Ordlista offentlig upphandling

I vår ordlista hittar du begrepp och termer kring offentlig upphandling. Under vissa ord hänvisar vi vidare för ytterligare läsning.

---A---

Anbud
Det inskickade svaret från leverantören på en upphandling. Läs mer under frågor och svar om hur du lämnar anbud.

Anbudsgivare
Den part som lämnar in anbudet till myndigheten.

Anbudsinbjudan
En inbjudan till leverantör att inkomma med anbud.

Anbudstid
Den tid leverantören har på sig att lämna anbud till myndigheten. Dvs. tiden från det att upphandlingen annonserades till sista datum för inlämnande av anbudet.

---B---

---C---

CPV
CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary och används för att klassificera upphandlingar. Detta görs för att det ska bli enklare att söka och kategorisera upphandlingar. När vi på Mercell lägger upp ett nytt konto så skapar vi en sökprofil och den utgår bland annat utifrån CPV-koder som kunderna är intresserade av.

---D---

Direktupphandling
Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Läs mer om direktupphandling och tröskelvärden.

---E---

Efterannonsering
Enligt 10 Kap. 4§ LOU så gäller att "En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.".

Egenförsäkran – ESPD
På svenska Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Standardiserad form av egen försäkran om att leverantören får delta i upphandlingen. Anbudsgivarna intygar genom dokumentet att de inte ska uteslutas, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de har möjlighet att tillhandahålla bevis för det.

EUT
Europeiska unionens officiella tidning som även publicerar alla upphandlingar över tröskelvärdena. Läs tidningen på https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sv

---F---

Frivillig förhandsinsyn
Denna regel syftar till att en myndighet som ska göra en direktupphandling frivilligt kan annonsera såsom man gör vid en vanlig offentlig upphandling. Myndigheten kan göra detta då de känner sig osäkra på om de tolkat lagarna rätt huruvida det är en direktupphandling eller ej. Hör ingen av sig inom uppsatt tid (minst 10 dagar) så kan man förenklat säga att det sedan inte går att överklaga beslutet/upphandlingen. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.

Förenklat förfarande
Förenklat förfarande är enligt 19 Kap. 5 § LOU "Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare."

Förhandlat förfarande med föregående annonsering 
Enligt 6 Kap. 4 § LOU - "Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ( red.anm. LOU) ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud. Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar."

---G---

---H---

---I----

Inköpscentral
En Inköpscentral är förenklat förklarat ett ombud för en annan myndighet när det kommer till offentlig upphandling. T.ex så skulle en kommun kunna vara ombud för en annan kommun i en viss upphandling. Det finns egentligen två typer av inköpscentral, dels en där myndighet agerar ombud för en annan myndighet och dels ramavtalsfallet såsom t.ex. SKL Kommentus. Inköpscentral regleras i både LOU (Lag om Offentlig Upphandling) och LUF (Lag om upphandling inom försörjningssektorerna).

Innovationspartnerskap
En form av upphandling där myndigheten letar efter lösningar som inte ännu finns på marknaden och där man ingår ett partnerskap med en leverantör som forskar fram lösningar. Läs Upphandlingsmyndighetens skrift om innovationspartnerskap.

IOP
IOP betyder Idéburet offentligt partnerskap och syftar till samarbete mellan offentlig och idéburen sektor. Det kan t.ex. vara ett samarbete mellan en kommun och ideell organisation som arbetar med integration, mäns våld mot kvinnor, nyanlända osv. Läs mer på https://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

---J---

---K---

Kvalificeringskrav
Kraven som ställs på leverantörer till offentliga upphandlingar. Upphandlaren kan basera kraven på följande kategorier (14 Kap. 1 § LOU): 1. behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 2 §, 2. ekonomisk och finansiell ställning enligt 3 och 4 §§, eller 3. teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5 §.

För att kvalificera så kan man nyttja annan leverantörs kapacitet. Dvs. du kan tillgodoräkna dig en underleverantörs omsättning, antal anställda osv. för att uppnå de krav som ställs. Det måste dock finnas bevis på att leverantören förfogar över de resurserna inför avtalets tecknaden.

---L---

Likabehandlingsprincipen
Se Principen om likabehandling.

LOU - Lag om offentlig upphandling
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling reglerar de åtgärder som vidtas av en myndighet i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Läs hela lagen på riksdagen.se.

LOV - Lag om valfrihetssystem
Lag (2008:962) om valfrihetssystem. SKL skriver såhär om LOV: "Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster." Läs hela lagen på riksdagen.se.

LUF - Lag om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1-8 §§ (upphandling inom försörjningssektorerna). Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.

LUK - Lag om upphandling av koncession
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Läs mer på riksdagen.se.

---M---

---N---

NUTS
NUTS-kod är en geografisk kod som används för att ange vart upphandlingens föremål genomförs.

---O---

Offentlig upphandling
Är kortfattat när en myndighet behöver göra inköp och de överskrider vissa tröskelvärden. Enligt LOU - Lag om offentlig upphandling syftar det till de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Läs vår artikelsida Offentlig upphandling.

Otillåten direktupphandling
När en myndighet ingått ett avtal med en leverantör där avtalsvärdet egentligen överskrider tröskelvärden eller av något skäl måste föregås av ett annonserat förfarande enligt LOU eller LUF. 

---P---

Principen om likabehandling
Denna princip syftar till att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar vid upphandlingen. T.ex. att leverantören ska ha åtkomst till samma dokument, att tidsfristen är samma för alla osv.

Principen om proportionalitet
Denna princip syftar till att en upphandling inte ska innehålla villkor och krav som är orimliga i förhållande till vad som upphandlas.

Principen om ömsesidigt erkännande
Denna princip syftar till att alla länder inom EU som lagligen saluför en produkt också ska kunna få sälja denna produkt inom alla andra EU-länder. Riksdagen skriver sårhär: "Enligt principen om ömsesidigt erkännande är grundregeln att en vara som är lagligen saluförd i en medlemsstat skall kunna säljas fritt i alla andra medlemsstater utan att behöva anpassas. Från denna grundregel finns vissa möjligheter till undantag som kan åberopas av en medlemsstat i syfte att skydda till exempel människors hälsa och miljön.".

Proportionalitetsprincipen
Se Principen om proportionalitet

Påskyndat förfarande 
Upphandling med förkortade tidsfrister för vissa förfaranden (11 kap. 10 § LOU).

---Q---

---R---

Ramavtal
Upphandlingsmyndigheten skriver om  ramavtal i skriften Ramavtal och avrop som "Skillnaden mellan ett ramavtal och ett specifikt upphandlingskontrakt är att det vid ramavtal råder osäkerhet kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för upphandlingen".

---S---

SIMAP
SIMAP är en websida som EU sköter där man kan hitta information och länkar rörande offentlig upphandling. Läs mer på http://simap.ted.europa.eu.

Skall-krav
Krav i upphandlingen som krävs för att anbudsgivaren ska kunna tilldelas upphandlingen.

---T---

TED
EUs databas med alla annonserade upphandlingar som överskrider tröskelvärden. Du hittar databasen på https://ted.europa.eu/.

---U---

Upphandlingssekretess
Vid all upphandling gäller att innan en tilldelning skett så ska alla anbud vara under sekretess. Detta för att man t.ex. inte ska kunna begära ut någons anbud, kopiera det och lägga sig en krona under för att sedan vinna. Efter tilldelning skett så kan man dock få ut informationen (som till viss del fortfarande kan ha information sekretessbelagd).

---V---

---W---

---X---

---Y---

---Z---

---Å---

---Ä---

---Ö---

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige