerhold av utstyr.
 • Installere og avinstallere trygghetsalarmer, dørmatter, nøkkelbokser, røykvarslere, sengematter og fallalarmer som er knyttet til trygghetsalarmtjenesten, samt utdeling av bærebare alarmsendere.
 • Opplæring av bruker og eventuelt pårørende i bruken av utstyret.
 • Funksjonskontroll og vedlikehold av teknisk utstyr knyttet til tjenesten.
 • Mottak og utlevering av brukers nøkkel.
 • Registrering i fagsystemet Gerica og rapportering av statistisk informasjon.

Geografisk område

Brukerne av trygghetsalarmer er i all hovedsak bosatt innenfor en radius på ca 10 km fra Drammen sentrum.

Lokaler

Oppdragsgiver stiller ikke lokaler til rådighet for operatør.


Teknisk informasjon 

-       Antall trygghetsalarmer er pr i dag ca. 1500 stk. Det ventes ingen vesentlig endring av dette antallet.

-       Antall installasjoner/avinstallasjoner av trygghetsalarmer er ca. 600 stk pr år.

-       Installasjon/avinstallasjon av nøkkelbokser er ca. 400 stk. pr år.

-       Alder på alarmpark: 0-4 år

-       Antall mottatte alarmoppkall pr. år er ca. 32 000 stk.

-       Antall tekniske meldinger pr år: ca. 7400 arbeidsordre til vurdering og behandling fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

-       Antall serviceoppdrag pr år: ca. 1800 besøk. Tallet viser gjennomførte oppdrag der teknikker har vært på stedet, regnet fra august 2015 til og med september 2016.

 

Antatt batteriforbruk pr år:

-       Røykvarslere ca 30 stk. Disse blir byttet ut med røykvarslere med 5 års levetid på batteriet.

-       Fallalarmer, sengematter og døralarmer. Batteriskifte for disse produktene må operatør holde oversikt over.

-       Akkumulatorer forventet bytte av ca. 700 stk i løpet av hele perioden.

 

Telefonlinje
Oppdragsgiver har en linje og eier denne selv.

Nøkkelbokser:

Trygghetsalarm forutsetter at hjemmesykepleien får nøkkel til boligen. Nøkkelen oppbevares i en nøkkelboks som er montert på vegg ved inngangsdøren til boligen. Nøkkelen til nøkkelboksen oppbevares hos pleie- og omsorgsdistriktet.

Det finnes i dag ca. 1700 bokser totalt. Disse består av typene:

a)      Alfa låsesystem som har tre muligheter til omkoding ved bortkommet hovednøkkel.

b)       Rilda låsesystem som har ubegrenset mulighet til omkoding ved bortkommet hovednøkkel.

De to ulike systemene brukes i forskjellige omsorgsdistrikt i byen. Nøkkelboksene har ulike nøkler i alle byens ni soner og skal bare kunne åpnes med nøkkel fra den tilhørende avdeling/sone i hjemmesykepleien.

Antallet opp- og nedmonteringer av nøkkelbokser vil bli mindre i kontraktsperioden da oppdragsgiver vil ta i bruk e-lås hos de fleste av sine brukere i løpet av 2017. E-låsene anskaffes gjennom en egen konkurranse.

 

Økonomisk informasjon og rammevilkår

Avtalens varighet

Avtalens varighet er satt til 1 år med ensidig rett til prolongering for oppdragsgiver i 1 år, fordi oppdragsgiver arbeider med en ny løsning for trygghetsalarmer. 

Priser
For den tekniske driften av sentralen skal det oppgis en fast pris pr måned. Prisen skal være fast i kontraktsperioden, inklusive opsjonen (1 år). Det skal ikke oppgis priser for driften som øker etter for eksempel hvor mange alarmer som er knyttet til sentralen. Det må tas høyde for små endringer i antall brukere i oppdragsperioden.

Prisene på utstyr skal være faste i oppdragperioden, inklusive opsjonen.

Files

Title Size
Vedlegg 1 Tilbudsskjema.docx 28 KB
Vedlegg 2 Standard avtalevilk 101115.pdf 204 KB
Vedlegg 3 Kontrakt.docx 34 KB

Dynamic documents

Name
Rammeavtale teknisk drift av trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway