Ordlista offentlig upphandling

I vår ordlista hittar du begrepp och termer kring offentlig upphandling. Under vissa ord hänvisar vi vidare för ytterligare läsning.

---A---

Anbud
Det inskickade svaret från leverantören på en upphandling.

Anbudsgivare
Den part som lämnar in anbudet till myndigheten.

Anbudsinbjudan
En inbjudan till leverantör att inkomma med anbud.

Anbudstid
Den tid leverantören har på sig att lämna anbud till myndigheten. Dvs. tiden från det att upphandlingen annonserades till sista datum för inlämnande av anbudet.

Avrop

---B---

---C---

CPV
CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary och används för att klassificera upphandlingar. Detta görs för att det ska bli enklare att söka och kategorisera upphandlingar. När vi på Mercell lägger upp ett nytt konto så skapar vi en sökprofil och den utgår bland annat utifrån CPV-koder som kunderna är intresserade av.

---D---

Direktupphandling
Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Läs mer om direktupphandling och tröskelvärden.

---E---

Efterannonsering
Enligt 10 Kap. 4§ LOU så gäller att "En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.".

Egenförsäkran – ESPD
På svenska Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Standardiserad form av egen försäkran om att leverantören får delta i upphandlingen. Anbudsgivarna intygar genom dokumentet att de inte ska uteslutas, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de har möjlighet att tillhandahålla bevis för det.

EUT
Europeiska unionens officiella tidning som även publicerar alla upphandlingar över tröskelvärdena. Läs tidningen på https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sv

---F---

Förenklat förfarande
Förenklat förfarande är enligt 19 Kap. 5 § LOU "Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare."

Förhandlat förfarande med föregående annonsering 
Enligt 6 Kap. 4 § LOU - "Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ( red.anm. LOU) ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud. Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar."

 

---G---

---H---

---I----

Innovationspartnerskap
En form av upphandling där myndigheten letar efter lösningar som inte ännu finns på marknaden och där man ingår ett partnerskap med en leverantör som forskar fram lösningar. Läs Upphandlingsmyndighetens skrift om innovationspartnerskap.

---J---

---K---

Kvalificeringskrav
Kraven som ställs på leverantörer till offentliga upphandlingar. Upphandlaren kan basera kraven på följande kategorier (14 Kap. 1 § LOU): 1. behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 2 §, 2. ekonomisk och finansiell ställning enligt 3 och 4 §§, eller 3. teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5 §.

För att kvalificera så kan man nyttja annan leverantörs kapacitet. Dvs. du kan tillgodoräkna dig en underleverantörs omsättning, antal anställda osv. för att uppnå de krav som ställs. Det måste dock finnas bevis på att leverantören förfogar över de resurserna inför avtalets tecknaden.

---L---

LOU - Lag om offentlig upphandling
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling reglerar de åtgärder som vidtas av en myndighet i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Läs hela lagen på riksdagen.se.

---M---

---N---

---O---

Offentlig upphandling
Är kortfattat när en myndighet behöver göra inköp och de överskrider vissa tröskelvärden. Enligt LOU - Lag om offentlig upphandling syftar det till de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Läs vår artikelsida Offentlig upphandling.

Otillåten direktupphandling
När en myndighet ingått ett avtal med en leverantör där avtalsvärdet egentligen överskrider tröskelvärden eller av något skäl måste föregås av ett annonserat förfarande enligt LOU eller LUF. 

---P---

Påskyndat förfarande 
Upphandling med förkortade tidsfrister för vissa förfaranden (11 kap. 10 § LOU).

---Q---

---R---

Ramavtal
Upphandlingsmyndigheten skriver om  ramavtal i skriften Ramavtal och avrop som "Skillnaden mellan ett ramavtal och ett specifikt upphandlingskontrakt är att det vid ramavtal råder osäkerhet kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för upphandlingen".

---S---

---T---

TED
EUs databas med alla annonserade upphandlingar som överskrider tröskelvärden. Du hittar databasen på https://ted.europa.eu/.

---U---

---V---

---W---

---X---

---Y---

---Z---

---Å---

---Ä---

---Ö---

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige