Anbudsassistans

Mercells tjänsteutbud i anbudsprocessen

Mercells tjänsteutbud i anbudsprocessen

Mercell erbjuder tjänster i anbudsprocessens samtliga faser. Inom nedanstående områden erbjuder Mercell tjänster för anbudsgivare i offentlig upphandling.

Marknadsanalyser

Med analyser av ett företags omvärld och marknad och kundernas värderingar och preferenser säkerställer ni att verksamheten har nödvändig och relevant kunskap. Det kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Analys av upphandlingsmarknaden
Med tydliga analyser ökar chanserna att nå målsättningar samtidigt som risken minskar att ta felaktiga eller ogrundade beslut.

Mercell förser er med komplett information om:

 • antal relevanta upphandlingar
 • antal potentiella kunder
 • avtalens respektive värde
 • avtalens löptider
 • total upphandlingsvolym

Konkurrentanalys
Det är viktigt att ni känner till era konkurrenter på den offentliga marknaden och vilka förutsättningar ni har att vinna över dem. Vi sammanställer frågor som rör:

 • vilka priser har era konkurrenter lämnat i de senaste 10 upphandlingarna.
 • vilka andra företag lämnade anbud.
 • vem vann upphandlingen och varför?
 • prisbilden i upphandlingen
 • affärsinformation dvs hur mycket konkurrenterna har fakturerat stat, kommun eller landsting.

Kravanalys
Mercell genomför en komplett kravanalys där vi analyserar samtliga Svenska upphandlingar och sammanställer samtliga krav som används. Utifrån kravanalysen kan leverantörer bedöma hur väl deras produkter motsvarar upphandlarnas krav.

 • Vilka krav ställdes?
 • När användes kraven?
 • Vilken myndighet använde vilka krav?
 • Vilka tilldelningskriterier används

Marknadsföring

Marknadsföringsstöd

Försäljningsstöd gentemot offentlig sektor
Vi hjälper er att ta fram en försäljningsstrategi gentemot offentlig sektor. Mercell har många års erfarenhet att hjälpa leverantörer i deras säljarbete gentemot offentlig sektor. Mercell hjälper dig förstå vilka ni ska besöka och när ni ska besöka dem. In viktig framgångsfaktor är att förstå hur man kommunicerar med myndigheter, detta är något vi på Mercell har god erfarenhet av och som vi gärna delar med av oss. Vi kan hjälpa er med följande delar:

 • Vi sammanställer en marknadskartläggning
 • Vi hjälper er segmentera era tilltänkta kunder
 • Vi förser er med kontaktuppgifter, genom Mercells verktyg kontaktdatabasen, till samtliga beslutsfattare inom offentlig sektor.
 • Vi ger er råd om vilka kanaler som ger bäst resultat.
 • Vi hjälper er att framställa ett effektivt budskap.
 • Vi hjälper er att behärska myndigheternas språk.
 • Vi använder våra existerande kontaktnät för att förmedla ert budskap.

Anbudsarbete

Projektledning av anbudsarbetet

Mercell kan ta ett helhetsansvar för er anbudsprocess. Detta innebär att vi läser och analyserar förfrågningsunderlaget, framställer ett komplett anbud och lämnar det kompletta anbudet till den upphandlande myndigheten. Om ni väljer att sköta anbudsskrivandet själva kan Mercell givetvis ge stöd i samtliga enskilda delar av anbudsprocessen.

Att projektleda ert anbudsarbete innebär ett helhetsansvar där vi beskriver vad som ska göras när det ska göras och hur det ska göras. Vi ser till att framtagandet av ett anbud genomförs så effektivt som möjligt, så att er personal kan fokusera på andra arbetsuppgifter. Vi samordnar anbudsarbetet så att er insats blir så liten som möjligt.

Tillvägagångssätt:

 • Vi läser förfrågningsunderlaget och framställer en ”att göra lista”.
 • Vi avgör vilka arbetsuppgifter Mercell självständigt kan utföra.
 • Vi ger förslag till möjliga frågor att ställa till upphandlaren, för att underlätta ert deltagande och försvåra era konkurrenters deltagande.
 • Vi bevakar samtliga frågor och svar och övriga kompletteringar och ändringar från upphandlaren.
 • Vi sammanställer ett komplett och konkurrenskraftigt anbud.
 • Vi lämnar ert elektroniska anbud i rätt tid. 
 • Vi granskar tilldelningsbeslutet och bedömer om det föreligger skäl för överprövning.

Anbudsgranskning
Vi granskar era färdiga anbud innan upphandlaren gör det. Vi säkerställer att ert anbud är komplett och innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och därmed uppfyller samtliga ställda krav.

Kravsäkring av anbud
Vid anbudsgranskningen kontrollerar via att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter.
Dessutom avstämmer vi att samtliga dokument är bifogade. Efter detta simulerar vi en anbudsutvärdering för att kunna optimera era formuleringar så ni erhåller maximal poäng. Vi ger förslag avseende anbudstaktik, exempelvis ska parallella anbud skickas, kan man utnyttja obalanserad anbudsgivning, mm.

Analys av förfrågningsunderlag (underlagsanalys)
Mercell kan även hjälpa er att läsa samt förstå förfrågningsunderlagets samtliga krav och villkor.
Vid granskning av förfrågningsunderlag upprättar Mercell att göra listor. Mercell kontrollerar huruvida underlaget följer gällande regler och ger råd om tänkbara överprövningar. Vi ger förslag avseende anbudstaktik, exempelvis ska parallella anbud skickas, kan man utnyttja obalanserad anbudsgivning, mm. Vi kan även för er räkning ställa taktiska frågor till upphandlaren.

Uppföljningsstöd

Granskning av utvärdering samt tilldelningsbeslut
För att nå framgång i offentlig upphandling är det alltid betydelsefullt att utvärdera upphandlingsresultatet, både när ni vinner såsom när ni förlorar. Alla leverantörer som deltar i offentlig upphandling har enligt upphandlingslagarna rätt att få ta del av de relativa fördelarna med det valda anbudet. Efter en väl genomförd utvärdering vet ni hur ni eventuellt ska vässa ert erbjudande till nästa upphandling eller förstå om ni vinner med ett allt för lågt pris. Vi kan hjälpa er med följande:

 • varför vann ni upphandlingen?
 • varför vann era konkurrenter?
 • hade ni ett för högt eller för lågt pris?
 • innehåller tilldelningsbeslut tillräcklig information för att göra en utvärdering, vi hjälper er att beställa fördjupade rapporter och utvärderingar.
  följde utvärderingen gällande lagstiftning?
 • vilka var de relativa fördelarna med det vinnande anbudet (LOU/LUF 9:10)
 •  följer poängfördelning den i förväg beskrivna utvärderingsmetoden?
 • föreligger grund för överprövning?

Överprövning
En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. En leverantör kan även begära att förvaltningsrätten prövar giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Vi hjälper er att kontrollera huruvida upphandlingen följt rådande regler. En upphandling kan överprövas under hela upphandlingsprocessen, från dag ett och till avtalsspärren löpt ut. Vi har lång erfarenhet att hjälpa leverantörer att upprätta ansökningar om överprövning. Mercell hjälper till med:

 • granska förfrågningsunderlag
 • granska upphandlingsannons
 • granska tilldelningsbeslutet 
 • begära ut samtliga handlingar i upphandlingsärendet upphandlingsannons, öppningsprotokoll, minnesanteckningar, mejllistor samtalslistor mm.
 • granska ert anbud och era konkurrenters anbud
 • framställa skrivelser avseende rättelse av tilldelningsbeslut
 • upprätta överprövningsansökningar och skicka dessa till rätt förvaltningsdomstol samt författa yttranden eller överklaganden.

Avtalsbearbetning

Uppföljning av avtalstrohet
Som leverantör är det viktigt att löpande utvärdera sina ramavtal för att avgöra i vilken utsträckning myndigheten följer gällande ramavtal m.a.o. mäta avtalstroheten. Mercell kan hjälpa till med att samla in samt sammanställa myndigheternas beställningsstatistik. Tillsammans får man avgöra huruvida man ska vidta åtgärder i ett försök att höja avtalstroheten. Mercell hjälper till med följande:
 • begära och sammanställa beställningsstatistik samt faktureringsstatistik
 • framställa skrivelser för att säkerställa att myndigheten följer sina avtal
 • ansöka om skadestånd vid avtalsbrott

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den proffessionella marknaden

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige